Zajęcia Szkolne

Infor­mu­je­my, że od 18.01.2021 r. wra­ca­my do naucza­nia w for­mie zdal­nej wg. aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pla­nu lek­cji zaim­por­to­wa­ne­go do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go (z uwzględ­nie­niem zmian nanie­sio­nych w for­mie zastępstw) oraz inny­mi usta­le­nia­mi w związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się egza­mi­na­mi zawo­do­wy­mi dla kla­sy IIIT