Archiwa tagu: turniej gier

Turniej GIERCS:GO+LOL Podsumowanie

W dniach 1214.02.2020 r. w naszej szko­le odbył się corocz­ny tur­niej gier. Tym razem gra­cze rywa­li­zo­wa­li w dwie gry: Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve oraz League of Legends. Do tur­nie­ju zgło­si­ło się 20 dru­żyn CS:GO oraz 8 dru­żyn LOL. W przy­pad­ku Coun­ter Stri­ke­’a prze­pro­wa­dzi­li­śmy tydzień wcze­śniej eli­mi­na­cje onli­ne w wyni­ku któ­rych do tur­nie­ju LAN zakwa­li­fi­ko­wa­ło się po 8 dru­żyn z każ­dej gry. Orga­ni­za­to­rem tur­nie­ju byli ucznio­wie naszej szko­ły, któ­rzy przy­go­to­wa­li kom­pu­te­ry, ser­we­ry gier i komu­ni­ka­cji gło­so­wej oraz prze­pro­wa­dzi­li trans­mi­sję na żywo — stre­am w inter­ne­cie wraz z komen­ta­rzem. To był dla nich spraw­dzian umie­jęt­no­ści, któ­re naby­wa­ją pod­czas zajęć dodat­ko­wych z e‑sportu. Dodat­ko­wo szko­ła przy­go­to­wa­ła poczę­stu­nek dla gra­czy i kibi­ców oraz cie­płe napo­je. W jed­nej z sal kom­pu­te­ro­wych przez rzut­nik moż­na było śle­dzić na żywo roz­gryw­kę w CS:GO. Podob­nie jak w poprzed­nich latach i w tym roku przy­je­cha­li do nas gra­cze z odle­głych miast jak Byd­goszcz, Poznań, Wro­cław, Gdy­nia, Lublin, Kra­ków, Kędzie­rzyn-Koź­le, Wrze­śni czy Raciborza.

Fina­li­sta­mi tego­rocz­nej edy­cji tur­nie­ju roz­sta­ły drużyny:

💻w grze Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve (CS:GO):

🥇I miej­sce — dru­ży­na “- 273,150 C ”
🥈II miej­sce — dru­ży­na “Eme­ry­ci”
🥉III miej­sce — dru­ży­na “Eki­pa”

💻w grze League of Legends ( LOL):

🥇I miej­sce — dru­ży­na “The Bills”
🥈II miej­sce — dru­ży­na “Pisto­le­cia­rze”
🥉III miej­sce — dru­ży­na “Pink Devs”

Dzię­ku­je­my nasze­mu Orga­no­wi Pro­wa­dzą­ce­mu Szko­łę (Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Jele­niej Górze) i Sta­ro­ście Jele­nio­gór­skie­mu — Panu Krzysz­to­fo­wi Wiśniew­skie­mu za ufun­do­wa­nie nagród. 

Wię­cej o tur­nie­ju może­cie prze­czy­tać i obej­rzeć mate­riał wideo na:

  1. 24jgora.pl
  2. TV DAMI
  3. FB Powia­tu Jeleniogórskiego
  4. FB MrThe­Fla­kon
  5. Jelonka.com