Archiwum kategorii: Zbiory

MOL OPTI­VUM

Biblio­te­ka szkol­na pra­cu­je w opar­ciu o pro­gram biblio­tecz­ny MOL Opti­vum, z któ­re­go korzy­sta obec­nie więk­szość biblio­tek szkolnych.

Pro­gram MOL Opti­vum umożliwia:

  • two­rze­nie opi­sów do katalogów,
  • reje­stro­wa­nie czytelników,
  • pro­wa­dze­nie księ­gi inwen­ta­rzo­wej i sta­ty­styk czytelnictwa,
  • udo­stęp­nia­nie książek,
  • kon­tro­lo­wa­nie ter­mi­nów zwro­tu ksią­żek i dru­ko­wa­nie ponagleń.

 Dzię­ki pro­gra­mo­wi MOL Opti­vum spo­rzą­dze­nie opi­sów biblio­gra­ficz­nych kil­ku­dzie­się­ciu tysię­cy ksią­żek nie wyma­ga tak wiel­kich nakła­dów pra­cy jak do tej pory — posia­da on bowiem moż­li­wość pobie­ra­nia opi­sów biblio­gra­ficz­nych z inter­ne­to­wej bazy Biblio­te­ki Naro­do­wej oraz z wyda­ne­go przez nią CD-ROM’u.

Wypo­ży­cza­nie ksią­żek moż­na znacz­nie upro­ścić wyko­rzy­stu­jąc naklej­ki z koda­mi kre­sko­wy­mi. Ozna­cza się nimi książ­ki oraz kar­ty biblio­tecz­ne. Potrzeb­ne infor­ma­cje o wypo­ży­cze­niu i zwro­cie ksią­żek prze­ka­zu­je się do MOL Opti­vum, uży­wa­jąc po pro­stu czyt­ni­ka kodów.

Głów­nym zamie­rze­niem w przy­szło­ści jest  umoż­li­wie­nie czy­tel­ni­kom dotar­cia do infor­ma­cji o zbio­rach poprzez sieć Internet.

Auto­rem pro­gra­mu jest MOL sp. z o.o.