Archiwum kategorii: Ogólne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa” jest uchwa­lo­nym przez Radę Mini­strów pro­gra­mem wie­lo­let­nim na lata 20162020, w celu popra­wy sta­nu czy­tel­nic­twa w Pol­sce poprzez wzmac­nia­nie roli biblio­tek publicz­nych, szkol­nych i peda­go­gicz­nych jako lokal­nych ośrod­ków życia spo­łecz­ne­go sta­no­wią­cych cen­trum dostę­pu do kul­tu­ry i wie­dzy. Cel ten reali­zo­wa­ny jest przez finan­so­we wspar­cie moder­ni­za­cji, budo­wy lub prze­bu­do­wy pla­có­wek biblio­tecz­nych w mniej­szych miej­sco­wo­ściach, oraz bie­żą­ce uzu­peł­nia­nie zbio­rów biblio­tek publicz­nych i szkol­nych o nowo­ści wydawnicze.

Pro­gram skła­da się z trzech prio­ry­te­tów. Biblio­te­ki szkol­ne reali­zu­ją:
Prio­ry­tet 3 -  Roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów poprzez pro­mo­wa­nie i wspie­ra­nie roz­wo­ju czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, w tym zakup nowo­ści wydawniczych.

Ucznio­wie ZSTiL w Pie­cho­wi­cach pod kie­run­kiem swo­ich wycho­waw­ców zre­ali­zo­wa­li nastę­pu­ją­ce pro­jek­ty edu­ka­cyj­ne z wyko­rzy­sta­niem księ­go­zbio­ru biblio­te­ki szkolnej:

kla­sa Ia T, kla­sa Ib T, kla­sa IIa T, kla­sa IIb T, kla­sa II G, kla­sa II LO, kla­sa III T, kla­sa IV T

Lista zaku­pio­nych w ramach pro­gra­mu ksią­żek znaj­du­je się tutaj

Zajęcia zdalne

Dyrek­tor ZSTiL w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że zgod­nie z decy­zją MEN zaję­cia w try­bie zdal­nym reali­zo­wa­ne będą do 29.11.2020 r. Wszel­kie infor­ma­cje o dal­szych zmia­nach zamiesz­cza­ne będą na bieżąco.

Nauczanie zdalne

Dyrek­tor ZSTiL w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że zgod­nie z decy­zją MEN w okre­sie od 24.10.2020 do 08.11.2020 r. w szko­le pro­wa­dzo­ne będzie naucza­nie w try­bie zdal­nym. Wszel­kie infor­ma­cje o dal­szych zmia­nach zamiesz­cza­ne będą na stro­nie szko­ły oraz w dzien­ni­ku elektronicznym. 

Nauczanie Hybrydowe

Zgod­nie z decy­zją Pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go z dniem 17.10.2020 r. szko­ły znaj­du­ją­ce się w stre­fie żół­tej (aktu­al­nie nasza szko­ła), prze­cho­dzą na for­mę naucza­nia hybry­do­we­go pole­ga­ją­ca na tym, że część klas w danym tygo­dniu będzie odby­wa­ła zaję­cia zdal­nie, a część zaję­cia w budyn­ku szko­ły. Wszyst­kie zaję­cia zarów­no te zdal­nie jak i te w budyn­ku szko­ły odby­wa­ją się wg. aktu­al­ne­go pla­nu lek­cji z uwzględ­nie­niem ewen­tu­al­nych zastępstw.

Zaję­cia w sys­te­mie hybry­do­wym będą się odby­wa­ły do odwołania.

Pro­si­my uczniów i rodzi­ców do bie­żą­ce­go śle­dze­nia publi­ko­wa­nych infor­ma­cji na stro­nie szko­ły oraz w dzien­ni­ku elektronicznym.

HAR­MO­NO­GRAM