Archiwum kategorii: Zbiory

Zbio­ry

W naszej biblio­te­ce znaj­dzie­cie wie­le inte­re­su­ją­cych ksią­żek z lite­ra­tu­ry pięk­nej i popularnonaukowej.

Czy­tel­ni­kom oferujemy:

  • księ­go­zbiór liczą­cy ponad 5 500 woluminów
  • zbiór  125 płyt CDDVD
  • cza­so­pi­sma dla uczniów i nauczycieli
  • doku­men­ty wewnątrzszkolne