KONKURSY MATEMATYCZNO-LOGICZNE

Zapra­szam wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do cie­ka­wych  kon­kur­sów mate­ma­tycz­no-logicz­nych o zasię­gu międzynarodowym

1. GENIUS  LOGI­CUS

Uczest­nik otrzy­ma 10 zadań, na któ­rych roz­wią­za­nie będzie miał ogó­łem 70 minut. Zada­nia, ze wzglę­du na ska­lę trud­no­ści, są punk­to­wa­ne od 1 do 5.
Zawo­dy będą odby­wać się (w mar­cu — kwiet­niu 2016)   pod nad­zo­rem koor­dy­na­to­ra i w obec­no­ści innych zawod­ni­ków (na podob­nych zasa­dach jak pisem­ny egza­min maturalny).

2. GENIUS MATE­MA­TI­CUS - albo MATE­MA­TY­KA W PRAK­TY­CEto kon­kurs mate­ma­tycz­ny z pomia­rem cza­su — czas  40 minut              — w grud­niu 2015
Przy­go­to­wa­li­śmy bar­dzo przy­cią­ga­ją­ce zada­nia z życia codzien­ne­go z ukie­run­ko­wa­niem na  zasto­so­wa­nie  “w prak­ty­ce”, czy­li w sytu­acjach, z któ­ry­mi ucznio­wie spo­ty­ka­ją się codzien­nie. Zada­nia nie są trud­ne, jed­nak w pomy­sło­wy i prak­tycz­ny spo­sób ćwi­czą to, cze­go ucznio­wie nauczy­li się w szko­le. Zada­nia wyma­ga­ją szyb­kiej reak­cji ucznia w zakre­sie od 20 sekund do 3 minut. 

3. MASTER OF SUDO­KUMISTRZO­STWO W SUDO­KU bez mie­rze­nia cza­su   marzec-kwie­cień 2016
Jedy­ny mię­dzy­na­ro­do­wy kon­kurs onli­ne dla miło­śni­ków SUDO­KU, któ­ry ofe­ru­je nie­ty­po­we warian­ty Sudo­ku z całe­go świa­ta dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i średnich.

Chęt­ni  uczniów pro­sze­ni są o zgło­sze­nie się do nauczy­cie­la mate­ma­ty­ki w ter­mi­nie do 14-10-2015