Archiwum kategorii: E-sport

Turniej CS GO

Minął rok i tym razem rów­nież spró­bu­je­my Was zachę­cić do spo­tka­nia w naszej szko­le z oka­zji “feryj­ne­go” tur­nie­ju gier. Z uwa­gi na pro­fil e‑sportowy to wybór gry musiał być jeden: 

Coun­ter Stri­ke — Glo­bal Offen­si­ve

Peł­ny regu­la­min tur­nie­ju dostęp­ny tutaj.

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z nim. Tur­niej dedy­ko­wa­ny jest dla uczniów gim­na­zjum, uczniów naszej szko­ły i naszych absol­wen­tów więc w regu­la­mi­nie zawar­te są lek­ko restryk­cyj­ne zapi­sy z tym zwią­za­ne.

Zgło­sze­nia na tur­niej nale­ży prze­sy­łać tyl­ko i wyłącz­nie wypeł­nia­jąc for­mu­larz.

Wszel­kie pyta­nia itp. moż­na zada­wać na mój adres e‑mail lub na moim pro­fi­lu na FB

Zapisy na Turniej CS‑a

E‑sport — publikacje

Z począt­kiem nowe­go roku szkol­ne­go 2016/2017 r. roz­po­czę­ły się rów­nież zaję­cia z tre­nin­gu e‑sportowego. Mie­li­śmy przy­jem­ność gościć u sie­bie media (tele­wi­zja, pra­sa, radio) cze­go efek­tem jest wie­le publi­ka­cji:

Tele­wi­zja Dami –  mate­riał od 9:21
Gaze­ta Wro­cław­ska — WWW i wer­sja papie­ro­wa: cześć 1 i część 2
Fakt — WWW i wer­sja papie­ro­wa.
Money.pl — dru­ga stro­na.

Zajęcia e‑sportowe

W dniu dzi­siej­szym w naszej szko­le odby­ły się zaję­cia otwar­te z przed­mio­tu e‑sport. Zaję­cia będą odby­wa­ły się cyklicz­nie co 2 tygo­dnie dla uczniów kla­sy I TI, któ­rzy wybra­li pro­fil “e‑sport — pro­jek­to­wa­nie i pro­gra­mo­wa­nie gier kom­pu­te­ro­wych”. Na pierw­szych zaję­ciach zosta­ły przed­sta­wio­ne zało­że­nia pro­gra­mo­we, cele i meto­dy ich reali­za­cji. Były też pierw­sze ćwi­cze­nia z zakre­su komu­ni­ka­cji, podej­mo­wa­nia decy­zji czy myśle­nia stra­te­gicz­ne­go.