Promuj swoją bibliotekę — konkurs

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Mie­sią­ca Biblio­tek Szkol­nych ogła­sza­my kon­kurs na hasło pro­mu­ją­ce czy­tel­nic­two i naszą biblio­te­kę. Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny  tutaj.  Zapra­sza­my do udziału.