Historyczne Warsztaty e‑learningowe

Już po raz czwar­ty Insty­tut Histo­rii Wydzia­łu Histo­rii i Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go UPJ­PII w Kra­ko­wie orga­ni­zu­je Histo­rycz­ne Warsz­ta­ty E‑learningowe, kie­ru­jąc do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych inte­re­su­ją­cą ofer­tę kur­sów reali­zo­wa­nych za pomo­cą Internetu.

Nasze warsz­ta­ty są bez­płat­ną for­mą kształ­ce­nia zdal­ne­go, reali­zo­wa­ną na plat­for­mie edu­ka­cyj­nej. Zapra­sza­my do udzia­łu w nich nie tyl­ko mło­dzież klas matu­ral­nych, ale tak­że uczniów z klas niższych.

Tego­rocz­na edy­cja zosta­ła zmo­dy­fi­ko­wa­na w porów­na­niu z poprzed­ni­mi – tym razem ucznio­wie, spo­śród pię­ciu modu­łów, wybie­ra­ją dwa, któ­re naj­bar­dziej ich zain­te­re­so­wa­ły. W każ­dym modu­le do zdo­by­cia będzie 50 pkt, a łącz­na licz­ba punk­tów do zdo­by­cia to 100. Uczeń może wybrać więk­szą ilość modu­łów, jed­nak do kla­sy­fi­ka­cji kon­kur­so­wej zosta­ną wzię­te pod uwa­gę dwa z naj­wyż­szym wyni­kiem. W przy­pad­ku, gdy więk­sza ilość uczniów osią­gnie ten sam naj­wyż­szy wynik, wów­czas Komi­sja Kon­kur­so­wa poin­for­mu­je ich o koniecz­no­ści wzię­cia udzia­łu w tzw. run­dzie dodatkowej.

Trzej ucznio­wie, któ­rzy naj­le­piej wywią­żą się z zadań warsz­ta­to­wych otrzy­ma­ją indek­sy na dowol­ny kie­ru­nek w ramach ofer­ty edu­ka­cyj­nej Insty­tu­tu Histo­rii Wydzia­łu Histo­rii i Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go UPJ­PII oraz cen­ne nagro­dy rze­czo­we w posta­ci sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go. Wszyst­kim uczest­ni­kom wyda­ne zosta­ną zaświad­cze­nia potwier­dza­ją­ce udział w warsz­ta­tach. Sto­sow­ne zaświad­cze­nie otrzy­ma­ją tak­że nauczyciele-opiekunowie.

Ter­mi­narz pro­jek­tu:

  1. do 26 mar­ca 2021 r. –zapi­sy uczest­ni­ków warsz­ta­tów poprzez prze­sła­nie zgło­sze­nia nae-mail: warsztaty.ih@upjp2.edu.pl. Zgło­sze­nie powin­no zawie­rać: imię i nazwisko

ucznia; e‑mail ucznia; nazwę szko­ły; kla­sę; nazwi­sko nauczyciela-opiekuna.

2)   do 31 mar­ca 2021 r. – uczest­ni­cy warsz­ta­tów otrzy­mu­ją dro­gą e‑mailową logi­ni hasło do swo­je­go indy­wi­du­al­ne­go kon­ta na plat­for­mie edu­ka­cyj­nej wraz z instruk­cją korzy­sta­nia z niej.

  • od 29 mar­ca do 30 kwiet­nia 2021 r. –uczest­ni­cy warsz­ta­tów posia­da­ją dostęp doza­miesz­czo­nych na plat­for­mie róż­no­rod­nych mate­ria­łów dydak­tycz­nych (tek­stów, fil­mów, pre­zen­ta­cji, quizów, itp.) uję­tych w pięć modu­łów (lista tema­tów poniżej).

W tego­rocz­nej edy­cji kolej­ne czę­ści mate­ria­łów w nie­któ­rych modu­łach poja­wiać będą się sys­te­ma­tycz­nie w każ­dy ponie­dzia­łek od 29 mar­ca począw­szy (29 mar­ca, 5 kwiet­nia, 12

kwiet­nia, 19 kwiet­nia). Uczest­ni­cy zobo­wią­za­ni są do wybra­nia dwóch modu­łów i wyko­na­nia zadań załą­czo­nych do nich – każ­dy uczest­nik warsz­ta­tów sam wybie­ra spo­śród poda­nych tema­tów te, któ­re go interesują!

  • Od 26 kwiet­nia do 30 kwiet­nia 2021 r. – w tym ter­mi­nie w modu­łach poja­wią się­za­da­nia kon­kur­so­we. Uczest­ni­cy będą mie­li nie­prze­kra­czal­ny czas wyko­na­nia ich do 30 kwiet­nia 2021 r. Za wzor­co­we roz­wią­za­nie zadań do każ­de­go z modu­łów moż­na otrzy­mać max. 50 pkt.
  • Do 10 maja 2021 r. — orga­ni­za­to­rzy warsz­ta­tów spraw­dza­ją nade­sła­ne rozwiązania,podliczają punk­ty uzy­ska­ne przez poszcze­gól­ne oso­by i two­rzą listę ran­kin­go­wą uczest­ni­ków. Jest to rów­nież czas na prze­sła­nie dodat­ko­wych zadań oso­bom, któ­re w danych modu­łach zaję­ły miej­sca ex aequo.
  • Finał warsz­ta­tów odbę­dzie w cza­sie i ter­mi­nie wska­za­nym przez Orga­ni­za­to­rów ipraw­do­po­dob­nie w łącz­no­ści z fina­łem warsz­ta­tów sta­cjo­nar­nych. Na finał zapro­sze­ni zosta­ną lau­re­aci miejsc nagra­dza­nych wraz z opie­ku­na­mi i/lub nauczycielami.

TEMA­TY MODUŁÓW

Aby wygrać, trze­ba grać! O tym, w co gra­no na prze­strze­ni dziejów

Opo­wiem Wam o Powsta­niu Stycz­nio­wym — śla­da­mi malar­stwa Artu­ra Grot­t­ge­ra Od Kościusz­ki do Pił­sud­skie­go — śla­da­mi nie­pod­le­gło­ści w Kra­ko­wie Boga­cze, awan­tur­ni­cy, mece­na­si — pano­wie na pol­skich zamkach

Czy poli­ty­ka jest kobie­tą? Syl­wet­ki par­la­men­ta­rzy­stek w II Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej

Face­bo­ok: Histo­rycz­ne Warsz­ta­ty E‑learningowe dla młodzieży

Koor­dy­na­tor projektu

Syl­wia Sperling

Kie­row­nik projektu

dr hab. Józef Ceza­ry Kałużny