Archiwum kategorii: Aktualności

Konkurs czytelniczy rozstrzygnięty.

Po cało­rocz­nych zma­ga­niach czy­tel­ni­czych nade­szła chwi­la, aby ogło­sić zwy­cięz­ców Kon­kur­su Czy­tel­ni­cze­go. Rywa­li­za­cja o laur naj­lep­sze­go czy­tel­ni­ka trwa­ła do ostat­nie­go tygo­dnia. Oto wyni­ki:
I mie­isce: Wero­ni­ka Siok
II miej­sce: Grze­gorz Dzie­ru­go
III miej­sce: Jakub Ken­drzeń­ski
Gra­tu­lu­ję ser­decz­nie i zapra­szam do biblio­te­ki po waka­cjach. 🙂

Pomysły na prezentację maturalną w “Cogito”. (dostępne w bibliotece)

1/11: Obraz cudzo­ziem­ca w pol­skiej lite­ra­tu­rze i sztu­ce oraz w pol­skim fil­mie.

2/11: Róż­ne obra­zy przy­jaź­ni w lite­ra­tu­rze obcej.

3/11: Świa­ty nie­ludz­kie w pro­zie XX wie­ku – przed­staw spo­so­by ich kre­acji, odwo­łu­jąc się do wybra­nych utwo­rów.

4/11: Cha­rak­te­ry­sty­ka języ­ka współ­cze­snych poli­ty­ków.

5/11: Wio­sna w lite­ra­tu­rze i sztu­ce róż­nych epok.

6/11: Wal­ka dobra ze złem w utwo­rach lite­rac­kich. Omów na wybra­nych przy­kła­dach.

7/11: Pogrzeb w róż­nych tek­stach kul­tu­ry. Porów­naj spo­sób przed­sta­wie­nia pochów­ku i jego funk­cję w utwo­rze.

16/11: Kre­acje boha­te­rów roman­tycz­nych.

17/11: Rodzi­na w lite­ra­tu­rze.

18/11: Wokół pie­nią­dza.

19/11: Pio­sen­ki Osiec­kiej a pro­ble­my współ­cze­sne­go czło­wie­ka.

20/11: Realizm magicz­ny w lite­ra­tu­rze.

21/11: Wier­ność i kom­pro­mis w życiu boha­te­rów lite­rac­kich.

22/11: Powsta­nie listo­pa­do­we w lite­ra­tu­rze.

23/11: Motyw burzy w lite­ra­tu­rze i innych dzie­łach sztu­ki.

24/11: Biblia w fil­mie i lite­ra­tu­rze.

1/12: Motyw snu i jego funk­cje.

2/12: Lite­rac­kie obra­zy mał­żeń­stwa.

3/12: Gatun­ki biblij­ne w lite­ra­tu­rze.

4/12: Obraz War­sza­wy w lite­ra­tu­rze.

5/12: Kon­trast w lite­ra­tu­rze.

6/12: Motyw arka­dii, mitu o wiecz­nej szczę­śli­wo­ści.

1/13: Motyw snu i jego funk­cje.

2/13: Gatun­ki biblij­ne w lite­ra­tu­rze.

3/13: Lite­rac­kie obra­zy mał­żeń­stwa.

4/13: Obraz War­sza­wy w lite­ra­tu­rze.

5/13: Kon­trast w utwo­rach lite­rac­kich.

6/13: Motyw arka­dii, mitu o wiecz­nej szczę­śli­wo­ści.

10/13: Nega­tyw­ny por­tret kobie­ty w lite­ra­tu­rze.

11/13: Rosja i Rosja­nie w lite­ra­tu­rze pol­skiej.

16/13: Uczeń i nauczy­ciel w lite­ra­tu­rze i fil­mie.

17/13: Roz­sta­nia i poże­gna­nia.

18/13: Por­tret inte­li­gen­cji pol­skiej.

19/13: Lite­ra­tu­ra i psy­cho­lo­gia.

20/13: Echa wal­ki o nie­pod­le­głość w lite­ra­tu­rze pol­skiej.

21/13: Motyw samot­no­ści w wiel­kim mie­ście.

22/13: Las w lite­ra­tu­rze.

23/13: Wła­dza w lite­ra­tu­rze.

24/13: Pięk­no i brzy­do­ta w lite­ra­tu­rze.

1/14: Motyw zam­ku i i jego funk­cje.

2/14: Tok­sycz­na miłość w lite­ra­tu­rze.

3/14: Życie jako wędrów­ka.

4/14: Poezja śpie­wa­na w pol­skiej kul­tu­rze.

5/14: Motyw obłę­du w lite­ra­tu­rze.

Konkurs literacki.

Biblio­te­ka szkol­na ogła­sza kon­kurs na esej inter­pre­tu­ją­cy sło­wa Wła­dy­sła­wa Orka­na: “Temu, kto lubi książ­ki, nigdy nie zabrak­nie wier­ne­go przy­ja­cie­la”.

Regu­la­min kon­kur­su

  1. Uczeń, po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu chę­ci uczest­nic­twa w kon­kur­sie, pisze pra­cę na poda­ny temat. Obję­tość pra­cy nie powin­na prze­kra­czać dwóch stron for­ma­tu A4 zapi­sa­nych czcion­ką 14 Times New Roman.
  2. Zapi­sy uczest­ni­ków przyj­mo­wa­ne będą w biblio­te­ce szkol­nej.
  3. Goto­we pra­ce pod­pi­sa­ne imie­niem, nazwi­skiem oraz kla­są, do któ­rej uczęsz­cza uczeń, nale­ży skła­dać do 30 kwiet­nia 2014r.. w biblio­te­ce szkol­nej.
  4. Jury wyło­ni zwy­cięz­cę kon­kur­su oraz lau­re­atów dwóch kolej­nych miejsc.
  5. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su nastą­pi w poło­wie maja.
  6. Zwy­cię­ska pra­ca opu­bli­ko­wa­na zosta­nie na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły.

ZACHĘ­CA­MY DO WZIĘ­CIA UDZIA­ŁU W KON­KUR­SIE!

Konkurs Czytelniczy rozstrzygnięty.

Po cało­rocz­nych zma­ga­niach czy­tel­ni­czych nade­szła chwi­la, aby ogło­sić zwy­cięz­ców Kon­kur­su Czy­tel­ni­cze­go. Rywa­li­za­cja o laur naj­lep­sze­go czy­tel­ni­ka trwa­ła do ostat­nie­go tygo­dnia. Oto wyni­ki:

I mie­isce: Grze­gorz Dzie­ru­go

II miej­sce: Kamil Dyduch

III miej­sce: Patryk Zając

Gra­tu­lu­ję ser­decz­nie i zapra­szam do biblio­te­ki po waka­cjach 🙂