Archiwa tagu: e-sport

Turniej GIERCS:GO+LOL Podsumowanie

W dniach 1214.02.2020 r. w naszej szko­le odbył się corocz­ny tur­niej gier. Tym razem gra­cze rywa­li­zo­wa­li w dwie gry: Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve oraz League of Legends. Do tur­nie­ju zgło­si­ło się 20 dru­żyn CS:GO oraz 8 dru­żyn LOL. W przy­pad­ku Coun­ter Stri­ke­’a prze­pro­wa­dzi­li­śmy tydzień wcze­śniej eli­mi­na­cje onli­ne w wyni­ku któ­rych do tur­nie­ju LAN zakwa­li­fi­ko­wa­ło się po 8 dru­żyn z każ­dej gry. Orga­ni­za­to­rem tur­nie­ju byli ucznio­wie naszej szko­ły, któ­rzy przy­go­to­wa­li kom­pu­te­ry, ser­we­ry gier i komu­ni­ka­cji gło­so­wej oraz prze­pro­wa­dzi­li trans­mi­sję na żywo — stre­am w inter­ne­cie wraz z komen­ta­rzem. To był dla nich spraw­dzian umie­jęt­no­ści, któ­re naby­wa­ją pod­czas zajęć dodat­ko­wych z e‑sportu. Dodat­ko­wo szko­ła przy­go­to­wa­ła poczę­stu­nek dla gra­czy i kibi­ców oraz cie­płe napo­je. W jed­nej z sal kom­pu­te­ro­wych przez rzut­nik moż­na było śle­dzić na żywo roz­gryw­kę w CS:GO. Podob­nie jak w poprzed­nich latach i w tym roku przy­je­cha­li do nas gra­cze z odle­głych miast jak Byd­goszcz, Poznań, Wro­cław, Gdy­nia, Lublin, Kra­ków, Kędzie­rzyn-Koź­le, Wrze­śni czy Raciborza.

Fina­li­sta­mi tego­rocz­nej edy­cji tur­nie­ju roz­sta­ły drużyny:

💻w grze Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve (CS:GO):

🥇I miej­sce — dru­ży­na “- 273,150 C ”
🥈II miej­sce — dru­ży­na “Eme­ry­ci”
🥉III miej­sce — dru­ży­na “Eki­pa”

💻w grze League of Legends ( LOL):

🥇I miej­sce — dru­ży­na “The Bills”
🥈II miej­sce — dru­ży­na “Pisto­le­cia­rze”
🥉III miej­sce — dru­ży­na “Pink Devs”

Dzię­ku­je­my nasze­mu Orga­no­wi Pro­wa­dzą­ce­mu Szko­łę (Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Jele­niej Górze) i Sta­ro­ście Jele­nio­gór­skie­mu — Panu Krzysz­to­fo­wi Wiśniew­skie­mu za ufun­do­wa­nie nagród. 

Wię­cej o tur­nie­ju może­cie prze­czy­tać i obej­rzeć mate­riał wideo na:

 1. 24jgora.pl
 2. TV DAMI
 3. FB Powia­tu Jeleniogórskiego
 4. FB MrThe­Fla­kon
 5. Jelonka.com

CS:GO + LOL — aktualizacja.

Suge­ru­ję dokład­nie i sta­ran­nie zapo­znać się z tre­ścią tego co poniżej.

CS:GO:

W związ­ku z dużą ilo­ścią zgło­szo­nych dru­żyn koniecz­ne będzie roze­gra­nie eli­mi­na­cji onli­ne. Mecze eli­mi­na­cji będą musia­ły być roze­gra­ne za pośred­nic­twem por­ta­lu „espor­tal” (jest tam anti-che­at i wszyst­ko co potrze­bu­je­my). Infor­mu­ję o tym już dzi­siaj, żeby dru­ży­ny mia­ły czas ogar­nąć sobie tę tech­no­lo­gię do wtor­ku. Oso­bą nad­zo­ru­ją­cą start eli­mi­na­cji we wto­rek będzie kole­ga Adrian Gro­my­ko (Eny) – do uchwy­ce­nia w pro­sty spo­sób na FB. Jak będą prze­bie­gać eliminacje ?

 • Cze­kam final­nie na zamknię­cie zapi­sów i w ponie­dzia­łek doko­nam loso­wa­nia dru­żyn w eli­mi­na­cjach w obec­no­ści „loso­wych” uczniów z naszej szkoły. 

Na ten moment eli­mi­na­cje gra­ją dru­ży­ny opi­sa­ne jako „gru­pa inne”. Pomi­ja­my dru­ży­nę „−273.15 °C”, któ­ra już jest na tur­nie­ju z uwa­gi na ofe­ro­wa­ną pomoc i wspar­cie tech­nicz­ne przy obsłu­dze ser­we­rów itp. To też dru­ży­na, któ­ra wygra­ła nasz tur­niej 2 lata temu. Z pozo­sta­łych 6‑ściu dru­żyn tyl­ko zwy­cięz­ca eli­mi­na­cji weź­mie udział w rozgrywkach.

Jeśli cho­dzi o gru­pę „ZSTiL + absol­went” to mamy zgło­szo­nych na ten moment 10 dru­żyn i 3 miej­sca na tur­nie­ju LAN

Dru­ży­ny opi­sa­ne jako „gru­pa SP” na ten moment prze­cho­dzą do tur­nie­ju od razu (bo na 3 miej­sca jest ich 3).

 • Obo­wiąz­ko­wa godzi­na wtor­ko­wych eli­mi­na­cji onli­ne to 18:00 (wyjąt­kiem jest mecz dru­ży­ny Sos Czo­sko­wy — on będzie o 18:30 z uwa­gi na potrze­bę dys­po­zy­cyj­no­ści Adria­na w oko­li­cach 18:00 aby w razie co pomóc pozo­sta­łym dru­ży­nom wystar­to­wać). Udo­stęp­nię publicz­nie adre­sy e‑mail do kon­tak­tu z inny­mi dru­ży­na­mi więc pro­szę aby obsłu­ga pocz­ty e‑mail przez Was nie „kula­ła w tym okre­sie”. Jak już nawią­że­cie kon­takt to dalej przez FB itp. pój­dzie na pew­no łatwo i szyb­ciej. W razie co indy­wi­du­al­nie na proś­bę prze­ślę numer tele­fo­nu Waszych prze­ciw­ni­ków gdy­by nie było odze­wu przez e‑mail. Dru­ży­ny od nas ze szko­ły bez pro­ble­mu zła­pią kon­takt z prze­ciw­ni­ka­mi w spo­sób bezpośredni/osobisty w szkole. 
 • Po zakoń­czo­nym meczu nale­ży prze­słać zrzut ekra­no­wy z wyni­kiem na birdy@zstil.pl

Brak infor­ma­cji o wygranym/przegranym meczu do 04:00 (w nocy) dnia następ­ne­go będzie skut­ko­wał eli­mi­na­cją obu dru­żyn i wów­czas będą awan­so­wa­ły dalej dru­ży­ny prze­gra­ne z innych par !!!

Adrian też pro­si aby kapi­ta­no­wie dru­żyn wysła­li mu lin­ki do swo­ich pro­fi­li na espor­tal wów­czas będzie miał wgląd do Waszych meczy. Jego adres e‑mail: adriangromyko97@gmail.com lub na Mes­sen­ger FB.

 • Wszyst­kie mecze wtor­ko­we mają for­mu­łę BO1 – prze­gra­ny odpa­da. Jedy­ny wyją­tek to taki, że jak będzie nie do pary to dru­ży­na prze­gra­na z naj­lep­szym bilan­sem rund jed­nak awan­su­je do kolej­nej run­dy tak jak­by była wygra­ną. Czy­li jeśli mecz zakoń­czył się wyni­kiem: 16:12 to bilans dru­ży­ny prze­gra­nej wyno­si: ‑4. Jeśli będzie naj­lep­szy spo­śród prze­gra­nych to taka dru­ży­na może awan­so­wać dalej jeśli zaj­dzie taka potrze­ba (na ten moment tak się zda­rzy w gru­pie „Inne” oraz w gru­pie „ZSTiL+absolwent”).

Mecze śro­do­we i ewen­tu­al­nie czwart­ko­we będą już wg. for­mu­ły BO3. W gru­pie ZSTiL potrze­ba wyło­nić 3 dru­ży­ny więc eli­mi­na­cje zakoń­czą się w śro­dę, a w gru­pie „inne” dopie­ro w czwartek.

 • Wybór map:

a) w przy­pad­ku BO1 jest nastę­pu­ją­cy: ban-ban-ban-ban-ban-ban i zosta­je mapa decy­du­ją­ca ma któ­rej gracie.

b) w przy­pad­ku BO3 jest nastę­pu­ją­cy: ban-ban-pick-pick-ban-ban i zosta­je decy­du­ją­ca jak będzie 1:1 w mapach. Przed mecza­mi kolej­nej run­dy eli­mi­na­cji onli­ne ponow­nie zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ne loso­wa­nie przeciwników. 

Oto link do instruk­cji zakła­da­nia kon­ta na espor­tal napi­sa­ny przez Adria­na: POBIERZ

LOL:

Jest zgło­szo­nych 8 dru­żyn, więc jeśli nikt wię­cej się dzi­siaj nie dopi­sze  to wszyst­kie dru­ży­ny na ten moment są na naszym tur­nie­ju LAN. O prze­bie­gu eli­mi­na­cji na tur­nie­ju LAN i całej resz­cie to napi­szę o tym po zakoń­czo­nych eli­mi­na­cjach on-line. 

Turniej CS:GOLOL

Do tur­nie­ju coraz bli­żej więc publi­ku­je­my kil­ka naj­istot­niej­szych informacji:

 1. Tur­niej się odbę­dzie w dniach 12,13,14 luty 2020 r. w salach kom­pu­te­ro­wych na warsz­ta­tach szkol­nych — w tych samych, w któ­rych odby­wał się w każ­dym z poprzed­nich lat.
 2. Po raz pierw­szy tur­niej zor­ga­ni­zu­je­my rów­no­le­gle w dwie gry CS:GO oraz LOL.
 3. Zmniej­sza­my limit dru­żyn dla obu gier na 8, jed­no­cze­śnie rezer­wu­jąc miej­sca na tur­nie­ju LAN dla: 3‑ech dru­żyn (dla obu gier) dla uczniów naszej szko­ły + absol­wen­tów oraz kolej­ne 3 miej­sca dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Dru­ży­ny okre­ślo­ne jako dru­ży­ny szkol­ne, czy ze szkół pod­sta­wo­wych to dru­ży­ny mają­ce w swo­ich skła­dach mini­mum 3 oso­by speł­nia­ją­ce powyż­sze kry­te­ria (uczeń naszej szko­ły, absol­went, uczeń dowol­nej szko­ły pod­sta­wo­wej). W przy­pad­ku róż­nych “dziw­nych kom­bi­na­cji” typu: uczeń ZSTiL + absol­went + uczeń SP + uczeń obcej szko­ły śred­niej + uczeń obcej szko­ły śred­niej inter­pre­ta­cję przy­dzia­łu z któ­rej puli zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­na pozo­sta­wiam swo­jej ocenie. 
 4. Poni­żej publi­ku­je­my for­mu­larz zapi­sów. To jedy­na for­ma zgło­sze­nia dru­ży­ny. Ter­min zapi­sów upły­wa 2 lute­go 2020 r.
 5. W przy­pad­ku więk­szej licz­by dru­żyn np. od nas ze szko­ły — 5, ze szkół pod­sta­wo­wych — 6, dru­żyn cał­ko­wi­cie obcych — 4 w poszcze­gól­nych gru­pach zosta­ną roze­gra­ne eli­mi­na­cje onli­ne (mię­dzy 4 a 7 lute­go) ogra­ni­cza­ją­ce licz­bę dru­żyn do poda­nych limi­tów. Szcze­gó­ły eli­mi­na­cji, jeśli będą koniecz­ne zosta­ną poda­ne 3 lutego.
 6. W przy­pad­ku pytań/wątpliwości może­cie je zada­wać  na birdy@zstil.pl oraz na FB szko­ły lub moim.

FOR­MU­LARZ:

KZ i Luffi na finałach w Raciborzu !!

Dru­ży­na o nazwie “Boba­ski malut­kie” w skła­dzie Vimi­xen (Lublin), Hope (nasz tre­ner Kamil Tar­ka), Ske­ew (Szyb­kie Sza­chy — Jaworz­no) oraz dwaj nasi ucznio­wie (KZ — Kry­stian Kozek i Luf­fy — Woj­tek Król) jed­nak awan­so­wa­li na fina­ły “II Raci­bor­skie­go Festi­wa­lu Gamin­go­we­go — Coun­ter Stri­ke”, któ­ry odbę­dzie się w Raci­bo­rzu w ter­mi­nie 89.06.2019 r. W decy­du­ją­cym meczu (3 run­da) poko­na­li dru­ży­nę Gemir wyni­kiem 16:0 (nie pyta­łem czy było cięż­ko 😉 ). Tym oto spo­so­bem awan­so­wa­li na fina­ły LAN (8 naj­lep­szych dru­żyn) ze wszyst­kich 90-ciu zgło­szo­nych. Tur­niej jest orga­ni­zo­wa­ny przez fir­mę Komputronik. 

Finał Mistrzostw Polski klas e‑sportowych

W dniach 31.0501.06.2019 r. odby­ły się w Kędzie­rzy­nie Koź­lu fina­ły Mistrzostw Pol­ski Klas E‑sportowych w grze CS:GO. Nasza dru­ży­na w czę­ści sezo­nu zasad­ni­cze­go rywa­li­zo­wa­ła w naj­wyż­szej kla­sie roz­gryw­ko­wej (cham­pions – 8 dru­żyn) zaj­mu­jąc 3‑cie miej­sce. Udział w lidze cham­pions zapew­ni­li­śmy sobie już w zeszłym roku dzię­ki dobrym wystę­pom i awan­sem na ówcze­sne fina­ły roz­gry­wa­ne w Sosnow­cu (zaj­mu­jąc tam 5‑te miej­sce). W tym roku w fina­łach LANo­wych w Kędzie­rzy­nie udział wzię­ły 4 naj­lep­sze dru­ży­ny cham­pions i 4 z eli­te (niż­sza kla­sa roz­gryw­ko­wa) rywa­li­zu­jąc mię­dzy sobą o mia­no naj­lep­szych w swo­ich ligach. Na tur­niej poje­cha­li­śmy skła­dem w osobach: 

- Kry­stian Kozek (KZ) – kla­sa 1 technikum

- Kaje­tan Nowa­kow­ski (Retro) – kla­sa 1 technikum

- Baniew­ski Maciej (Schmidt) – kla­sa 1 technikum

- Tomasz Grze­gor­czyk (TOM) – kla­sa 2 technikum

- Mar­cin Dąbrow­ski (Quov) – kla­sa 2 technikum

- Woj­tek Król (Luf­fy) – kla­sa 2 technikum

W tur­nie­ju w meczu pół­fi­na­ło­wym zagra­li­śmy na dru­ży­nę The Hoods. Prze­gra­li­śmy w mapach sto­sun­kiem 1:2, acz­kol­wiek po wygra­nej na pierw­szej mapie byli­śmy bli­sko zwy­cię­stwa i na dru­giej. Było bli­sko ale jak to się mówi: „jak się nie wygry­wa 2:0 to się prze­gry­wa 1:2”. W meczu o 3‑cie miej­sce zagra­li­śmy na dru­ży­nę Szyb­kie Sza­chy (zwy­cięz­cę Ligi z zeszłe­go roku) i po zacię­tej wal­ce wygry­wa­my 2:0 w mapach zaj­mu­jąc 3 miej­sce w Lidze na koniec sezo­nu 2018/2019 !!

Uwa­żam, że poziom meczy mię­dzy poszcze­gól­ny­mi dru­ży­na­mi był wyrów­na­ny. Więk­szość z nich obej­mo­wa­ła dogryw­ki. Jako przy­kład niech posłu­ży dzi­siej­szy dzień – finał eli­te – 3 mapy i 3 dogryw­ki na każ­dej z nich, a nawet po kil­ka dogry­wek na każ­dej z map. Finał cham­pions – 3 mapy i na dwóch dogryw­ki, a trze­cia mapa 16:14.

Z tur­nie­ju jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni zarów­no od stro­ny orga­ni­za­cyj­nej jak i wyniku. 

Na koniec chciał­bym podzię­ko­wać naszym uczniom za wal­kę i odnie­sio­ny suk­ces (oso­bi­ście na star­cie sezo­nu zakła­da­łem wal­kę o utrzy­ma­nie w lidze – miej­sce 6 było oso­bi­ście dla mnie celem/marzeniem), a uda­ło się zając 3‑miejsce, któ­re jest naj­więk­szym naszym dotych­cza­so­wym sukcesem. 

Dzię­ku­ję Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Jele­niej Górze za współ­fi­nan­so­wa­nie wyjaz­du, Kra­jo­wej Fede­ra­cji Spor­tów Elek­tro­nicz­nych (https://kfse.pl/) wraz z naszym tre­ne­rem Kami­lem Tar­ką za orga­ni­za­cję tur­nie­ju na naj­wyż­szym pozio­mie, szko­le w Kedzie­rzy­nie-Koź­lu (https://zstio.net/) za opie­kę nad uczest­ni­ka­mi, jedzon­ko, gril­la, dys­po­zy­cyj­ność uczniów i pra­cow­ni­ków tej szko­ły i super atmos­fe­rę. Było fan­ta­stycz­nie i mam nadzie­ję, że do zoba­cze­nia już wkrót­ce gdzieś na jakimś innym turnieju. 

Dodat­ko­wo wspo­mnę, że wra­ca­jąc z Kędzie­rzy­na (ok. 20:30) nasi dwaj ucznio­wie (KZ i Luf­fy) po baaaar­dzo dobrych wystę­pach w Kędzie­rzy­nie zosta­li zapro­sze­ni do roze­gra­nia meczu (o 21:00 wraz z tre­ne­rem + 2 inny­mi gra­cza­mi) w ramach eli­mi­na­cji do kolej­ne­go tur­nie­ju LAN w Raci­bo­rzu (orga­ni­zo­wa­nym przez fir­mę kom­pu­tro­nik). W dru­giej rudzie wygra­li 16:3 z feno­me­nal­ny­mi sta­ty­sty­ka­mi Luf­fy – 2368 !! Ci dwaj gra­cze praw­do­po­dob­nie w naj­bliż­szy week­end uda­dzą się na kolej­ny tur­niej LANo­wy do Raci­bo­rza ! Gra­tu­lu­je­my i trzy­ma­my kciu­ki za suk­ces i może zwycięstwo !!