Konkurs matematyczny

Sza­now­ni uczniowie,
Ser­decz­nie zapra­szam do nowe­go kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go SOWA MATE­MA­TYCZ­NA.  Aktu­al­nie trwa­ją zgło­sze­nia dru­żyn 4‑o oso­bo­wych. Ter­min i regu­la­min do kon­kur­su  Sowa  Mate­ma­tycz­na moż­na zna­leźć  na stro­nie www.sowa-matematyczna.pl  .
Chęć uczest­nic­twa pro­szę zgło­sić do nauczy­cie­la matematyki.
W dal­szym cią­gu ist­nie­je moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kon­kur­sach matematyczno-logicznych.
[Genius Logicus]

Osta­tecz­ny ter­min  do kon­kur­su GENIUS LOGI­CUS, GENIUS MATE­MA­TI­CUS , MASTER OF SUDO­KU to  do 30.11.2015 r.

Chęć uczest­nic­twa pro­szę zgło­sić do nauczy­cie­la matematyki.

Zapra­sza­my!