Archiwum kategorii: E-sport

Koniec eliminacji online — CS:GO

Póź­no już, a więc w skró­cie. Na fina­ły LAN z gry CS:GO na pod­sta­wie roze­gra­nych eli­mi­na­cji awan­su­ją dru­ży­ny:

 • z gru­py “Inne” — Mucho­lot (poko­nu­jąc w fina­le dru­ży­nę Sos Czo­sko­wy) — 16:10, 16:7.
 • z gru­py “ZSTiL+absolwent” — Eme­ry­ci (16:8, 16:3), ☆Elo­Si­lve­ro☆ (16:8, wo) oraz Eki­pa (16:10, 16:12).

W dniu 06.02.2020 r. o godzi­nie 12:30 chciał­bym doko­nać loso­wa­nia grup na eli­mi­na­cje w CS:GO oraz LOL’a. Po 4 dru­ży­ny z obu gier zagra­ją je w śro­dę (dra­bin­ką podwój­nej eli­mi­na­cji), a po 4 pozo­sta­łe w czwar­tek. W pią­tek pół­fi­na­ły i fina­ły. Jeśli jakaś dru­ży­na ma pre­fe­ren­cje, że woli jeden z tych dni to do 12:30 dnia 06.02.2020 r. cze­kam na info na moim e‑mailu. Jeśli nie będzie suge­stii to będzie tak jak się wylo­su­je. Wię­cej o tur­nie­ju LAN bli­żej week­en­du.

Wyniki eliminacji online — dzień 1

Wyni­ki pierw­sze­go dnia eli­mi­na­cji:

Gru­pa “Inne”:

 • wi-fi geng vs Fal­ling Cha­ins — 4:16
 • mucho­lot vs iBUYP1WO — 16:11
 • Sos Czo­sko­wy vs oneUP — 16:2

Gru­pa “ZSTiL + absol­went”:

 • Rekord Skocz­ni vs 420 Karel­ma Esports — 16:10
 • Ace­Pa­ja­ce vs Team­Bar­bi — 16:4
 • Eki­pa vs Para­dox Team — 16:0
 • @kanciapa vs ☆Elo­Si­lve­ro☆ — 15:19
 • Head^Shot Team vs Eme­ry­ci — 0:16 (wal­ko­wer)

Z gru­py “inne” do kolej­ne­go eta­pu prze­cho­dzą: Fal­ling Cha­ins, mucho­lot, Sos Czo­sko­wy oraz iBUYP1WO.

Z gru­py “ZSTiL + absol­went” do kolej­ne­go eta­pu prze­cho­dzą: Rekord Skocz­ni, Ace­Pa­ja­ce, Eki­pa, ☆Elo­Si­lve­ro☆, Eme­ry­ci oraz @kanciapa.

Jutro o 18:00 (05.02.2020 r) mecze BO3. Infor­ma­cje o loso­wa­niu kto z kim zagra opu­bli­ku­ję rano — ok. 8:15.

CS:GO — kontakty do drużyn

Poda­ję adre­sy e‑mail do kon­tak­tu z prze­ciw­ni­ka­mi aby dograć
jutrzej­sze spo­tka­nia o 18:00 (18:30 — jed­no spo­tka­nie) w zakre­sie
wybo­ru mapy itp.
Jak będzie pro­blem z odpo­wie­dzia­mi na e‑mail to osta­tecz­nie indy­wi­du­al­nie na proś­bę udo­stęp­nię numer tele­fo­nu do prze­ciw­ni­ków.

Sos Czosn­ko­wy — adriangromyko97@gmail.com
Para­dox Team — krzempala@zstil.pl
Ace­Pa­ja­ce — ace.pajace@op.pl
Rekord Skocz­ni — maciekbania@gmail.com
Eme­ry­ci — blaszkiewiczb24@gmail.com
wi-fi geng — seshlsd@gmail.com
420 Karel­ma Esports — koniuak1@gmail.com
Eki­pa — m.browski@interia.pl
Team­Bar­bi — Jsobczyk@zstil.pl
oneUP — kubkon90@wp.pl
@kanciapa — kikowsky1337@gmail.com
☆Elo­Si­lve­ro☆ — EloSilveroo@gmail.com
mucho­lot — wojface@gmail.com
Head^Shot Team — dawid2003.07@tlen.pl
iBUYP1WO — urodamichal2@o2.pl
Ace­Pa­ja­ce — dominik.lupa@onet.pl
Fal­ling Cha­ins — jakubbielecki2004@onet.pl

CS:GO — pary eliminacji online

W obec­no­ści uczniów doko­na­li­śmy loso­wa­nia pierw­szej run­dy eli­mi­na­cji onli­ne. Mecze roz­gry­wa­my na ser­we­rach espor­tal w dniu 04.02.2020 r. Do dal­sze­go eta­pu prze­cho­dzą zwy­cięz­cy meczy BO1 oraz zarów­no w gru­pie “Inne” jak i “ZSTiL + absol­went” jed­na z dru­żyn prze­gra­nych, któ­ra będzie mia­ła naj­lep­szy bilans rund z poniż­szych meczów.

Loso­wa­nie w gru­pie “Inne”:

 • wi-fi geng vs Fal­ling Cha­ins — godzi­na 18:00
 • mucho­lot vs iBUYP1WO — godzi­na 18:00
 • Sos Czo­sko­wy vs oneUP — godzi­na 18:30

Loso­wa­nie w gru­pie “ZSTiL + absol­went”:

 • Rekord Skocz­ni vs 420 Karel­ma Esports — godzi­na 18:00
 • Ace­Pa­ja­ce vs Team­Bar­bi — godzi­na 18:00
 • Eki­pa vs Para­dox Team — godzi­na 18:00
 • @kanciapa vs ☆Elo­Si­lve­ro☆ — godzi­na 18:00
 • Head^Shot Team vs Eme­ry­ci — godzi­na 18:00

Adre­sy e‑mail kapi­ta­nów wszyst­kich dru­żyn bio­rą­cych udział w eli­mi­na­cjach onli­ne udo­stęp­nię po połu­dniu w osob­nym wpi­sie na stro­nie szko­ły.

CS:GO + LOL — aktualizacja.

Suge­ru­ję dokład­nie i sta­ran­nie zapo­znać się z tre­ścią tego co poni­żej.

CS:GO:

W związ­ku z dużą ilo­ścią zgło­szo­nych dru­żyn koniecz­ne będzie roze­gra­nie eli­mi­na­cji onli­ne. Mecze eli­mi­na­cji będą musia­ły być roze­gra­ne za pośred­nic­twem por­ta­lu „espor­tal” (jest tam anti-che­at i wszyst­ko co potrze­bu­je­my). Infor­mu­ję o tym już dzi­siaj, żeby dru­ży­ny mia­ły czas ogar­nąć sobie tę tech­no­lo­gię do wtor­ku. Oso­bą nad­zo­ru­ją­cą start eli­mi­na­cji we wto­rek będzie kole­ga Adrian Gro­my­ko (Eny) – do uchwy­ce­nia w pro­sty spo­sób na FB. Jak będą prze­bie­gać eli­mi­na­cje ?

 • Cze­kam final­nie na zamknię­cie zapi­sów i w ponie­dzia­łek doko­nam loso­wa­nia dru­żyn w eli­mi­na­cjach w obec­no­ści „loso­wych” uczniów z naszej szko­ły.

Na ten moment eli­mi­na­cje gra­ją dru­ży­ny opi­sa­ne jako „gru­pa inne”. Pomi­ja­my dru­ży­nę „−273.15 °C”, któ­ra już jest na tur­nie­ju z uwa­gi na ofe­ro­wa­ną pomoc i wspar­cie tech­nicz­ne przy obsłu­dze ser­we­rów itp. To też dru­ży­na, któ­ra wygra­ła nasz tur­niej 2 lata temu. Z pozo­sta­łych 6‑ściu dru­żyn tyl­ko zwy­cięz­ca eli­mi­na­cji weź­mie udział w roz­gryw­kach.

Jeśli cho­dzi o gru­pę „ZSTiL + absol­went” to mamy zgło­szo­nych na ten moment 10 dru­żyn i 3 miej­sca na tur­nie­ju LAN.

Dru­ży­ny opi­sa­ne jako „gru­pa SP” na ten moment prze­cho­dzą do tur­nie­ju od razu (bo na 3 miej­sca jest ich 3).

 • Obo­wiąz­ko­wa godzi­na wtor­ko­wych eli­mi­na­cji onli­ne to 18:00 (wyjąt­kiem jest mecz dru­ży­ny Sos Czo­sko­wy — on będzie o 18:30 z uwa­gi na potrze­bę dys­po­zy­cyj­no­ści Adria­na w oko­li­cach 18:00 aby w razie co pomóc pozo­sta­łym dru­ży­nom wystar­to­wać). Udo­stęp­nię publicz­nie adre­sy e‑mail do kon­tak­tu z inny­mi dru­ży­na­mi więc pro­szę aby obsłu­ga pocz­ty e‑mail przez Was nie „kula­ła w tym okre­sie”. Jak już nawią­że­cie kon­takt to dalej przez FB itp. pój­dzie na pew­no łatwo i szyb­ciej. W razie co indy­wi­du­al­nie na proś­bę prze­ślę numer tele­fo­nu Waszych prze­ciw­ni­ków gdy­by nie było odze­wu przez e‑mail. Dru­ży­ny od nas ze szko­ły bez pro­ble­mu zła­pią kon­takt z prze­ciw­ni­ka­mi w spo­sób bezpośredni/osobisty w szko­le.
 • Po zakoń­czo­nym meczu nale­ży prze­słać zrzut ekra­no­wy z wyni­kiem na birdy@zstil.pl

Brak infor­ma­cji o wygranym/przegranym meczu do 04:00 (w nocy) dnia następ­ne­go będzie skut­ko­wał eli­mi­na­cją obu dru­żyn i wów­czas będą awan­so­wa­ły dalej dru­ży­ny prze­gra­ne z innych par !!!

Adrian też pro­si aby kapi­ta­no­wie dru­żyn wysła­li mu lin­ki do swo­ich pro­fi­li na espor­tal wów­czas będzie miał wgląd do Waszych meczy. Jego adres e‑mail: adriangromyko97@gmail.com lub na Mes­sen­ger FB.

 • Wszyst­kie mecze wtor­ko­we mają for­mu­łę BO1 – prze­gra­ny odpa­da. Jedy­ny wyją­tek to taki, że jak będzie nie do pary to dru­ży­na prze­gra­na z naj­lep­szym bilan­sem rund jed­nak awan­su­je do kolej­nej run­dy tak jak­by była wygra­ną. Czy­li jeśli mecz zakoń­czył się wyni­kiem: 16:12 to bilans dru­ży­ny prze­gra­nej wyno­si: ‑4. Jeśli będzie naj­lep­szy spo­śród prze­gra­nych to taka dru­ży­na może awan­so­wać dalej jeśli zaj­dzie taka potrze­ba (na ten moment tak się zda­rzy w gru­pie „Inne” oraz w gru­pie „ZSTiL+absolwent”).

Mecze śro­do­we i ewen­tu­al­nie czwart­ko­we będą już wg. for­mu­ły BO3. W gru­pie ZSTiL potrze­ba wyło­nić 3 dru­ży­ny więc eli­mi­na­cje zakoń­czą się w śro­dę, a w gru­pie „inne” dopie­ro w czwar­tek.

 • Wybór map:

a) w przy­pad­ku BO1 jest nastę­pu­ją­cy: ban-ban-ban-ban-ban-ban i zosta­je mapa decy­du­ją­ca ma któ­rej gra­cie.

b) w przy­pad­ku BO3 jest nastę­pu­ją­cy: ban-ban-pick-pick-ban-ban i zosta­je decy­du­ją­ca jak będzie 1:1 w mapach. Przed mecza­mi kolej­nej run­dy eli­mi­na­cji onli­ne ponow­nie zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ne loso­wa­nie prze­ciw­ni­ków.

Oto link do instruk­cji zakła­da­nia kon­ta na espor­tal napi­sa­ny przez Adria­na: POBIERZ

LOL:

Jest zgło­szo­nych 8 dru­żyn, więc jeśli nikt wię­cej się dzi­siaj nie dopi­sze  to wszyst­kie dru­ży­ny na ten moment są na naszym tur­nie­ju LAN. O prze­bie­gu eli­mi­na­cji na tur­nie­ju LAN i całej resz­cie to napi­szę o tym po zakoń­czo­nych eli­mi­na­cjach on-line.