Archiwum kategorii: RODO

Infor­ma­cje zwią­za­ne z roz­po­rzą­dze­niem o ochro­nie danych osobowych.

RODO

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Ucznio­wie, Rodzice 

Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach, ul. Prze­my­sło­wa 21, 58573 Pie­cho­wi­ce, dalej jako „Zespół Szkół” sza­nu­je pra­wo do ochro­ny danych oso­bo­wych oraz pra­wo do pry­wat­no­ści swo­ich uczniów, rodzi­ców, pra­cow­ni­ków, kon­tra­hen­tów i part­ne­rów biznesowych.
Pod­sta­wo­we pra­wa w zakre­sie ochro­ny Pań­stwa danych oso­bo­wych wyni­ka­ją­ce z zapi­sów rodo znaj­du­ją się w tzw. klau­zu­li (obo­wiąz­ku) infor­ma­cyj­nym admi­ni­stra­to­ra danych – Zespo­łu Szkół wzglę­dem pod­mio­tu danych — czy­taj (Druk 02)

W związ­ku z tym, iż każ­da jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na z dniem 25.05.2018 r. powin­na prze­twa­rzać dane oso­bo­we pod­mio­tów danych w spo­sób zgod­ny z zapi­sa­mi roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz usta­wy z dnia 10.05.2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO” chce­my przed­sta­wić Pań­stwu „Pod­sta­wo­we zasa­dy ochro­ny danych oso­bo­wych obo­wią­zu­ją­ce w Zespo­le Szkół” — czy­taj(Druk 03)

W celu zazna­jo­mie­nia się z prze­pi­sa­mi pra­wa regu­lu­ją­cy­mi przed­mio­to­wą pro­ble­ma­ty­ką pro­si­my o zapo­zna­nie się z poniż­szy­mi akta­mi prawnymi:

  1. Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) - RODOczy­taj (Druk 04)
  2. Spro­sto­wa­niem nr 8088/18 z maja 2018 r. do roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych)SPRO­STO­WA­NIE RODOczy­taj (Druk 05)
  3. Usta­wą z dnia 10.05.2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)UODOczy­taj (Druk 06)