Nie zmarnuj swojego życia

Dzi­siej­sza mło­dzież, cza­sa­mi tro­chę pogu­bio­na w świe­cie ema­nu­ją­cym róż­ny­mi pseu­do dobra­mi, skłon­na pró­bo­wać uży­wek, papie­ro­sów, alko­ho­lu, dopa­la­czy, nar­ko­ty­ków,  nara­żo­na jest na kon­takt z środ­ka­mi odu­rza­ją­cy­mi, będąc obo­jęt­ną wobec uni­wer­sal­nych war­to­ści, takich jak miłość, sza­cu­nek, moral­ność… Chcąc zaim­po­no­wać swo­jej gru­pie rówie­śni­czej, poka­zać, że decy­du­je sama o sobie oraz z wie­lu innych powo­dów się­ga po to, co pro­wa­dzi do uza­leż­nie­nia, do cho­rób, depre­sji, samot­no­ści, bra­ku reali­za­cji sie­bie, bra­ku pasji, bra­ku sen­su życia…

Uwa­ża­my, że o uza­leż­nie­niach trze­ba mówić sta­le, aby ostrzec i ochro­nić, gdyż „uncja pro­fi­lak­ty­ki jest wię­cej war­ta niż funt lecze­nia”. Dla­te­go  8 paź­dzier­ni­ka 2019r wszy­scy ucznio­wie naszej szko­ły wraz z nauczy­cie­la­mi uczest­ni­czy­li w pro­jek­cie pro­fi­lak­tycz­nym  pod hasłem „Nie zmar­nuj swo­je­go życia”, któ­re­go twór­ca­mi i pro­wa­dzą­cy­mi są RYM­ce­rze – zespół stwo­rzo­ny przez Łuka­sza Bęsia oraz Jona­ta­na Blan­ka. Mają oni wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spo­tkań, dzie­le­niu się swo­im świa­dec­twem życia oraz gra­niu kon­cer­tów w kra­ju i za gra­ni­cą. Od wie­lu lat zapra­sza­ni są na spo­tka­nia w pla­ców­kach oświa­to­wych, szko­łach, domach dziec­ka, ośrod­kach wycho­waw­czych, schro­ni­skach dla nie­let­nich, popraw­cza­kach w całej Pol­sce. Hono­ro­wym Patro­na­tem pro­jek­tu zastał Rzecz­nik Praw Dziec­ka i Mazo­wiec­ki Kura­tor Oświa­ty, a jego amba­sa­do­ra­mi wie­lu zna­nych ludzi, m.in. Tomasz Ada­mek, Maciej Musiał, Jerzy Dudek, Domi­ni­ka Figur­ska, czy San­do­wal. Cie­szy­my się, że my rów­nież mogli­śmy uczest­ni­czyć w pro­jek­cie.