Archiwum kategorii: Aktualności

Nauczyciel Na medal 2018

W tego­rocz­nym ple­bi­scy­cie Gaze­ty Wybor­czej w kate­go­rii “Nauczy­ciel na Medal Szko­ły Ponad­pod­sta­wo­wej” lau­re­at­ką I miej­sca w powie­cie jele­nio­gór­skim zosta­ła nauczy­ciel­ka naszej szko­ły Pani Ali­cja Kaniecka

dav

Podzię­ko­wa­nia za odda­ne głosy

Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim za doce­nie­nie mojej pra­cy poprzez zgło­sze­nie mnie do ple­bi­scy­tu i odda­nie zwy­cię­skich gło­sów. Jest to dla mnie ogrom­ny bodziec do jesz­cze więk­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia w pra­cę z Wami.

Dla nauczy­cie­la takie wyróż­nie­nie to ogrom­na satys­fak­cja za wło­żo­ny trud i ser­ce w Wasze przy­go­to­wa­nie do życia i zawodu.

Ali­cja Kaniecka

Narodowe Święto Niepodległości

9 listo­pa­da 2018 roku w naszej szko­le odbył się apel z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od wspól­ne­go odśpie­wa­nia hym­nu naro­do­we­go o godzi­nie 11:11. Tym samym nasza pla­ców­ka oświa­to­wa wzię­ła udział w ogól­no­pol­skiej akcji ”Rekord dla Niepodległej”.

Po odśpie­wa­niu hym­nu ucznio­wie nasze­go tech­ni­kum zapre­zen­to­wa­li spo­łecz­no­ści szkol­nej spek­takl teatral­ny przy­go­to­wa­ny z oka­zji stu­le­cia odzy­ska­nia niepodległości.

Apel wpro­wa­dzał w atmos­fe­rę wyda­rzeń poprze­dza­ją­cych datę 11 listo­pa­da 1918 roku. W skró­cie zobra­zo­wa­no sytu­ację poli­tycz­ną kra­ju, jaka mia­ła miej­sce przed odzy­ska­niem przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Jed­nak naj­więk­szy nacisk poło­żo­no na uka­za­nie ducha naro­du pol­skie­go, któ­ry w cza­sie 123 lat nie­wo­li, sta­le wycho­dził z ini­cja­ty­wą wal­ki za ojczyznę.

Dywizjon 303. Historia Prawdziwa”

Nigdy w dzie­jach wojen tak licz­ni nie zawdzię­cza­li tak wie­le tak nie­licz­nym” — mówił bry­tyj­ski pre­mier Win­ston Chur­chill o lot­ni­kach bio­rą­cych udział w bitwie o Anglię. Z takich wyra­zów uzna­nia szcze­gól­nie dum­ni mogli być pilo­ci Dywi­zjo­nu 303. Ich wkład w oca­le­nie Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa był trud­ny do prze­ce­nie­nia. W star­ciu z potę­gą nie­miec­kich sił powietrz­nych – Luft­waf­fe – oka­za­li się naj­sku­tecz­niej­szą jed­nost­ką kró­lew­skie­go lot­nic­twa – Roy­al Air For­ce (RAF).

Dnia 18.10.2018r. ucznio­wie klas IIb i IV Tech­ni­kum Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach uczest­ni­czy­li w orga­ni­zo­wa­nym przez kino Helios pro­jek­cie „Kino na temat” oglą­da­jąc film „Dywi­zjon 303. Histo­ria Prawdziwa”.

Przed pro­jek­cją fil­mu ucznio­wie wysłu­cha­li pre­lek­cji pt: Anio­ły zemsty. Pola­cy w służ­bie Jego Kró­lew­skiej Mości.

Zanim dzie­siąt­ki pol­skich pilo­tów myśliw­skich, z Dywi­zjo­nu 303 włącz­nie, wzbi­ły się w powie­trze w bitwie o Anglię, RAF zdą­żył stra­cić set­ki wła­snych ludzi, któ­rych w wie­lu przy­pad­kach zastę­po­wał nowi­cju­sza­mi led­wo potra­fią­cy­mi latać, a co dopie­ro walczyć.

Nie­do­ce­nie­ni, ska­za­ni począt­ko­wo na śmierć jako “mię­so armat­nie”, pilo­ci szwa­dro­nu Dywi­zjon 303 udo­wod­ni­li Angli­kom, jakim kunsz­tem pilo­ta­żu dys­po­nu­ją i jak  kon­se­kwent­nie  eli­mi­nu­ją wro­ga, mimo że o każ­dej porze dnia i nocy, każ­de­go dnia, każ­de­go mie­sią­ca mie­li jedy­nie 15 minut na wzbi­cie się w powie­trze do wal­ki z wrogiem.

W sze­re­gach RAF  pod­czas II woj­ny świa­to­wej wal­czy­ło oko­ło sie­dem­na­stu tysię­cy pol­skich lotników.

Szko­da tyl­ko, że nosze­ni na rękach boha­te­ro­wie zosta­li zdra­dze­ni, gdy skoń­czy­ła się woj­na. Polak zro­bił swo­je, Polak może odejść.

W czerw­cu 1946 roku, gdy dłu­ga kolum­na masze­ru­ją­cych wojsk róż­nych naro­do­wo­ści prze­mie­rza­ła tra­sę defi­la­dy w Lon­dy­nie, a wiwa­tu­ją­ce tłu­my rado­wa­ły się z odro­dze­nia wol­no­ści w powo­jen­nym świe­cie, dum­na Pol­ska pozo­sta­ła w cie­niu. Tam­te­go uro­czy­ste­go dnia pol­scy boha­te­ro­wie wojen­ni, tacy jak Witold Urba­no­wicz i tysią­ce jego kole­gów żoł­nie­rzy spod zna­ku „Poland” nazy­wa­ni „bożysz­cza­mi Anglii”- musie­li stać na lon­dyń­skim chod­ni­ku w roli widzów.

I to jest histo­ria bar­dzo prawdziwa.

Ludziska wspierajcie schroniska!

U W A G A!     W A Ż N E!     U W A G A!

Nad­cho­dzi zima, a okres zimo­wy to trud­ny czas dla pod­opiecz­nych schro­nisk i fun­da­cji. Wie­le bez­dom­nych zwie­rząt potrze­bu­je pomo­cy i wspar­cia człowieka.

Zwra­ca­my się do ludzi wiel­kie­go ser­ca, aby przy­łą­czy­li się do akcji, pole­ga­ją­cej na zbiór­ce darów dla czwo­ro­noż­nych przyjaciół.

Zbie­ra­my:

- miski, zabaw­ki, szel­ki, obro­że,  smycze,

- ręcz­ni­ki, gru­be koce, środ­ki czy­sto­ści (szam­po­ny, środ­ki prze­ciw­p­chel­ne, szczot­ki dla psów),

- żwi­rek, kuwe­ty, drapaki,

- kar­mę mokrą/suchą (dobrej jako­ści, nie marketową).

Dary zbie­ra­my do 26.10 2018r.

Prze­ka­że­my je Jele­nio­gór­skie­mu Wolon­ta­ria­to­wi  dla Zwie­rząt Mon­do Cane.

Fun­da­cja przy­po­mi­na też, że ist­nie­je moż­li­wość zaadop­to­wa­nia psa, szcze­nia­ka lub kota.

Nie kupuj – zaadoptuj!!!

Udział w akcji nie pozo­sta­nie nie­na­gro­dzo­ny. Szcze­gó­ły w biblio­te­ce szkolnej.

Polskie gry niezależne”

27 wrze­śnia 2018r. byli­śmy na spo­tka­niu w BWA. Pro­wa­dził je Tomasz Wro­na. Gościem był Maciej Mią­sik, pro­gra­mi­sta gier.  Opo­wia­dał on o two­rze­niu gier nie­za­leż­nych nazy­wa­nych rów­nież „Gra­mi Indie” lub „Indy­ka­mi” oraz ich histo­rii. Na spo­tka­niu moż­na się było dowie­dzieć jaki pro­ces musia­ły prze­cho­dzić gry aby dosta­ły się na róż­ne­go typu plat­for­my pozwa­la­ją­ce zara­biać na sprze­da­ży. Pro­gra­mi­sta rów­nież pod­po­wia­dał z jakich pro­gra­mów korzy­stać i jakich języ­ków się uczyć aby mło­de­mu twór­cy było łatwiej zacząć. Pod­kre­ślał rów­nież, że stwo­rze­nie gry  samo­dziel­nie jest bar­dzo trud­nym i powol­nym pro­ce­sem. Suge­ro­wał, że nale­ży stwo­rzyć zespół. Tak by były oso­by odpo­wie­dzial­ne za gra­fi­kę, za pro­gra­mo­wa­nie, itd.

Mar­cin Kolasiński