CEBIT HANNOVER

Dnia 13.03.2014 r.  15 uczniów  Tech­ni­kum uczest­ni­czy­ło w Bran­żo­wych Tar­gach Zagra­nicz­nych  do Han­no­ve­ru  na  tar­gi CEBIT. Tar­gi nowo­ści tech­no­lo­gicz­nych i infor­ma­tycz­nych. Wyciecz­ka dłu­ga , ale cie­ka­wa dla uczniów, któ­rzy inte­re­su­ją się infor­ma­ty­ką i nowin­ka­mi technicznymi.