Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego dla gimnazjalistów

TER­MI­NARZ

NA ROK SZKOL­NY 2018/2019

Rodzaj czyn­no­ści Postę­po­wa­nie rekrutacyjne Postę­po­wa­nie uzupełniające
Zło­że­nie wnio­sku o przy­je­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej wraz z doku­men­ta­mi potwier­dza­ją­cy­mi speł­nie­nie przez kan­dy­da­ta warun­ków lub kry­te­riów bra­nych pod uwa­gę w postę­po­wa­niu rekrutacyjnym.

od 1 do 20 czerw­ca 2018r.

 

do 31 lip­ca 2018r.
Uzu­peł­nie­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej o świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum oraz zaświad­cze­nie o wyni­kach egza­mi­nu gimnazjalnego. od  22 do 26 czerw­ca 2018r. ——————
Wery­fi­ka­cja przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną wnio­sków o przy­je­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej i doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nie­nie przez kan­dy­da­ta warun­ków lub kry­te­riów bra­nych pod uwa­gę w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym w tym doko­na­nie przez prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji rekru­ta­cyj­nej czyn­no­ści, o któ­rych mowa w art.20t ust.7 usta­wy o SO. do 28 czerw­ca 2018r.

do 7 sierp­nia 2018r.

 

Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i kan­dy­da­tów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do szkoły. do 13 lip­ca 2018r.

do 22 sierp­nia 2018r.

(z zacho­wa­niem art.20zc ust 6,7,8,9 usta­wy o sys­te­mie oświa­ty i art.58 ust 6,7,8,9 usta­wy Pra­wo oświatowe)

Wyda­nie przez szko­łę pro­wa­dzą­cą kształ­ce­nie zawo­do­we skie­ro­wa­nia na bada­nia lekar­skie kan­dy­da­to­wi z listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych, któ­ry doko­nał wybo­ru kształ­ce­nia w danym zawo­dzie w jed­nej szko­le, w przy­pad­ku zło­że­nia oświad­cze­nia, o wybo­rze tej szkoły.

do 26 czerw­ca 2018r.

do 14 sierp­nia 2018r.
Potwier­dze­nie przez rodzi­ca kan­dy­da­ta albo kan­dy­da­ta peł­no­let­nie­go woli przy­ję­cia w posta­ci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łu świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i ory­gi­na­łu zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, o ile nie zosta­ły one zło­żo­ne w uzu­peł­nie­niu wnio­sku o przy­ję­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej, a w przy­pad­ku szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie zawo­do­we – tak­że zaświad­cze­nia lekar­skie­go zawie­ra­ją­ce­go orze­cze­nie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do pod­ję­cia prak­tycz­nej nauki zawodu. do 25 lip­ca 2018r. do 28 sierp­nia 2018r.
Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nie­przy­ję­tych do szkoły. do 26 lip­ca 2018r.  29 sierp­nia 2018r.