Archiwum kategorii: Ogólne

Dzień Edukacji Narodowej 2014

Dnia 14.10.2014 r. Samo­rząd Uczniow­ski przy­go­to­wał przed­sta­wie­nie dla nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły. Nowo odkry­te talen­ty w naszej szko­le to ucznio­wie kla­sy IV tech­ni­kum, Kamil D. oraz Patryk S. któ­rzy zapre­zen­to­wa­li się w pio­sen­ce „ Niech żyje wol­ność i swo­bo­da”. W przed­sta­wie­niu zapre­zen­to­wa­no pomo­ce dydak­tycz­ne dla nauczy­cie­li np. młot­ki róż­nej wiel­ko­ści do wbi­ja­nia wie­dzy do głów uczniow­skich. W ofer­cie zna­la­zły się rów­nież „ dyby szkol­ne” dys­cy­pli­nu­ją­ce nie­sfor­nych i wier­cą­cych się na lek­cjach uczniów . Zapre­zen­to­wa­no też „różo­we oku­la­ry” dla uczniów, któ­rzy chcie­li­by , aby każ­dy peda­gog wyglą­dał miło, ład­nie i przy­jaź­nie. Całość zakoń­czył pokaz mody uczniow­sko- nauczy­ciel­skiej odwo­łu­ją­cy się do mody po róż­nych epokach.

IMG_0897IMG_0902IMG_0914IMG_0916IMG_0917IMG_0918 IMG_0899 IMG_0900

Powiatowa Licealiada Młodzieży

W dniu 3.10.2014 r.  na tere­nie Gim­na­zjum Gmin­ne­go w Sosnów­ce odby­ły się zawo­dy spor­to­we w Szta­fe­to­wych  Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Nasi ucznio­wie  zaję­li II miej­sce w kate­go­rii chłop­ców i dziewcząt.

Gra­tu­lu­je­my pierw­szych spor­to­wych sukcesów!!!

P1130201P1130190P1130197P1130194P1130174P1130179P1130195

Międzynarodowa Konferencja Służb Ratowniczych

W dniach 2223 wrze­śnia 2014 r. ucznio­wie z klas ratow­nic­two medycz­ne i ucznio­wie z klas poli­cyj­nych z Zespo­łu Szkól Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach uczest­ni­czy­li w Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Służb Ratow­ni­czych, któ­ra odby­ła się w Kar­pa­czu. Nasi ucznio­wie uczest­ni­czy­li w cie­ka­wych wykła­dach i poka­zach dzia­łań służb ratow­ni­czych. Zapo­zna­li się naj­no­wo­cze­śniej­szym sprzę­tem uży­wa­nym przez ratow­ni­ków oraz z sys­te­mem służb ratow­ni­czych z Czech i Włoch, a tak­że z dzia­ła­nia­mi służb współ­pra­cu­ją­cych z sys­te­mem Pań­stwo­we­go Ratow­nic­twa Medycz­ne­go taki­mi jak: , Poli­cja Inspek­cja Sani­tar­na, Straż Gra­nicz­na, GOPR .Odby­ła się pre­zen­ta­cja naj­no­wo­cze­śniej­sze­go defi­bry­la­to­ra. Ucznio­wie uczest­ni­czy­li w poka­zie pierw­szej pomo­cy oraz sami uczest­ni­czy­li w ćwi­cze­niach. Uczest­ni­kom kon­fe­ren­cji zapre­zen­to­wa­ła się Straż Gra­nicz­na z psem do wykry­wa­nia nar­ko­ty­ków i ładun­ków wybu­cho­wych . Funk­cjo­na­riu­sze poka­za­li naj­now­szy sprzęt uży­wa­ny w Stra­ży Gra­nicz­nej , a mło­dzież mogła spraw­dzić jego dzia­ła­nie oraz przy­mie­rzyć naj­now­sze mode­le kami­ze­lek kulo­od­por­nych , oku­la­rów nok­to­wi­zyj­nych i wykry­wa­czy meta­li. Na koniec kon­fe­ren­cji odbył się pokaz służb ratow­ni­czych , któ­re poka­za­ły dzia­ła­nia w zda­rze­niu maso­wym, czy­li w wypad­ku dro­go­wym z udzia­łem auto­bu­su i auta osobowego.

To były cie­ka­we lek­cje poka­zo­we dla uczniów.

20140923_10593420140923_10510720140923_10504520140923_102149Nowe8Nowe5