Archiwum kategorii: Filmy

MISTRZOSTWA SPORTOWO-OBRONNE

W dniach 1215.09.2016r. na obiek­tach 23 Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu odby­ły się VI Ogól­no­pol­skie Mistrzo­stwa Spor­to­wo-Obron­ne dla uczniów klas o pro­fi­lu woj­sko­wym. Star­to­wa­ło 35 zespo­łów z całej Pol­ski. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt i chłop­ców. Zespo­ły rywa­li­zo­wa­ły w np. kon­ku­ren­cjach ː mar­szo­bieg zespo­ło­wy, strze­la­nie z kara­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go, pły­wa­nie / szta­fe­ta pły­wac­ka 5x50m /, poko­ny­wa­nie toru prze­szkód na OSF, rzut gra­na­tem do celu i na odle­głość. W kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej zespo­ły naszej szko­ły zaję­ły VI i XXIII miej­sce. Uczen­ni­ca Kami­la Cybul­ska w strze­la­niu z kara­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go uzy­ska­ła 50 pkt. na 50, wyróż­nio­na zosta­ła przez orga­ni­za­to­ra dyplo­mem i nagro­dą spe­cjal­ną. Ser­decz­nie gratulujemy.

Film: