Regulamin  Czytelni
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach.

 

1. Czy­tel­nia jest miej­scem pra­cy indy­wi­du­al­nej ucznia.

2. Do czy­tel­ni nale­ży wcho­dzić spo­koj­nie, bez odzie­ży wierzch­niej.

3. W czy­tel­ni obo­wią­zu­je cisza i zakaz spo­ży­wa­nia posił­ków.

4. Obsłu­ga tele­wi­zo­ra, magne­to­wi­du, odtwa­rza­cza DVD, rzut­ni­ka mul­ti­me­dial­ne­go nale­ży tyl­ko do per­so­ne­lu biblio­tecz­ne­go.

5. W czy­tel­ni moż­na korzy­stać z zaso­bów biblio­tecz­nych, księ­go­zbio­ru pod­ręcz­ne­go, cza­so­pism oraz z kom­pu­te­ra.

6. Kom­pu­ter dostęp­ny dla uczniów słu­ży wyłącz­nie do celów edu­ka­cyj­nych.

7. Książ­ki z księ­go­zbio­ru pod­ręcz­ne­go i nie­któ­re cza­so­pi­sma wyda­je nauczy­ciel biblio­te­karz.

8. Przed opusz­cze­niem czy­tel­ni cza­so­pi­sma nale­ży odło­żyć na pół­kę, książ­ki zwró­cić nauczy­cie­lo­wi biblio­te­ka­rzo­wi.

9. Zbio­ry czy­tel­ni są wła­sno­ścią szko­ły i nale­ży je sza­no­wać.

10. Ksią­żek i cza­so­pism nie wol­no nisz­czyć (robić nota­tek na mar­gi­ne­sach, zgi­nać czy wyry­wać kar­tek) – zauwa­żo­ne uszko­dze­nia zgła­szać nauczy­cie­lo­wi biblio­te­ka­rzo­wi.

11.   Czy­tel­nik nie­prze­strze­ga­ją­cy regu­la­mi­nu powi­nien opu­ścić czy­tel­nię.