Archiwum kategorii: O bibliotece

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego
 Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach

 

1. Ze sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych w pra­cow­ni mul­ti­me­dial­nej mogą korzy­stać wszy­scy ucznio­wie oraz nauczy­cie­le w godzi­nach pra­cy biblio­te­ki i pod opie­ką nauczy­cie­la bibliotekarza.

2. Z jed­ne­go kom­pu­te­ra mogą korzy­stać naj­wy­żej dwie osoby.

3. W pra­cow­ni obo­wią­zu­je cisza.

4. Jed­no­ra­zo­wy czas korzy­sta­nia z kom­pu­te­ra usta­la opie­kun pra­cow­ni (zale­ży on od ilo­ści ocze­ku­ją­cych użytkowników).

5. Sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we w pra­cow­ni mul­ti­me­dial­nej słu­żą wyszu­ki­wa­niu infor­ma­cji zwią­za­nych z nauką w szko­le oraz do celów edukacyjnych.

NIE WOL­NO wyko­rzy­sty­wać kom­pu­te­ra do gier i zabaw.

6. Korzy­stać moż­na tyl­ko z zain­sta­lo­wa­nych pro­gra­mów. Zabra­nia się insta­lo­wa­nia innych pro­gra­mów i doko­ny­wa­nia zmian w już ist­nie­ją­cych opro­gra­mo­wa­niach i usta­wie­niach sys­te­mo­wych bez zgo­dy nauczyciela.

7. Zabro­nio­ne jest zapi­sy­wa­nie doku­men­tów na dys­ku twar­dym bez zgo­dy nauczyciela.

8. Wszel­kie uszko­dze­nia i nie­pra­wi­dło­wo­ści w pra­cy kom­pu­te­rów nale­ży zgła­szać opie­ku­no­wi pracowni.

9. Pro­gra­my kom­pu­te­ro­we udo­stęp­nia­ne są jedy­nie na miej­scu, nie ma moż­li­wo­ści wypo­ży­cza­nia ich do domu lub wyno­sze­nia do innych pomieszczeń.

10. Użyt­kow­nik chcą­cy korzy­stać z pendrive‘a, dys­ku zewnętrz­ne­go lub pły­ty CD ma obo­wią­zek zgło­sze­nia tego opie­ku­no­wi pracowni.

11. Za wszel­kie mecha­nicz­ne uszko­dze­nia sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go i opro­gra­mo­wa­nia odpo­wia­da finan­so­wo użyt­kow­nik. Jeśli jest nie­peł­no­let­ni, wów­czas odpo­wie­dzial­ność pono­szą rodzice.

12. Z dru­kar­ki mogą korzy­stać wyłącz­nie oso­by do tego upo­waż­nio­ne po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu nauczy­cie­lo­wi biblio­te­ka­rzo­wi. W przy­pad­ku bra­ku wpłat na Radę Rodzi­ców uczeń zobo­wią­za­ny jest do uisz­cze­nia sto­sow­nej opła­ty. Jej wyso­kość usta­la­na jest na począt­ku roku szkolnego.

13. W pra­cow­ni obo­wią­zu­je cisza, zakaz spo­ży­wa­nia posił­ków i napo­jów (w tym gumy do żucia) oraz uży­wa­nia tele­fo­nów komórkowych.

14. Roz­strzy­ga­nie spraw nie ure­gu­lo­wa­nych posta­no­wie­nia­mi niniej­sze­go regu­la­mi­nu leży w kom­pe­ten­cjach Dyrek­to­ra Szkoły.

15. W przy­pad­ku stwier­dze­nia naru­sze­nia obo­wią­zu­ją­cych zasad opie­kun pra­cow­ni ma pra­wo do natych­mia­sto­we­go prze­rwa­nia pra­cy użytkownika.

16. Nie­sto­so­wa­nie się do w/w punk­tów regu­la­mi­nu spo­wo­du­je zakaz korzy­sta­nia z pra­cow­ni.

Regulamin  Czytelni
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach.

 

1. Czy­tel­nia jest miej­scem pra­cy indy­wi­du­al­nej ucznia.

2. Do czy­tel­ni nale­ży wcho­dzić spo­koj­nie, bez odzie­ży wierzchniej.

3. W czy­tel­ni obo­wią­zu­je cisza i zakaz spo­ży­wa­nia posiłków.

4. Obsłu­ga tele­wi­zo­ra, magne­to­wi­du, odtwa­rza­cza DVD, rzut­ni­ka mul­ti­me­dial­ne­go nale­ży tyl­ko do per­so­ne­lu bibliotecznego.

5. W czy­tel­ni moż­na korzy­stać z zaso­bów biblio­tecz­nych, księ­go­zbio­ru pod­ręcz­ne­go, cza­so­pism oraz z komputera.

6. Kom­pu­ter dostęp­ny dla uczniów słu­ży wyłącz­nie do celów edukacyjnych.

7. Książ­ki z księ­go­zbio­ru pod­ręcz­ne­go i nie­któ­re cza­so­pi­sma wyda­je nauczy­ciel bibliotekarz.

8. Przed opusz­cze­niem czy­tel­ni cza­so­pi­sma nale­ży odło­żyć na pół­kę, książ­ki zwró­cić nauczy­cie­lo­wi bibliotekarzowi.

9. Zbio­ry czy­tel­ni są wła­sno­ścią szko­ły i nale­ży je szanować.

10. Ksią­żek i cza­so­pism nie wol­no nisz­czyć (robić nota­tek na mar­gi­ne­sach, zgi­nać czy wyry­wać kar­tek) – zauwa­żo­ne uszko­dze­nia zgła­szać nauczy­cie­lo­wi bibliotekarzowi.

11.   Czy­tel­nik nie­prze­strze­ga­ją­cy regu­la­mi­nu powi­nien opu­ścić czytelnię.

Regulamin  Biblioteki  Szkolnej
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach.

I. Ogól­ne warun­ki korzy­sta­nia z biblioteki

1. Biblio­te­ka szkol­na miesz­czą­ca się w sali 205 jest mię­dzy­przed­mio­to­wą pra­cow­nią i szkol­nym Mul­ti­me­dial­nym Cen­trum Infor­ma­cyj­nym, zwa­nym dalej MCI, słu­żą­cym wszyst­kim uczniom i pra­cow­ni­kom szkoły.

2. Biblio­te­ka i czy­tel­nia są czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w usta­lo­nych na począt­ku roku szkol­ne­go godzinach.

3. Korzy­sta­nie z biblio­te­ki jest bezpłatne.

4. Zbio­ry są skom­pu­te­ry­zo­wa­ne w pro­gra­mie MOL 2000+.

5. Czy­tel­ni­cy zaopa­try­wa­ni są w imien­ne kar­ty biblio­tecz­ne z kodem kreskowym.

6. W biblio­te­ce obo­wią­zu­je cisza oraz zakaz pale­nia, spo­ży­wa­nia napo­jów i posiłków.

7. W biblio­te­ce obo­wią­zu­je wol­ny dostęp do półek. Zabra­nia się wno­sze­nia pomię­dzy rega­ły pod­ręcz­nych toreb, ple­ca­ków itp.

8. Ze zgro­ma­dzo­nych w biblio­te­ce zbio­rów moż­na korzystać:

a) wypo­ży­cza­jąc je do domu,

b) czy­ta­jąc lub prze­glą­da­jąc na miej­scu (księ­go­zbiór pod­ręcz­ny, cza­so­pi­sma i inne),

II. Zasa­dy udo­stęp­nia­nia zaso­bów bibliotecznych

1. Wypo­ży­cze­nia odby­wa­ją się z wyko­rzy­sta­niem imien­nych kart biblio­tecz­nych z kodem kre­sko­wym (sto­so­wa­nie kodów nie wyklu­cza moż­li­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji czy­tel­ni­ków i zbio­rów w spo­sób tradycyjny).

2. Jed­no­ra­zo­wo moż­na wypo­ży­czyć dwie książ­ki na okres jed­ne­go mie­sią­ca. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach biblio­te­ka może ogra­ni­czyć lub zwięk­szyć licz­bę wypo­ży­czeń (np. dla olim­pij­czy­ków i uczniów klas matu­ral­nych) oraz pro­lon­go­wać ter­min zwrotu.

3. Cza­so­pi­sma wypo­ży­cza­ne są na okres tygodnia.

4. Zbio­ry księ­go­zbio­ru pod­ręcz­ne­go wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być jedy­nie w czytelni.

5. Kase­ty VHS, pły­ty CD i inne elek­tro­nicz­ne nośni­ki infor­ma­cyj­ne mogą być wypo­ży­cza­ne jedy­nie nauczy­cie­lom do wyko­rzy­sta­nia na tere­nie szkoły.

6. Prze­kro­cze­nie regu­la­mi­no­we­go cza­su wypo­ży­cze­nia książ­ki powoduje:

a) zawie­sze­nie w pra­wach czy­tel­ni­ka do cza­su zwro­tu zale­głych książek,

b) opła­tę za każ­dy następ­ny tydzień zwło­ki w zwro­cie wypo­ży­czo­ne­go w wyso­ko­ści usta­lo­nej na począt­ku roku szkolnego.

7. W przy­pad­ku zagu­bie­nia książ­ki lub inne­go doku­men­tu czy­tel­nik zobo­wią­za­ny jest do:

a) zaku­pie­nia iden­tycz­nej pozy­cji na ryn­ku wydawniczym,

b) po uzgod­nie­niu z nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem zwró­ce­nie książ­ki o podob­nej war­to­ści i przy­dat­nej w szkole,

c) wpła­ce­nia sumy rów­nej war­to­ści zagu­bio­nej książ­ki + 10 zł kary.

          Do momen­tu gdy tego nie uczy­ni, jest zawie­szo­ny w pra­wach korzy­sta­nia z biblioteki.

8. W przy­pad­ku zagu­bie­nia imien­nej kar­ty biblio­tecz­nej czy­tel­nik zobo­wią­za­ny jest do wpła­ce­nia kwo­ty będą­cej rów­no­war­to­ścią ceny nowej kar­ty biblio­tecz­nej + 5 zł kary.

9. W uza­sad­nio­nym przy­pad­ku nauczy­ciel biblio­te­karz może zażą­dać zwro­tu ksią­żek przed upły­wem usta­lo­ne­go terminu.

10. Książ­ki wypo­ży­czo­nej na swo­je nazwi­sko nie moż­na prze­ka­zy­wać oso­bom trzecim.

11. Czy­tel­nik zobo­wią­za­ny jest do sza­no­wa­nia wypo­ży­czo­nych ksią­żek, cza­so­pism i innych wydawnictw.

12. Czy­tel­nik odpo­wia­da mate­rial­nie za znisz­cze­nie lub uszko­dze­nie wypo­ży­czo­nych ksią­żek. Czy­tel­nik przed wypo­ży­cze­niem powi­nien zwró­cić uwa­gę na ich stan i zauwa­żo­ne uszko­dze­nia zgło­sić nauczy­cie­lo­wi bibliotekarzowi.

13. Na 14 dni przed zakoń­cze­niem rocz­nych zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czych każ­dy czy­tel­nik ma obo­wią­zek oddać wszyst­kie wypo­ży­czo­ne książ­ki i inne materiały.

14. Pod­ręcz­ni­ki i cza­so­pi­sma prze­ka­za­ne do pra­cow­ni wypo­ży­cza­ne są na okres jed­ne­go roku szkol­ne­go i zwra­ca­ne do biblio­te­ki do 15 czerw­ca dane­go roku szkolnego.

15. Za stan znaj­du­ją­cych się w pra­cow­niach pod­ręcz­ni­ków i cza­so­pism odpo­wia­da opie­kun pracowni.

16. W przy­pad­ku zmia­ny szko­ły lub kla­sy czy­tel­nik zobo­wią­za­ny jest do poin­for­mo­wa­nia o tym fak­cie nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza i zwro­tu wypo­ży­czo­nych pozycji.

17. Czy­tel­ni­cy i pra­cow­ni­cy opusz­cza­ją­cy szko­łę zobo­wią­za­ni są do przed­sta­wie­nia w sekre­ta­ria­cie szko­ły zaświad­cze­nia (tzw. kar­ty obie­go­wej) potwier­dza­ją­ce­go pod­pi­sem pra­cow­ni­ka biblio­te­ki zwrot wypo­ży­czo­nych materiałów.