Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Album zdjęć z konkursów, olimpiad, zawodów sportowych.

Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie — elek­tryk

Kon­kurs na naj­lep­sze­go ucznia w zawo­dzie tech­nik elek­tryk — 06.03.2014 r.

1 pozycja/e

Album zdjęć ze studniówek szkolnych

Stud­niów­ka 2012/2013

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Barok” — 13 stycz­nia 2012 r.

Stud­niów­ka 2013/2014

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Koro­na Kar­ko­no­szy” — 31 stycz­nia 2014 r.

Stud­niów­ka 2014/2015

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Koro­na Kar­ko­no­szy” — 16 stycz­nia 2015 r.

3 pozycja/e

Pomysły na prezentację maturalną w “Cogito”. (dostępne w bibliotece)

1/11: Obraz cudzo­ziem­ca w pol­skiej lite­ra­tu­rze i sztu­ce oraz w pol­skim fil­mie.

2/11: Róż­ne obra­zy przy­jaź­ni w lite­ra­tu­rze obcej.

3/11: Świa­ty nie­ludz­kie w pro­zie XX wie­ku – przed­staw spo­so­by ich kre­acji, odwo­łu­jąc się do wybra­nych utwo­rów.

4/11: Cha­rak­te­ry­sty­ka języ­ka współ­cze­snych poli­ty­ków.

5/11: Wio­sna w lite­ra­tu­rze i sztu­ce róż­nych epok.

6/11: Wal­ka dobra ze złem w utwo­rach lite­rac­kich. Omów na wybra­nych przy­kła­dach.

7/11: Pogrzeb w róż­nych tek­stach kul­tu­ry. Porów­naj spo­sób przed­sta­wie­nia pochów­ku i jego funk­cję w utwo­rze.

16/11: Kre­acje boha­te­rów roman­tycz­nych.

17/11: Rodzi­na w lite­ra­tu­rze.

18/11: Wokół pie­nią­dza.

19/11: Pio­sen­ki Osiec­kiej a pro­ble­my współ­cze­sne­go czło­wie­ka.

20/11: Realizm magicz­ny w lite­ra­tu­rze.

21/11: Wier­ność i kom­pro­mis w życiu boha­te­rów lite­rac­kich.

22/11: Powsta­nie listo­pa­do­we w lite­ra­tu­rze.

23/11: Motyw burzy w lite­ra­tu­rze i innych dzie­łach sztu­ki.

24/11: Biblia w fil­mie i lite­ra­tu­rze.

1/12: Motyw snu i jego funk­cje.

2/12: Lite­rac­kie obra­zy mał­żeń­stwa.

3/12: Gatun­ki biblij­ne w lite­ra­tu­rze.

4/12: Obraz War­sza­wy w lite­ra­tu­rze.

5/12: Kon­trast w lite­ra­tu­rze.

6/12: Motyw arka­dii, mitu o wiecz­nej szczę­śli­wo­ści.

1/13: Motyw snu i jego funk­cje.

2/13: Gatun­ki biblij­ne w lite­ra­tu­rze.

3/13: Lite­rac­kie obra­zy mał­żeń­stwa.

4/13: Obraz War­sza­wy w lite­ra­tu­rze.

5/13: Kon­trast w utwo­rach lite­rac­kich.

6/13: Motyw arka­dii, mitu o wiecz­nej szczę­śli­wo­ści.

10/13: Nega­tyw­ny por­tret kobie­ty w lite­ra­tu­rze.

11/13: Rosja i Rosja­nie w lite­ra­tu­rze pol­skiej.

16/13: Uczeń i nauczy­ciel w lite­ra­tu­rze i fil­mie.

17/13: Roz­sta­nia i poże­gna­nia.

18/13: Por­tret inte­li­gen­cji pol­skiej.

19/13: Lite­ra­tu­ra i psy­cho­lo­gia.

20/13: Echa wal­ki o nie­pod­le­głość w lite­ra­tu­rze pol­skiej.

21/13: Motyw samot­no­ści w wiel­kim mie­ście.

22/13: Las w lite­ra­tu­rze.

23/13: Wła­dza w lite­ra­tu­rze.

24/13: Pięk­no i brzy­do­ta w lite­ra­tu­rze.

1/14: Motyw zam­ku i i jego funk­cje.

2/14: Tok­sycz­na miłość w lite­ra­tu­rze.

3/14: Życie jako wędrów­ka.

4/14: Poezja śpie­wa­na w pol­skiej kul­tu­rze.

5/14: Motyw obłę­du w lite­ra­tu­rze.

Konkurs “Mistrz w zawodzie” — informatyk.

Dnia 13.03.2014 r. w Zespo­le Szkół Elek­tro­nicz­nych w Bole­sław­cu ramach pro­jek­tu “Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odbył się kon­kurs “Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie” dla zawo­du Tech­nik infor­ma­tyk. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie, któ­rych opie­ku­nem jest mgr inż. Mar­cin Spy­cha­ła:

  • Nata­lia Wój­to­wicz — kla­sa I
  • Adrian Mle­czak — kla­sa I
  • Kry­stian Konop­ka — kla­sa III

Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie.


Konkurs „Mistrz w zawodzie” — elektryk

Dnia 6.03.2014 r. w szko­le w ramach pro­jek­tu “Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odbył się kon­kurs “Mistrz w zawo­dzie” — Tech­nik elektryk.W eli­mi­na­cjach regio­nal­nych dla uczniów Tech­ni­kum udział wzię­ły czte­ry dru­ży­ny: Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych z Bole­sław­ca, Zespół Szkół Zawo­do­wych i Lice­al­nych ze Zgo­rzel­ca, Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr. 2 z Luba­nia i oczy­wi­ście dru­ży­na naszych uczniów w skła­dzie:

  • Jan Bart­ko — kla­sa III 
  • Michał Obo­le­wicz — kla­sa III
  • Piotr Wój­cik — kla­sa II

Ucznio­wie mie­li za zada­nie zgod­nie ze sche­ma­tem prak­tycz­nie wyko­nać obwód elek­trycz­ny i uru­cho­mić sil­nik. Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie. Dru­ży­na, któ­ra wygra zakwa­li­fi­ku­je się do eta­pu woje­wódz­kie­go we Wro­cła­wiu.

Kon­kurs dla uczniów Zasad­ni­czej Szko­ły Zawo­do­wej odbył się 7.03.2014 r, udział wzię­ły dwie dru­ży­ny: z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych “Mecha­nik” z Jele­niej Góry oraz z Zespo­łu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 z Luba­nia, a wyni­ki rów­nież zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie.

Zdję­cia zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w gale­rii.