Test sprawności fizycznej

W dniu 17 grud­nia na sali gim­na­stycz­nej naszej Szko­ły został prze­pro­wa­dzo­ny test spraw­no­ści fizycz­nej dla klas o pro­fi­lu poli­cyj­nym. Taki sam test jest prze­pro­wa­dza­ny w trak­cie rekru­ta­cji do Poli­cji. W orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­niu testu uczest­ni­czy­li funk­cjo­na­riu­sze Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze.

Wszy­scy wyka­za­li się dużym zaan­ga­żo­wa­niem, gdyż wyni­ki testu będą sta­no­wi­ły pod­sta­wę do wyty­po­wa­nia dru­ży­ny uczniów do corocz­ne­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych orga­ni­zo­wa­ne­go w Szko­le Poli­cji w Pile.

Naj­le­piej i naj­szyb­ciej tor spraw­no­ści poko­nał Kamil Kacz­mar­ski — uczeń kla­sy IIIa osią­ga­jąc wynik 1,18. Gratulujemy!