Archiwa tagu: lol

Turniej GIERCS:GO+LOL Podsumowanie

W dniach 1214.02.2020 r. w naszej szko­le odbył się corocz­ny tur­niej gier. Tym razem gra­cze rywa­li­zo­wa­li w dwie gry: Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve oraz League of Legends. Do tur­nie­ju zgło­si­ło się 20 dru­żyn CS:GO oraz 8 dru­żyn LOL. W przy­pad­ku Coun­ter Stri­ke­’a prze­pro­wa­dzi­li­śmy tydzień wcze­śniej eli­mi­na­cje onli­ne w wyni­ku któ­rych do tur­nie­ju LAN zakwa­li­fi­ko­wa­ło się po 8 dru­żyn z każ­dej gry. Orga­ni­za­to­rem tur­nie­ju byli ucznio­wie naszej szko­ły, któ­rzy przy­go­to­wa­li kom­pu­te­ry, ser­we­ry gier i komu­ni­ka­cji gło­so­wej oraz prze­pro­wa­dzi­li trans­mi­sję na żywo — stre­am w inter­ne­cie wraz z komen­ta­rzem. To był dla nich spraw­dzian umie­jęt­no­ści, któ­re naby­wa­ją pod­czas zajęć dodat­ko­wych z e‑sportu. Dodat­ko­wo szko­ła przy­go­to­wa­ła poczę­stu­nek dla gra­czy i kibi­ców oraz cie­płe napo­je. W jed­nej z sal kom­pu­te­ro­wych przez rzut­nik moż­na było śle­dzić na żywo roz­gryw­kę w CS:GO. Podob­nie jak w poprzed­nich latach i w tym roku przy­je­cha­li do nas gra­cze z odle­głych miast jak Byd­goszcz, Poznań, Wro­cław, Gdy­nia, Lublin, Kra­ków, Kędzie­rzyn-Koź­le, Wrze­śni czy Raciborza.

Fina­li­sta­mi tego­rocz­nej edy­cji tur­nie­ju roz­sta­ły drużyny:

💻w grze Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve (CS:GO):

🥇I miej­sce — dru­ży­na “- 273,150 C ”
🥈II miej­sce — dru­ży­na “Eme­ry­ci”
🥉III miej­sce — dru­ży­na “Eki­pa”

💻w grze League of Legends ( LOL):

🥇I miej­sce — dru­ży­na “The Bills”
🥈II miej­sce — dru­ży­na “Pisto­le­cia­rze”
🥉III miej­sce — dru­ży­na “Pink Devs”

Dzię­ku­je­my nasze­mu Orga­no­wi Pro­wa­dzą­ce­mu Szko­łę (Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Jele­niej Górze) i Sta­ro­ście Jele­nio­gór­skie­mu — Panu Krzysz­to­fo­wi Wiśniew­skie­mu za ufun­do­wa­nie nagród. 

Wię­cej o tur­nie­ju może­cie prze­czy­tać i obej­rzeć mate­riał wideo na:

  1. 24jgora.pl
  2. TV DAMI
  3. FB Powia­tu Jeleniogórskiego
  4. FB MrThe­Fla­kon
  5. Jelonka.com

CS:GO + LOL — aktualizacja.

Suge­ru­ję dokład­nie i sta­ran­nie zapo­znać się z tre­ścią tego co poniżej.

CS:GO:

W związ­ku z dużą ilo­ścią zgło­szo­nych dru­żyn koniecz­ne będzie roze­gra­nie eli­mi­na­cji onli­ne. Mecze eli­mi­na­cji będą musia­ły być roze­gra­ne za pośred­nic­twem por­ta­lu „espor­tal” (jest tam anti-che­at i wszyst­ko co potrze­bu­je­my). Infor­mu­ję o tym już dzi­siaj, żeby dru­ży­ny mia­ły czas ogar­nąć sobie tę tech­no­lo­gię do wtor­ku. Oso­bą nad­zo­ru­ją­cą start eli­mi­na­cji we wto­rek będzie kole­ga Adrian Gro­my­ko (Eny) – do uchwy­ce­nia w pro­sty spo­sób na FB. Jak będą prze­bie­gać eliminacje ?

  • Cze­kam final­nie na zamknię­cie zapi­sów i w ponie­dzia­łek doko­nam loso­wa­nia dru­żyn w eli­mi­na­cjach w obec­no­ści „loso­wych” uczniów z naszej szkoły. 

Na ten moment eli­mi­na­cje gra­ją dru­ży­ny opi­sa­ne jako „gru­pa inne”. Pomi­ja­my dru­ży­nę „−273.15 °C”, któ­ra już jest na tur­nie­ju z uwa­gi na ofe­ro­wa­ną pomoc i wspar­cie tech­nicz­ne przy obsłu­dze ser­we­rów itp. To też dru­ży­na, któ­ra wygra­ła nasz tur­niej 2 lata temu. Z pozo­sta­łych 6‑ściu dru­żyn tyl­ko zwy­cięz­ca eli­mi­na­cji weź­mie udział w rozgrywkach.

Jeśli cho­dzi o gru­pę „ZSTiL + absol­went” to mamy zgło­szo­nych na ten moment 10 dru­żyn i 3 miej­sca na tur­nie­ju LAN

Dru­ży­ny opi­sa­ne jako „gru­pa SP” na ten moment prze­cho­dzą do tur­nie­ju od razu (bo na 3 miej­sca jest ich 3).

  • Obo­wiąz­ko­wa godzi­na wtor­ko­wych eli­mi­na­cji onli­ne to 18:00 (wyjąt­kiem jest mecz dru­ży­ny Sos Czo­sko­wy — on będzie o 18:30 z uwa­gi na potrze­bę dys­po­zy­cyj­no­ści Adria­na w oko­li­cach 18:00 aby w razie co pomóc pozo­sta­łym dru­ży­nom wystar­to­wać). Udo­stęp­nię publicz­nie adre­sy e‑mail do kon­tak­tu z inny­mi dru­ży­na­mi więc pro­szę aby obsłu­ga pocz­ty e‑mail przez Was nie „kula­ła w tym okre­sie”. Jak już nawią­że­cie kon­takt to dalej przez FB itp. pój­dzie na pew­no łatwo i szyb­ciej. W razie co indy­wi­du­al­nie na proś­bę prze­ślę numer tele­fo­nu Waszych prze­ciw­ni­ków gdy­by nie było odze­wu przez e‑mail. Dru­ży­ny od nas ze szko­ły bez pro­ble­mu zła­pią kon­takt z prze­ciw­ni­ka­mi w spo­sób bezpośredni/osobisty w szkole. 
  • Po zakoń­czo­nym meczu nale­ży prze­słać zrzut ekra­no­wy z wyni­kiem na birdy@zstil.pl

Brak infor­ma­cji o wygranym/przegranym meczu do 04:00 (w nocy) dnia następ­ne­go będzie skut­ko­wał eli­mi­na­cją obu dru­żyn i wów­czas będą awan­so­wa­ły dalej dru­ży­ny prze­gra­ne z innych par !!!

Adrian też pro­si aby kapi­ta­no­wie dru­żyn wysła­li mu lin­ki do swo­ich pro­fi­li na espor­tal wów­czas będzie miał wgląd do Waszych meczy. Jego adres e‑mail: adriangromyko97@gmail.com lub na Mes­sen­ger FB.

  • Wszyst­kie mecze wtor­ko­we mają for­mu­łę BO1 – prze­gra­ny odpa­da. Jedy­ny wyją­tek to taki, że jak będzie nie do pary to dru­ży­na prze­gra­na z naj­lep­szym bilan­sem rund jed­nak awan­su­je do kolej­nej run­dy tak jak­by była wygra­ną. Czy­li jeśli mecz zakoń­czył się wyni­kiem: 16:12 to bilans dru­ży­ny prze­gra­nej wyno­si: ‑4. Jeśli będzie naj­lep­szy spo­śród prze­gra­nych to taka dru­ży­na może awan­so­wać dalej jeśli zaj­dzie taka potrze­ba (na ten moment tak się zda­rzy w gru­pie „Inne” oraz w gru­pie „ZSTiL+absolwent”).

Mecze śro­do­we i ewen­tu­al­nie czwart­ko­we będą już wg. for­mu­ły BO3. W gru­pie ZSTiL potrze­ba wyło­nić 3 dru­ży­ny więc eli­mi­na­cje zakoń­czą się w śro­dę, a w gru­pie „inne” dopie­ro w czwartek.

  • Wybór map:

a) w przy­pad­ku BO1 jest nastę­pu­ją­cy: ban-ban-ban-ban-ban-ban i zosta­je mapa decy­du­ją­ca ma któ­rej gracie.

b) w przy­pad­ku BO3 jest nastę­pu­ją­cy: ban-ban-pick-pick-ban-ban i zosta­je decy­du­ją­ca jak będzie 1:1 w mapach. Przed mecza­mi kolej­nej run­dy eli­mi­na­cji onli­ne ponow­nie zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ne loso­wa­nie przeciwników. 

Oto link do instruk­cji zakła­da­nia kon­ta na espor­tal napi­sa­ny przez Adria­na: POBIERZ

LOL:

Jest zgło­szo­nych 8 dru­żyn, więc jeśli nikt wię­cej się dzi­siaj nie dopi­sze  to wszyst­kie dru­ży­ny na ten moment są na naszym tur­nie­ju LAN. O prze­bie­gu eli­mi­na­cji na tur­nie­ju LAN i całej resz­cie to napi­szę o tym po zakoń­czo­nych eli­mi­na­cjach on-line.