Archiwum kategorii: Biblioteka

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa” jest uchwa­lo­nym przez Radę Mini­strów pro­gra­mem wie­lo­let­nim na lata 20162020, w celu popra­wy sta­nu czy­tel­nic­twa w Pol­sce poprzez wzmac­nia­nie roli biblio­tek publicz­nych, szkol­nych i peda­go­gicz­nych jako lokal­nych ośrod­ków życia spo­łecz­ne­go sta­no­wią­cych cen­trum dostę­pu do kul­tu­ry i wie­dzy. Cel ten reali­zo­wa­ny jest przez finan­so­we wspar­cie moder­ni­za­cji, budo­wy lub prze­bu­do­wy pla­có­wek biblio­tecz­nych w mniej­szych miej­sco­wo­ściach, oraz bie­żą­ce uzu­peł­nia­nie zbio­rów biblio­tek publicz­nych i szkol­nych o nowo­ści wydawnicze.

Pro­gram skła­da się z trzech prio­ry­te­tów. Biblio­te­ki szkol­ne reali­zu­ją:
Prio­ry­tet 3 -  Roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów poprzez pro­mo­wa­nie i wspie­ra­nie roz­wo­ju czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, w tym zakup nowo­ści wydawniczych.

Ucznio­wie ZSTiL w Pie­cho­wi­cach pod kie­run­kiem swo­ich wycho­waw­ców zre­ali­zo­wa­li nastę­pu­ją­ce pro­jek­ty edu­ka­cyj­ne z wyko­rzy­sta­niem księ­go­zbio­ru biblio­te­ki szkolnej:

kla­sa Ia T, kla­sa Ib T, kla­sa IIa T, kla­sa IIb T, kla­sa II G, kla­sa II LO, kla­sa III T, kla­sa IV T

Lista zaku­pio­nych w ramach pro­gra­mu ksią­żek znaj­du­je się tutaj

NPRC — klasa IV T

kl. IV T reali­zo­wa­ła pro­jekt „Lek­tu­ry naszych rodzi­ców”. Pole­gał on na prze­pro­wa­dze­niu wywia­dów z rodzi­ca­mi oraz udo­ku­men­to­wa­niu ich w posta­ci pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej. Oka­za­ło się, że wśród rodzi­ców naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się książ­ki, któ­re i w naszym księ­go­zbio­rze biblio­te­ki szkol­nej moż­na zna­leźć, a mia­no­wi­cie: „Chło­pów” W.S Rey­mon­ta, „Wese­le” S. Wyspiań­skie­go, „Ludzi bez­dom­nych” S. Żerom­skie­go, „Pana Tade­usza” A. Mic­kie­wi­cza, „Lal­kę” B. Pru­sa czy „Potop” H. Sienkiewicza.

Pro­jekt kla­sy moż­na obej­rzeć tutaj

NPRC — klasa III T

kl. III T reali­zo­wa­ła pro­jekt „O obec­no­ści wikin­gów w Pol­sce”. Wikin­go­wie i ich wypra­wy sta­ły się w popkul­tu­rze tema­tem cie­szą­cym się spo­rym zain­te­re­so­wa­niem. Na fali fascy­na­cji i róż­nych prze­sła­nek two­rzo­no teo­rie, według któ­rych Pola­cy mają pocho­dzić od wojow­ni­ków pół­no­cy. Na pyta­nie: Wikin­go­wie w Pol­sce, mit czy rze­czy­wi­stość? W swo­jej pre­zen­ta­cji udzie­li­li odpo­wie­dzi ucznio­wie kl. III T. Wyko­rzy­sta­li do tego pozy­cje z księ­go­zbio­ru biblio­te­ki szkol­nej: N. Gaiman Mito­lo­gia nor­dyc­ka, P. Line Wikin­go­wie Wojow­ni­cy Północy.

Pro­jekt kla­sy moż­na obej­rzeć tutaj

NPRC — klasa II LO

kl. II LO reali­zo­wa­ła pro­jekt pla­stycz­no — lite­rac­ki „Nasze ulu­bio­ne posta­cie lite­rac­kie”. Ucznio­wie w róż­no­rod­ny spo­sób przed­sta­wi­li boha­te­rów lite­rac­kich, któ­rzy zapa­dli im w pamięć. Na rysun­kach poja­wi­ły się posta­cie Harry’ego Pot­te­ra z ksią­żek J.K Row­ling, Gwen­do­lyn She­pherd i Gide­on de Vil­liers z „Try­lo­gii cza­su” autor­stwa Ker­stin Gier czy boha­te­ro­wie cyklu o Wiedź­mi­nie Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Pra­ce uzu­peł­nio­ne były ulu­bio­ny­mi cyta­ta­mi z książ­ki, frag­men­ta­mi lub opi­sa­mi postaci.

Pro­jekt kla­sy moż­na obej­rzeć tutaj

NPRC — klasa II G

kl. II G w ramach Ogól­no­pol­skie­go Dnia Gło­śne­go Czy­ta­nia reali­zo­wa­ła pro­jekt gło­śne­go czy­ta­nia na prze­rwach. Na każ­dej prze­rwie ucznio­wie czy­ta­li frag­men­ty swo­ich ulu­bio­nych ksią­żek. Zain­te­re­so­wa­na mło­dzież zebra­ła się na kory­ta­rzu  po to, aby posłu­chać czy­ta­ją­cych. Wyko­rzy­sta­ne pozy­cje z księ­go­zbio­ru biblio­te­ki szkol­nej: A. Sap­kow­ski Ostat­nie życze­nie, Geo­r­ge R.R. Mar­tin Gra o tron, L.A. Casey Bra­cia Sla­ter. Domi­nic, D. Tera­kow­ska poczwar­ka, C.J. Dau­gher­ty Wybra­ni, B. Rosiek Pamięt­nik narkomanki.