Wyróżnieni i nagrodzeni

17.12.2015 r. w Szczaw­nie Zdro­ju odby­ło się uro­czy­ste wrę­cze­nie Sty­pen­diów Pre­ze­sa Rady Mini­strów i Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej za wybit­ne osią­gnię­cia edu­ka­cyj­ne. Z naszej szko­ły  wyróż­nio­no dwie uczen­ni­ce: San­drę Śmi­ga­sie­wicz z kla­sy III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go- Ratow­nic­two Medycz­ne i Nata­lię Wój­to­wicz z kla­sy III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne­go. Zosta­ły rów­nież przy­zna­ne Sty­pen­dia Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go za bar­dzo dobre wyni­ki w nauce i osią­gnię­cia spor­to­we dla naszych uczniów: Kami­li Cybul­skiej kla­sa II Tech­ni­kum Elek­trycz­ne, Mag­da­le­ny Słyk kla­sa III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne, Kami­la Mazu­ra kla­sa III Tech­ni­kum Elek­trycz­ne oraz dla Mag­dy Koło­dziej kla­sa III poli­cyj­nej Liceum Ogólnokształcącego.

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów i wybit­nych osią­gnięć edukacyjnych !