Archiwum kategorii: Stypendia dla uczniów

NAJLEPSI UCZNIOWIE MOGĄ…

W naszej szko­le ucznio­wie, któ­rzy osią­gną bar­dzo wyso­ką i wyso­ką śred­nią ocen  w roku szkol­nym lub seme­strze mogą ubie­gać się o stypendia:

 1. Pre­ze­sa Rady Mini­strów — przy­zna­je się ucznio­wi, któ­ry otrzy­mał pro­mo­cję z wyróż­nie­niem, uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w danej szko­le śred­nią ocen lub wyka­zu­je szcze­gól­ne uzdol­nie­nia w co naj­mniej jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej naj­wyż­sze wyni­ki, a w pozo­sta­łych dzie­dzi­nach wie­dzy wyni­ki co naj­mniej dobre.
 1. Nagro­dę Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go — przy­zna­wa­na jest ucznio­wi   za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w jed­nej z poniż­szych kategorii:

a) uczeń, któ­ry w poprzed­nim roku szkol­nym wyka­że się wybit­ny­mi osią­gnię­cia­mi w trak­cie nauki w dzie­dzi­nie nauko­wej, społecznej,kulturalnej lub innej. Nagro­dę mogą otrzy­mać lau­re­aci kon­kur­sów, olim­piad szcze­bla kra­jo­we­go i międzynarodowego

b)uczeń szko­ły bran­żo­wej I stop­nia, któ­ry w poprzed­nim roku szkol­nym speł­nił nastę­pu­ją­ce kry­te­ria: uzy­skał naj­wyż­szą śred­nią ocen w szko­le nie niż­szą niż 4,00 co naj­mniej 3,9 z przed­mio­tów zawo­do­wych, uzy­skał oce­nę co naj­mniej dobrą z zacho­wa­nia, nie uzy­skał oce­ny nie­do­sta­tecz­nej z żad­ne­go przedmiotu.

c) uczeń bran­żo­wej szko­ły I stop­nia nie może się ubie­gać o nagro­dę w dwóch kate­go­riach i podej­mie decy­zję w któ­rej kate­go­rii będzie się ubie­ga­ło nagrodę

d) wyso­kość  i for­mę nagro­dy (pie­nięż­nej  lub rze­czo­wej) okre­śla co roku Zarząd Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go i kwo­ta nie może prze­kra­czać 2,000 zł( poda­tek odpro­wa­dzi Sta­ro­stwo Powia­to­we w Jele­niej Górze)

 1. Sty­pen­dium Rady Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go przy­zna­wa­ne jest: na okres roku szkol­ne­go,  nie dłu­żej niż 10 m‑cy w kwo­cie rów­nej dla wszyst­kich sty­pen­dy­stów nie wię­cej niż 270,00 zł miesięcznie.Warunkiem  koniecz­nym do otrzy­ma­nia sty­pen­dium jest uzy­ska­nie śred­niej ocen  w poprzed­nim roku nauki  co naj­mniej 5,00 oraz oce­ny z zacho­wa­nia co naj­mniej dobrej z zachowania
 2. Sty­pen­dium Dyrek­to­ra Szko­ły–  przy­zna­je się  ucznio­wi za wyni­ki w nauce lub osią­gnię­cia spor­to­we, sty­pen­dium przy­zna­je się nie wcze­śniej niż po pierwszym seme­strze nauki , śred­nia nie może być niż­sza niż 4,00, fre­kwen­cja na zaję­ciach nie może być niż­sza niż 80%, co naj­mniej dobra oce­na z zacho­wa­nia, a tak­że udział ucznia w zawo­dach, kon­kur­sach , repre­zen­to­wa­nie szko­ły w tur­nie­jach i olim­pia­dach spor­to­wych.

Wszy­scy otrzy­mu­ją­cy sty­pen­dia są ucznia­mi  z wyso­ki­mi śred­ni­mi  ocen, osią­gnię­cia­mi przed­mio­to­wy­mi i spor­to­wy­mi (kon­kur­sy, olim­pia­dy, tur­nie­je) oraz z zaan­ga­żo­wa­niem i pasja­mi, któ­re sys­te­ma­tycz­nie pogłę­bia­ją i rozwijają.

W roku szkol­nym 2016/2017  sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów otrzymały:

 1. Kami­la Cybul­ska, kla­sa III Tech­ni­kum, śred­nia ocen 5,21
 2. Doro­ta Budziń­ska, kla­sa  kla­sa II LO, śred­nia ocen 4,82

W roku szkol­nym 2017/2018  sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów otrzymał:

 1. Dawid Grzel­ka, kla­sa I Tech­ni­kum, śred­nia ocen 4,94

W roku szkol­nym 2015/2016  sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów otrzymały:

 1. San­dra Śmi­ga­sie­wicz,  kla­sa III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce —  kla­sa ratow­nic­two medycz­ne, śred­nia ocen 5,1
 2. Nata­lia Wój­to­wicz , kla­sa III Tech­ni­kum — infor­ma­tyk, śred­nia ocen 5,38

1

Sty­pen­dy­ści Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go  2015/2016 :

 

Nagro­dę Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go  2017/2018 

mają otrzymać:

 1. Kami­la Cybul­ska, kla­sa IV Tech­ni­kum, śred­nia ocen 4,92
 2. Mał­go­rza­ta Babik, kla­sa II Tech­ni­kum, śred­nia ocen 4,83

Sty­pen­dy­ści Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go  2015/2016 :

 1. Mag­da Koło­dziej  uczen­ni­ca kla­sy III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go — kla­sa poli­cyj­na, śred­nia ocen 4,81
 2. Mag­da­le­na Słyk uczen­ni­ca kla­sy III Tech­ni­kum-infor­ma­tyk,  śred­nia ocen 4,77
 3. Kamil Mazur uczeń kla­sy III Tech­ni­kum — elek­tryk,  śred­nia ocen 5,0
 4. Kami­la Cybul­ska uczen­ni­ca kla­sy II Tech­ni­kum- elek­tryk,  śred­nia ocen 4,94

Sty­pen­dy­ści  Dyrek­to­ra Szko­ły za semestr I rok szkol­ny 2015/2016:

Budziń­ska Dorota II LO
Kucha­rek Daria II LO
Koło­dziej Magda III LO a
Śmi­ga­sie­wicz Sandra III LO b
Wia­rus Kamil III LO b
Micha­lak Oliwia I T
Cybul­ska Kamila II T
Wój­to­wicz Natalia III T
Słyk Mag­da­le­na III T
Mazur Kamil III T
Magry­ta Kamil III T
Gon­dek Jakub IV T
Wój­cik Piotr IV T

Oby wię­cej takich uczniów-Gratulujemy!