Archiwum kategorii: Ogólne

Międzynarodowy Turniej Siatkówki Policjantów

W dniu 14.06.2013 r. kla­sy poli­cyj­ne wzię­ły udział w III Mię­dzy­na­ro­do­wym Tur­nie­ju Siat­ków­ki Poli­cjan­tów. Zawo­dy odby­ły się na sta­dio­nie miej­skim w Jele­niej Górze. Wzię­ły w nim udział dru­ży­ny z Pol­ski i Czech. Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych repre­zen­to­wa­ły dru­ży­ny z poszcze­gól­nych klas poli­cyj­nych oraz kadra peda­go­gicz­na. Ucznio­wie klas poli­cyj­nych przy­go­to­wa­li pla­ka­ty o kibi­co­wa­niu “fair play”, któ­re zosta­ły roz­wie­szo­ne na try­bu­nach. Rywa­li­za­cja była zacię­ta, dopin­go­wa­nie gło­śne, a zaba­wa przed­nia. Zacię­ta wal­ka uczniów, nauczy­cie­li oraz przed­sta­wi­cie­li służb mun­du­ro­wych była na wyso­kim pozio­mie, a wszy­scy zgro­ma­dze­ni bawi­li się super.