LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYMA­GA­NE DOKUMENTY

  1. Poda­nie – wydruk z sys­te­mu elektronicznego.
  2. Świa­dec­two  ukoń­cze­nia szko­ły podstawowej.
  3. Zaświad­cze­nie o wyni­kach egza­mi­nu ósmoklasisty.
  4. Dwa zdję­cia.

Poda­nie o przy­ję­cie do naszej szko­ły dla uczniów spo­za elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu nabo­ru Vul­can dostęp­ne jest tutaj.

ORGA­NI­ZA­CJA INFOR­MA­CJI DLA KAN­DY­DA­TÓW I ICH RODZICÓW

  1. Wszel­kie dodat­ko­we infor­ma­cje na temat przy­jęć do Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach moż­na uzy­skać w Szkol­nym Punk­cie Infor­ma­cyj­nym codzien­nie w godz. 8:0015:00 pok. 202 (sekre­ta­riat szko­ły), nr tel. (75) 75530-60 lub (75) 76118-42.