Archiwum kategorii: Terminy

EGZA­MIN POTWIER­DZA­JĄ­CY KWA­LI­FI­KA­CJE W ZAWODZIE

Egza­min orga­ni­zo­wa­ny według nowych zasad doty­czy uczniów, któ­rzy roz­po­czę­li naukę w roku szkol­nym 2012/2013 i latach następnych.

TER­MI­NARZ EGZA­MI­NÓW Z KWA­LI­FI­KA­CJI W ROKU SZKOL­NYM 2017/2018 — sesja let­nia (czer­wiec-lipiec 2018 r.):

Część pisem­na dla wszyst­kich kwalifikacji:

19 czerw­ca 2018 r. godzi­na 8:00 lub 10:00 w zależ­no­ści od kwa­li­fi­ka­cji — usta­lo­ny indy­wi­du­al­ny har­mo­no­gram.

Część prak­tycz­na:

Tech­nik infor­ma­tyk 351203

KWA­LI­FI­KA­CJA E.12. Mon­taż i eks­plo­ata­cja kom­pu­te­rów oso­bi­stych oraz urzą­dzeń peryferyjnych.

Etap prak­tycz­ny  2829.06.2018 r.

Egza­min prak­tycz­ny odbę­dzie się w sali 109 w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych wg usta­lo­ne­go indy­wi­du­al­ne­go har­mo­no­gra­mu (zmia­na I godzi­na 8:00, zmia­na II godzi­na 12:00, zmia­na III godzi­na 16:00).

Zda­ją­cy zgła­sza­ją się na egza­min na 30 minut przed jego roz­po­czę­ciem z doku­men­tem toż­sa­mo­ści, dłu­go­pi­sem lub pió­rem z czar­nym tuszem.

KWA­LI­FI­KA­CJA E.13. Pro­jek­to­wa­nie lokal­nych sie­ci kom­pu­te­ro­wych i admi­ni­stro­wa­nie sieciami.

Etap prak­tycz­ny  03.07.2018 r.

Egza­min prak­tycz­ny odbę­dzie się w sali 110 w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych wg usta­lo­ne­go indy­wi­du­al­ne­go har­mo­no­gra­mu (zmia­na I godzi­na 8:00, zmia­na II godzi­na 16:00).

Zda­ją­cy zgła­sza­ją się na egza­min na 30 minut przed jego roz­po­czę­ciem z doku­men­tem toż­sa­mo­ści, dłu­go­pi­sem lub pió­rem z czar­nym tuszem.

Tech­nik elek­tryk 311303

KWA­LI­FI­KA­CJA E.07. Mon­taż i kon­ser­wa­cja maszyn i urzą­dzeń elektrycznych

Etap prak­tycz­ny  26.06.2018 r.

Egza­min prak­tycz­ny odbę­dzie się w sali 116 w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych wg usta­lo­ne­go indy­wi­du­al­ne­go har­mo­no­gra­mu (zmia­na I godzi­na 9:00).

Zda­ją­cy zgła­sza­ją się na egza­min na 30 minut przed jego roz­po­czę­ciem z doku­men­tem toż­sa­mo­ści, dłu­go­pi­sem lub pió­rem z czar­nym tuszem.

KWA­LI­FI­KA­CJA E.08. Mon­taż i kon­ser­wa­cja insta­la­cji elektrycznych.

Etap prak­tycz­ny  25.06.2018 r.

Egza­min prak­tycz­ny odbę­dzie się w sali 116 w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych wg usta­lo­ne­go indy­wi­du­al­ne­go har­mo­no­gra­mu (zmia­na I godzi­na 9:00, zmia­na II godzi­na 15:00).

Zda­ją­cy zgła­sza­ją się na egza­min na 30 minut przed jego roz­po­czę­ciem z doku­men­tem toż­sa­mo­ści, dłu­go­pi­sem lub pió­rem z czar­nym tuszem.

STRUK­TU­RA EGZAMINU

Egza­min orga­ni­zo­wa­ny według nowych zasad doty­czy uczniów, któ­rzy roz­po­czę­li naukę w roku szkol­nym 2012/2013 i latach następnych.

Egza­mi­ny potwier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie są oce­ną pozio­mu opa­no­wa­nia przez ucznia/zdającego wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su danej kwa­li­fi­ka­cji, opi­sa­nej w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia w zawo­dach. Przez kwa­li­fi­ka­cję w zawo­dzie nale­ży rozu­mieć wyod­ręb­nio­ny w danym zawo­dzie zestaw ocze­ki­wa­nych efek­tów kształ­ce­nia, któ­rych osią­gnię­cie potwier­dza świa­dec­two wyda­ne przez okrę­go­wą komi­sję egzaminacyjną.

Egza­min potwier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie prze­pro­wa­dza­ny jest w zakre­sie jed­nej kwalifikacji.
Licz­ba egza­mi­nów w danym zawo­dzie jest zależ­na od licz­by wyod­ręb­nio­nych kwa­li­fi­ka­cji, w prak­ty­ce będzie to jeden, dwa lub trzy egza­mi­ny w danym zawodzie.

Do każ­de­go zawo­du Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na przy­go­to­wa­ła infor­ma­tor doty­czą­cy egza­mi­nu potwier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie prze­pro­wa­dza­ne­go od roku 2013.

klik­nij w wybra­ny zawód aby pobrać informator …

tech­nik informatyk
tech­nik elektryk

Egza­min skła­da się z dwóch czę­ści: pisem­nej i praktycznej.

Część pisem­na — trwa nie kró­cej niż 45 minut i nie dłu­żej niż 90 minut (kon­kret­ny czas okre­śla infor­ma­tor dla dane­go zawo­du), jest prze­pro­wa­dza­na w for­mie testu, zda­ją­cy roz­wią­zu­je zada­nia spraw­dza­ją­ce wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści wła­ści­we dla kwa­li­fi­ka­cji w danym zawodzie.

Część prak­tycz­na — pole­ga na wyko­na­niu zada­nia egza­mi­na­cyj­ne­go, spraw­dza­ją­ce­go prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści z zakre­su kwa­li­fi­ka­cji w danym zawo­dzie. Trwa nie kró­cej niż 120 minut i nie dłu­żej niż 240 minut — kon­kret­ny czas okre­śla infor­ma­tor dla dane­go zawodu.

Po zda­niu egza­mi­nu zawo­do­we­go potwier­dza­ją­ce­go daną (jed­ną) kwa­li­fi­ka­cję uczeń/zdający otrzy­mu­je świa­dec­two potwier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cję w zawo­dzie wyda­ne przez okrę­go­wą komi­sję egza­mi­na­cyj­ną. Po uzy­ska­niu świa­dectw potwier­dza­ją­cych wszyst­kie kwa­li­fi­ka­cje wyod­ręb­nio­ne w zawo­dzie oraz po uzy­ska­niu odpo­wied­nie­go pozio­mu wykształ­ce­nia absol­went lub oso­ba doro­sła otrzy­mu­je dyplom potwier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje zawodowe.

Zarów­no część pisem­na jak i część prak­tycz­na egza­mi­nu może odby­wać się w szko­le, pla­ców­ce oraz u pracodawcy.

Zda­ją­cy zdał egza­min zawo­do­wy, jeże­li uzyskał:

- z czę­ści pisem­nej — co naj­mniej 50% punk­tów moż­li­wych do uzyskania,

- z czę­ści prak­tycz­nej — co naj­mniej 75% punk­tów moż­li­wych do uzyskania.

Po zda­niu egza­mi­nu zawo­do­we­go potwier­dza­ją­ce­go daną (jed­ną) kwa­li­fi­ka­cję uczeń/zdający otrzy­mu­je świa­dec­two potwier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cję w zawo­dzie, wyda­ne przez okrę­go­wą komi­sję egza­mi­na­cyj­ną. Po ukoń­cze­niu szko­ły lub uzy­ska­niu odpo­wied­nie­go pozio­mu wykształ­ce­nia oraz po potwier­dze­niu wszyst­kich kwa­li­fi­ka­cji wyod­ręb­nio­nych w zawo­dzie, absol­went lub oso­ba doro­sła otrzy­mu­je dyplom potwier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we wyda­ny przez okrę­go­wą komi­sję egzaminacyjną.