Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce

 1. kla­sa poli­cyj­na  – z dodat­ko­wy­mi przed­mio­ta­mi kie­run­ko­wy­mi szko­le­nia policyjnego:
 • Bez­pie­czeń­stwo publicz­ne – edu­ka­cja ogólnopolicyjna
 • Samo­obro­na i tech­ni­ki interwencyjne

Ponad­to w ramach nauki odby­wać się będą:

      • Zaję­cia strzeleckie
      • Let­ni i zimo­wy obóz szkoleniowo-sprawnościowy
      • Wyjaz­dy stu­dyj­ne uczniów zwią­za­ne z pre­orien­ta­cją zawodową
      • Udział w rywa­li­za­cji klas poli­cyj­nych w ramach Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju „Kla­sa Poli­cyj­na Roku”

Po ukoń­cze­niu edu­ka­cji ucznio­wie otrzymają:

      • Cer­ty­fi­kat ukoń­cze­nia szko­le­nia w zakre­sie wie­dzy ogólnopolicyjnej
      • Cer­ty­fi­kat ukoń­cze­nia szko­le­nia z zakre­su tech­nik samoobrony
      • Zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu kur­su pierw­szej pomo­cy przedmedycznej

Ofer­ta skie­ro­wa­na jest głów­nie do uczniów wią­żą­cych swo­ją przy­szłość z służ­ba­mi mun­du­ro­wy­mi oraz tych, któ­rzy zamie­rza­ją kon­ty­nu­ować dal­szą naukę na kie­run­kach zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem publicznym.

Roz­sze­rzo­ny pro­gram naucza­nia  z języ­ka angiel­skie­go i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie a tak­że pogłę­bie­nie pro­gra­mu wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie o dodat­ko­we tre­ści doty­czą­ce pra­wo­znaw­stwa, admi­ni­stra­cji publicz­nej oraz wie­dzy o pro­ce­sach trans­for­ma­cji w Poli­cji, stwo­rzy szan­se uczniom na zda­nie matu­ry z lep­szym wyni­kiem oraz pozwo­li na przy­go­to­wa­nie uczniów pod kątem rekru­ta­cji do szkół poli­cyj­nych i innych służb mun­du­ro­wych, a tak­że do szkół wyż­szych na kie­run­kach takich jak: bez­pie­czeń­stwo publicz­ne, bez­pie­czeń­stwo wewnętrz­ne, pra­wo, poli­to­lo­gia, sto­sun­ki mię­dzy­na­ro­do­we, admi­ni­stra­cja, reso­cja­li­za­cja oraz na każ­dy inny kie­ru­nek wybra­ny przez absol­wen­ta naszej szko­ły. Tak­że zwięk­szo­na ilość zajęć spraw­no­ścio­wo – wyczy­no­wych będzie mia­ła nie­wąt­pli­wie wpływ na pod­nie­sie­nie pozio­mu spraw­no­ści fizycz­nej uczniów.  Jakość kształ­ce­nia to rów­nież odpo­wied­ni dobór kadry peda­go­gicz­nej. Kadrę nauczy­ciel­ską dla tego kie­run­ku sta­no­wić będą wyso­kiej ran­gi pra­cow­ni­cy Poli­cji oraz nauczy­cie­le uczą­cy w szko­le. Prze­wi­du­je się pro­wa­dze­nie zajęć obej­mu­ją­cych prak­tycz­ne aspek­ty służ­by w Poli­cji w pomiesz­cze­niach służ­bo­wych KMP w Jele­niej Górze.

Sze­ro­ki zakres wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go – edu­ka­cji ogól­no­po­li­cyj­nej zwięk­szy szan­se edu­ka­cyj­ne uczniów oraz szan­se na ryn­ku pra­cy. Tre­ści pro­gra­mo­we edu­ka­cji ogól­no­po­li­cyj­nej obej­mu­ją swo­im zakre­sem okre­ślo­ne przez Komen­dan­ta Głów­ne­go Poli­cji wybra­ne tre­ści kształ­ce­nia pod­sta­wo­we­go policjantów.
W trak­cie trzech lat nauki ucznio­wie zosta­ną zapo­zna­ni z więk­szo­ścią zagad­nień zwią­za­nych z pra­cą w Poli­cji. Zaję­cia pogłę­bią wie­dzę uczniów na temat zasad dzia­ła­nia Poli­cji, na temat pra­wa kar­ne­go, wykro­czeń oraz kodek­su dro­go­we­go, wykształ­cą umie­jęt­ność pra­wi­dło­we­go zacho­wa­nia się w obli­czu dzia­łań poli­cyj­nych, zacho­wa­nia się w sytu­acjach zagro­że­nia oraz sytu­acjach zwią­za­nych ze stre­sem. Ponad­to ucznio­wie zdo­bę­dą wie­dzę z zakre­su pre­wen­cji kry­mi­nal­nej i tech­ni­ki kry­mi­na­li­stycz­nej, z zakre­su bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go, sto­so­wa­nia koniecz­nych środ­ków przy­mu­su. Dzię­ki sze­ro­kie­mu wachla­rzo­wi zagad­nień mło­dzież zwe­ry­fi­ku­je swo­ją wie­dzę na temat  rze­czy­wi­stej służ­by a tej kre­owa­nej w środ­kach maso­we­go prze­ka­zu, zwłasz­cza w serialach.

Kla­sa poli­cyj­na posia­da wła­sne logo zatwier­dzo­ne przez Komen­dan­ta Woje­wódz­kie­go Poli­cji we Wro­cła­wiu. Logo kla­sy umiesz­czo­ne będzie na umun­du­ro­wa­niu ucznia oraz mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych kla­sy. Hono­ro­wy patro­nat nad kla­są poli­cyj­ną obej­mie Komen­da Woje­wódz­ka Poli­cji we Wro­cła­wiu, nato­miast opie­kę patro­nac­ką spra­wo­wać będzie Komen­da Miej­ska Poli­cji w Jele­niej Górze.

2.  kla­sa o pro­fi­lu Ratow­nic­two Medycz­ne z dodat­ko­wy­mi zaję­cia­mi kierunkowymi:

 • Ele­men­ty ratow­nic­twa medycznego
 • Pod­sta­wy języ­ka migowego
 • Let­nie i zimo­we obo­zy kondycyjne
 • Pod­czas nauki ucznio­wie zdo­bę­dą dodat­ko­we upraw­nie­nia i cer­ty­fi­ka­ty: młod­sze­go ratow­ni­ka WOPR, instruk­to­ra BLS/AED Euro­pej­skiej Rady Resu­scy­ta­cyj­nej, Cer­ty­fi­kat Kar­ko­no­skiej Szko­ły Wyż­szej w Jele­niej Górze o odby­ciu szko­le­nia z zakre­su pierw­szej pomocy.

Nauka w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym daje moż­li­wość dal­sze­go stu­dio­wa­nia i samo­re­ali­za­cji na róż­nych kie­run­kach. Absol­wen­ci kla­sy o pro­fi­lu ratow­nic­two-medycz­ne otrzy­ma­ją sze­ro­kie przy­go­to­wa­nie do dal­szej nauki w uczel­niach wyż­szych na kie­run­kach medycz­nych w szcze­gól­no­ści: ratow­nic­two medycz­ne, fizjo­te­ra­pia, pie­lę­gniar­stwo i inne rów­nie atrakcyjne.

Ucznio­wie osią­ga­ją­cy wyso­kie wyni­ki w nauce mogą ubie­gać się o stypendia:

  • Pre­ze­sa Rady Ministrów
  •  Nagro­dę Sta­ro­sty Jeleniogórskiego
  • Sty­pen­dium Rady Powia­tu Jeleniogórskiego
  •   Sty­pen­dium Dyrek­to­ra Szkoły