Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Koronawirus

Z powodu zagrożenia epidemicznego koronawirusem 

ZAKAZUJE się wstępu na teren budynku szkoły

oso­bom nie­bę­dą­cym pra­cow­ni­ka­mi szkoły.

Wszel­kie spra­wy pro­szę zała­twiać dro­gą tele­fo­nicz­ną lub poprzez pocz­tę elek­tro­nicz­ną.
Zakaz obo­wią­zu­je do odwo­ła­nia.
Tel. do kon­tak­tu: 757553060
e‑mail : sekretariat@zstil.pl

Strajk w Oświacie

Dyrek­tor ZSTiL w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że w związ­ku z bra­kiem poro­zu­mie­nia Związ­ków Zawo­do­wych z Rzą­dem z dniem 08.04.2019 r. w naszej szko­le zawie­szo­ne zosta­ły zaję­cia dydak­tycz­ne z powo­du straj­ku pra­cow­ni­ków szkoły. 

Infor­ma­cja o odwo­ła­niu straj­ku zamiesz­czo­na zosta­nie na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły oraz w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nych w wia­do­mo­ściach do rodzi­ców i uczniów.

DRODZY RODZICE

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że w prze­pro­wa­dzo­nym refe­ren­dum doty­czą­cym pod­ję­cia akcji straj­ko­wej, któ­ra zapla­no­wa­na jest od dnia 08.04.2019r. do odwo­ła­nia, pra­cow­ni­cy szko­ły opo­wie­dzie­li się za pod­ję­ciem straj­ku na tere­nie naszej szkoły. 

W związ­ku z powyż­szym w przy­pad­ku bra­ku poro­zu­mie­nia Związ­ków Zawo­do­wych z Rzą­dem RP ist­nie­je praw­do­po­do­bień­stwo, że z dniem 08.04.2019r. w szko­le zawie­szo­ne zosta­ną zaję­cia dydak­tycz­ne. Zwra­cam się zatem z proś­bą o zapew­nie­nie swo­im dzie­ciom opie­ki na czas straj­ku pra­cow­ni­ków naszej placówki. 

O pod­ję­ciu straj­ku czy też jego odwo­ła­niu zosta­ną Pań­stwo poin­for­mo­wa­ni nie­zwłocz­nie poprzez dzien­nik elek­tro­nicz­ny i stro­nę inter­ne­to­wą szko­ły.
Pro­szę śle­dzić komunikaty.

Z powa­ża­niem
Doro­ta Sob­czyń­ska
Dyrek­tor ZSTiL w Piechowicach