Archiwum kategorii: Zdalne nauczanie

Realizacja podstawy programowej — plan

Infor­mu­je­my o zmia­nach pla­nu lek­cji obo­wią­zu­ją­ce­go od 30.03.2020 r. z powo­du zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go (do koń­ca tego tygo­dnia pro­szę pro­wa­dzić spo­tka­nia z ucznia­mi wg. usta­lo­ne­go z nimi indy­wi­du­al­ne­go har­mo­no­gra­mu). Doko­na­li­śmy połą­czeń zajęć w rów­no­rzęd­nych oddzia­łach. Pro­si­my o kon­takt uczniów z nauczy­cie­la­mi w godzi­nach funk­cjo­no­wa­nia pla­nu zarów­no w zakre­sie pro­wa­dze­nia zajęć onli­ne, jak moż­li­wo­ści nawią­za­nia połą­cze­nia audio/wideo za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­rów, tele­fo­nów czy cho­ciaż­by moż­li­wo­ści prze­sy­ła­nia wia­do­mo­ści tek­sto­wych np. e‑mail. Poszcze­gól­ni nauczy­cie­le będą infor­mo­wa­li uczniów o spo­so­bie pro­wa­dze­nia zajęć (onli­ne, pre­zen­ta­cja, clas­sro­om itp.) w per­spek­ty­wie cza­su przez dzien­nik elek­tro­nicz­ny lub inny wcze­śniej usta­lo­ny sposób.