Archiwum kategorii: Ogólne

Ważne daty

  • 1 maja   Mię­dzy­na­ro­do­we Świę­to Pra­cy
  • 2 maja   Dzień Fla­gi Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej
  • 3 maja   Świę­to Kon­sty­tu­cji 3 Maja

Gdy­by nie było nadziei,flaga

gdzież­by przy­szłość była?

                            C. K.Norwid

Życzenia Świąteczne

Życze­nia cie­płe jak tchnie­nie wio­sny,
skła­da­my Wszyst­kim w ten czas rado­sny.
Niech wszyst­kie tro­ski będą dale­ko,
a dobro pły­nie sze­ro­ką rze­ką.

Z Wiel­ka­noc­ny­mi pozdro­wie­nia­mi ZSTiL Pie­cho­wi­ce

wielkanoc

Międzynarodowy Turniej Siatkówki Policjantów

W dniu 14.06.2013 r. kla­sy poli­cyj­ne wzię­ły udział w III Mię­dzy­na­ro­do­wym Tur­nie­ju Siat­ków­ki Poli­cjan­tów. Zawo­dy odby­ły się na sta­dio­nie miej­skim w Jele­niej Górze. Wzię­ły w nim udział dru­ży­ny z Pol­ski i Czech. Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych repre­zen­to­wa­ły dru­ży­ny z poszcze­gól­nych klas poli­cyj­nych oraz kadra peda­go­gicz­na. Ucznio­wie klas poli­cyj­nych przy­go­to­wa­li pla­ka­ty o kibi­co­wa­niu “fair play”, któ­re zosta­ły roz­wie­szo­ne na try­bu­nach. Rywa­li­za­cja była zacię­ta, dopin­go­wa­nie gło­śne, a zaba­wa przed­nia. Zacię­ta wal­ka uczniów, nauczy­cie­li oraz przed­sta­wi­cie­li służb mun­du­ro­wych była na wyso­kim pozio­mie, a wszy­scy zgro­ma­dze­ni bawi­li się super.