Podsumowanie zawodów LOK

20 grud­nia 2019 r. w sie­dzi­bie Zarzą­du Ligi Obro­ny Kra­ju w Jele­niej Górze odby­ło się wrę­cze­nie dyplo­mów i meda­li za udział w tur­niej strze­lec­kim “O Puchar Komen­dan­ta Poli­cji w Jele­niej Górze”. Zawo­dy odby­ły się 28 listo­pa­da, naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Mario­la Salak, Ali­cja Szwin­ta, Wero­ni­ka Gaw­dzis, Nor­bert Kowa­lik, Bar­tło­miej Madej i Krzysz­tof Waw­rzy­niak. Dru­ży­na Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych zaję­ła trze­cie miej­sce. Zwy­cięz­cą indy­wi­du­al­nym zawo­dów został uczeń naszej szko­ły — Nor­bert Kowalik.

Pod­czas cere­mo­nii wrę­cza­nia meda­li i dyplo­mów, naszą dru­ży­nę repre­zen­to­wa­ła Ali­cja Szwin­ta i Nor­bert Kowalik.