Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta

W okre­sie świą­tecz­nym doko­nu­je­my wie­lu zaku­pów, czę­sto w pośpie­chu  i  nie do koń­ca prze­my­śla­nych. Cóż więc począć z nie­uda­nym zaku­pem. W dniach 16 i 17 grud­nia wszy­scy ucznio­wie mie­li moż­li­wość udzia­łu w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez Rzecz­ni­ka Praw Kon­su­men­ta – pana Micha­ła Słom­skie­go. Warsz­ta­ty mia­ły na celu zapo­zna­nie z pra­wa­mi przy­słu­gu­ją­cy­mi nam, klien­tom, któ­rzy zna­leź­li się w trud­nej „zaku­po­wej” sytu­acji . Pan Michał w przy­stęp­ny spo­sób zapo­znał uczniów z przy­słu­gu­ją­cy­mi im w takiej sytu­acji pra­wa­mi.  Rzecz­nik dzia­ła bowiem wyłącz­nie w spra­wach kon­su­menc­kich, a więc w spra­wach doty­czą­cych zawie­ra­nia i wyko­ny­wa­nia umów cywil­no­praw­nych pomię­dzy kon­su­men­tem, a przed­się­bior­cą.  Dzię­ki temu spo­tka­niu mie­li­śmy moż­li­wość posze­rze­nia swo­jej wie­dzy, któ­ra przy­da nam się w codzien­nym życiu.