Archiwum kategorii: Konkursy

OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU I SPORCIE

 W dniu 13 listo­pa­da 2014 r.  odby­ły się  eli­mi­na­cje szkol­ne w Ogól­no­pol­skiej  I  Olim­pia­dzie o Zdro­wiu i Spo­rcie. Tema­tem prze­wod­nim była „Pierw­sza pomoc przed­me­dycz­na”. Udział  wzię­ło  8 uczniów z klas  liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go — ratow­nic­two medycz­ne.

Dwo­je uczniów z kla­sy I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go — ratow­nic­two medycz­ne : Wik­to­ria Kacz­ma­rek i Michał Wój­cik zakwa­li­fi­ko­wa­ło się do eta­pu  okrę­go­we­go. Gra­tu­lu­je­my!

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

W dniu 6 czerw­ca w naszej szko­le odbył się kon­kurs z języ­ka nie­miec­kie­go, pod­czas któ­re­go ucznio­wie mie­li oka­zję spraw­dzić swo­ją wie­dzę w dzie­dzi­nie geo­gra­fii, kul­tu­ry, zwy­cza­jów i zagad­nień poli­tycz­nych Nie­miec, Austrii, Szwaj­ca­rii oraz Luxem­bur­ga. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 15 uczniów z klas I i II LO oraz II i III tech­ni­kum.

Pierw­sze miej­sce zaję­li:

  1. Patry­cja Mał­kow­ska (II LO) i Jakub Gon­dek (II T) – 78%

Kolej­ni ucznio­wie uzy­ska­li nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

Dawid Wal­czak (II LO) i Adrian Per­lik (III T)          — 73%

San­dra Śmi­ga­sie­wicz (I LO B)                               — 69%

Żane­ta Rucz­kow­ska (II LO)                                      — 65%

Pau­li­na Wróblewska(II LO) i Mari­ka Mulik(II LO) – 63%

Kamil Wik­tor­ski (II LO), Adrian Zachwiej (II LO)    — 61%

Woj­ciech Sołod­kij (II T)                                            — 61%

Wero­ni­ka Siok (II LO) i Mag­da Har­twig (II LO)    — 55%

Szy­mon Chy­liń­ski (II T) i Kamil Dydych (III T)       — 46%

 

 

Wicemistrzowie Dolnego Śląska w zawodzie Technik Elektryk

3 kwiet­nia 2014 roku  we Wro­cła­wiu  odbył się etap woje­wódz­ki kon­kur­su „Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie” w ramach  pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II”.  Mistrzo­wie eta­pu regio­nal­ne­go  z dnia 6.03.2014 r.  z Zespo­łu  Szkół  Tech­nicz­nych i Lice­al­nych  w Pie­cho­wi­cach zosta­li  Wice­mi­strza­mi  Dol­ne­go Ślą­ska.

Zada­niem uczniów było zapro­jek­to­wać i prze­pro­wa­dzić symu­la­cję kom­pu­te­ro­wą  oraz   zmon­to­wać zapro­jek­to­wa­ny układ  Dah­lan­de­ra.  Dru­ży­na  naszej szko­ły w skła­dzie Jan Bart­ko, Michał Obo­le­wicz, Piotr Wój­cik  pod opie­ką nauczy­cie­la  Rober­ta Lipaw­skie­go spi­sa­ła się zna­ko­mi­cie – gra­tu­lu­je­my!

  

Konkurs “Informatyka nauką przyszłości”

W dniu 04.04.2014 r. ucznio­wie naszej szko­ły w 9‑cio oso­bo­wym skła­dzie wzię­li udział w I infor­ma­tycz­nym kon­kur­sie “Infor­ma­ty­ka nauką przy­szło­ści” orga­ni­zo­wa­nym przez Kar­ko­no­ską Pań­stwo­wą Szko­łę Wyż­szą w Jele­niej Górze.

Kon­kurs skła­dał się z dwóch eta­pów: pisem­ne­go (50 pytań) i prak­tycz­ne­go. Do czę­ści prak­tycz­nej awan­so­wa­li ucznio­wie, któ­rzy uzy­ska­li wyni­ki powy­żej 50% moż­li­wych punk­tów do zdo­by­cia, otrzy­mu­jąc w nagro­dę pen­dri­ve­’a 8 GB (wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my). W trak­cie trwa­nia eta­pu prak­tycz­ne­go pozo­sta­li uczest­ni­cy mogli wziąć udział w pre­lek­cji doty­czą­cej “mode­lo­wa­nia 3D” (będą­cej jed­no­cze­śnie zapo­wie­dzią kolej­ne­go kon­kur­su).

W czę­ści prak­tycz­nej kon­kur­su z naszej szko­ły wzię­li udział: Patryk Samek, Kry­stian Konop­ka, Grze­gorz Lesz­kie­wicz, Michał Tar­czyń­ski oraz Paweł Rzep­czyń­ski. Żad­ne­mu z naszych uczniów nie uda­ło się jed­nak zdo­być głów­nej nagro­dy jaką był lap­top.

Peł­ne wyni­ki dru­gie­go eta­pu dostęp­ne tutaj oraz film i zdję­cia na por­ta­lu: portalik24.pl

Konkurs “Mistrz w zawodzie” — informatyk.

Dnia 13.03.2014 r. w Zespo­le Szkół Elek­tro­nicz­nych w Bole­sław­cu ramach pro­jek­tu “Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odbył się kon­kurs “Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie” dla zawo­du Tech­nik infor­ma­tyk. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie, któ­rych opie­ku­nem jest mgr inż. Mar­cin Spy­cha­ła:

  • Nata­lia Wój­to­wicz — kla­sa I
  • Adrian Mle­czak — kla­sa I
  • Kry­stian Konop­ka — kla­sa III

Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie.