Konkurs — RÓżewicz inspiruje

W listo­pa­dzie ubie­głe­go roku Sejm przy­jął uchwa­łę usta­na­wia­ją­cą
rok 2021 — Rokiem Tade­usza Róże­wi­cza w 100. rocz­ni­cę urodzin.

Wybit­ne­go pol­skie­go poetę zwa­no „Nobli­stą bez Nobla”. Tade­usz
Róże­wicz co posło­wie pod­kre­śli­li w uchwa­le był — „… wni­kli­wym
obser­wa­to­rem życia codzien­ne­go, spo­łecz­ne­go i poli­tycz­ne­go.
Nie­obo­jęt­ny, pełen czu­ło­ści dla świa­ta i empa­tii dla sza­re­go
czło­wie­ka — boha­te­ra. Poprzez nową poetyc­ką for­mę pre­cy­zyj­nie
defi­nio­wał kry­zys współ­cze­sne­go świa­ta jak i roz­dar­cie
współ­cze­sne­go człowieka.”

Tomasz Zimoch — poseł na Sejm IX Kaden­cji orga­ni­zu­je kon­kurs, aby w spo­sób aktyw­ny włą­czyć się do god­ne­go uczcze­nia
pamię­ci i odda­nia hoł­du w 2021 roku wybit­ne­mu twórcy.

Szcze­gó­ły kon­kur­su: http://www.tomekzimoch.pl/