Archiwum kategorii: Konkursy

KONKURS MATEMATYCZNO-LOGICZNY

W tym roku szkol­nym  2016/2017 ucznio­wie mogą wyka­zać się wie­dzą mate­ma­tycz­ną i logicz­ną w nastę­pu­ją­cych konkursach:

GENIUS LOGI­CUS to kon­kurs mate­ma­tycz­ny z    pomia­rem cza­sumniej wię­cej 60 minut zawie­ra­ją­cy zada­nia  3,4,5 punk­to­we- w sty­czeń luty 2017

GENIUS MATE­MA­TI­CUS - albo MAATE­MA­TY­KA W PRAK­TY­CEto kon­kurs mate­ma­tycz­ny z    pomia­rem cza­sumniej wię­cej 40 minut — w grud­niu 2016
zawie­ra­ją­cy bar­dzo cie­ka­we zada­nia z życia codzien­ne­go z ukie­run­ko­wa­niem na uży­cie   “w prak­ty­ce”, czy­li w sytu­acjach, z któ­ry­mi ucznio­wie spo­ty­ka­ją się codzien­nie. Zada­nia nie są
trud­ne, jed­nak w pomy­sło­wy i prak­tycz­ny spo­sób ćwi­czą to, cze­go ucznio­wie nauczy­li się w szko­le.    Zada­nia wyma­ga­ją szyb­kiej reak­cji ucznia w zakre­sie od 20 sekund do 3 minut. Będzie to zabawne
a jed­no­cze­śnie pouczające!
Kon­kurs jest prze­zna­czo­ny dla uczniów szkół śred­nich i pod­sta­wo­wych
od kate­go­rii 05 .
Tutaj moż­na zoba­czyć zada­nia próbne

MASTER OF SUDO­KUMISTRZO­STWO W SUDO­KU bez mie­rze­nia cza­su    marec-kwie­cień 2017  To  mię­dzy­na­ro­do­wy kon­kurs onli­ne dla miło­śni­ków SUDO­KU, któ­ry ofe­ru­je nietypowe
warian­ty Sudo­ku z całe­go świa­ta dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i średnich.
Kon­kurs jest prze­zna­czo­ny dla uczniów szkół śred­nich i pod­sta­wo­wych
od kate­go­rii 04.
Tutaj moż­na zoba­czyć zada­nia próbne 

CHĘĆ UCZEST­NIC­TWA PRO­SZĘ ZGŁO­SIĆ DO NAUCZY­CIE­LA MATE­MA­TY­KI DO 15-10-2016

Test sprawności fizycznej

W dniu 17 grud­nia na sali gim­na­stycz­nej naszej Szko­ły został prze­pro­wa­dzo­ny test spraw­no­ści fizycz­nej dla klas o pro­fi­lu poli­cyj­nym. Taki sam test jest prze­pro­wa­dza­ny w trak­cie rekru­ta­cji do Poli­cji. W orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­niu testu uczest­ni­czy­li funk­cjo­na­riu­sze Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze.

Wszy­scy wyka­za­li się dużym zaan­ga­żo­wa­niem, gdyż wyni­ki testu będą sta­no­wi­ły pod­sta­wę do wyty­po­wa­nia dru­ży­ny uczniów do corocz­ne­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych orga­ni­zo­wa­ne­go w Szko­le Poli­cji w Pile.

Naj­le­piej i naj­szyb­ciej tor spraw­no­ści poko­nał Kamil Kacz­mar­ski — uczeń kla­sy IIIa osią­ga­jąc wynik 1,18. Gratulujemy!

Konkurs matematyczny

Sza­now­ni uczniowie,
Ser­decz­nie zapra­szam do nowe­go kon­kur­su mate­ma­tycz­ne­go SOWA MATE­MA­TYCZ­NA.  Aktu­al­nie trwa­ją zgło­sze­nia dru­żyn 4‑o oso­bo­wych. Ter­min i regu­la­min do kon­kur­su  Sowa  Mate­ma­tycz­na moż­na zna­leźć  na stro­nie www.sowa-matematyczna.pl  .
Chęć uczest­nic­twa pro­szę zgło­sić do nauczy­cie­la matematyki.
W dal­szym cią­gu ist­nie­je moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kon­kur­sach matematyczno-logicznych.
[Genius Logicus]

Osta­tecz­ny ter­min  do kon­kur­su GENIUS LOGI­CUS, GENIUS MATE­MA­TI­CUS , MASTER OF SUDO­KU to  do 30.11.2015 r.

Chęć uczest­nic­twa pro­szę zgło­sić do nauczy­cie­la matematyki.

Zapra­sza­my!

KONKURSY MATEMATYCZNO-LOGICZNE

Zapra­szam wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do cie­ka­wych  kon­kur­sów mate­ma­tycz­no-logicz­nych o zasię­gu międzynarodowym

1. GENIUS  LOGI­CUS

Uczest­nik otrzy­ma 10 zadań, na któ­rych roz­wią­za­nie będzie miał ogó­łem 70 minut. Zada­nia, ze wzglę­du na ska­lę trud­no­ści, są punk­to­wa­ne od 1 do 5.
Zawo­dy będą odby­wać się (w mar­cu — kwiet­niu 2016)   pod nad­zo­rem koor­dy­na­to­ra i w obec­no­ści innych zawod­ni­ków (na podob­nych zasa­dach jak pisem­ny egza­min maturalny).

2. GENIUS MATE­MA­TI­CUS - albo MATE­MA­TY­KA W PRAK­TY­CEto kon­kurs mate­ma­tycz­ny z pomia­rem cza­su — czas  40 minut              — w grud­niu 2015
Przy­go­to­wa­li­śmy bar­dzo przy­cią­ga­ją­ce zada­nia z życia codzien­ne­go z ukie­run­ko­wa­niem na  zasto­so­wa­nie  “w prak­ty­ce”, czy­li w sytu­acjach, z któ­ry­mi ucznio­wie spo­ty­ka­ją się codzien­nie. Zada­nia nie są trud­ne, jed­nak w pomy­sło­wy i prak­tycz­ny spo­sób ćwi­czą to, cze­go ucznio­wie nauczy­li się w szko­le. Zada­nia wyma­ga­ją szyb­kiej reak­cji ucznia w zakre­sie od 20 sekund do 3 minut. 

3. MASTER OF SUDO­KUMISTRZO­STWO W SUDO­KU bez mie­rze­nia cza­su   marzec-kwie­cień 2016
Jedy­ny mię­dzy­na­ro­do­wy kon­kurs onli­ne dla miło­śni­ków SUDO­KU, któ­ry ofe­ru­je nie­ty­po­we warian­ty Sudo­ku z całe­go świa­ta dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i średnich.

Chęt­ni  uczniów pro­sze­ni są o zgło­sze­nie się do nauczy­cie­la mate­ma­ty­ki w ter­mi­nie do 14-10-2015