Konkurs polonistyczny

Roz­po­czę­ła się dru­ga edy­cja kon­kur­su Mistrz Wypra­co­wań. Rywa­li­za­cja pole­ga na pisa­niu wypra­co­wań na kon­kret­ne tema­ty, któ­re moż­na wybrać z listy przy­go­to­wa­nej przez orga­ni­za­to­ra. Każ­da nade­sła­na pra­ca jest wery­fi­ko­wa­na, a uczest­nik otrzy­mu­je za nią punk­ty. Ich licz­ba uza­leż­nio­na jest od dłu­go­ści wypra­co­wa­nia, stop­nia wyczer­pa­nia tema­tu oraz od wystę­po­wa­nia błę­dów w tekście.

Kon­kurs Mistrz wypra­co­wań na plat­for­mie Dyktanda.pl trwa do 18.04.2021 r. Aby dołą­czyć do rywa­li­za­cji oraz zare­zer­wo­wać temat wypra­co­wa­nia, wystar­czy wejść na stro­nę: https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/mistrz-wypracowan-greater-ii-edycja

Zapra­szam do udziału.