Archiwum kategorii: Deklaracje

Aktu­al­ny, obo­wią­zu­ją­cy druk dekla­ra­cji przy­stą­pie­nia do egza­mi­nu zawo­do­we­go jest dostęp­ny u wice­dy­rek­to­ra szkoły.

Ter­min skła­da­nia dekla­ra­cji w zależ­no­ści od sesji (zima/lato) jest okre­śla­ny każ­de­go roku indy­wi­du­al­nie przez OKE.