Wsparcie na zawodowym starcie

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go. Będzie reali­zo­wa­ny w okre­sie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

W ramach pro­jek­tu zosta­ną pod­ję­te nastę­pu­ją­ce działania:

  • Dopo­sa­że­nie pra­cow­ni zawo­do­wych nasze­go tech­ni­kum dla zawo­du Tech­nik Infor­ma­tyk, w sprzęt umoż­li­wia­ją­cy stwo­rze­nie warun­ków do nauki odzwier­cie­dla­ją­cych postęp tech­nicz­ny w zawodzie. 
  • Kur­sy, szko­le­nia i stu­dia pody­plo­mo­we dla nauczy­cie­li kształ­ce­nia zawodowego.
  • Gru­po­we i indy­wi­du­al­ne doradz­two zawo­do­wo-edu­ka­cyj­ne wspie­ra­ją­ce uczniów w zakre­sie poru­sza­nia się po ryn­ku pra­cy, pla­no­wa­nia ścież­ki edu­ka­cyj­nej i zawo­do­wej, oce­ny wła­snych predyspozycji.
  • Kur­sy dla uczniów zawo­du Tech­nik Infor­ma­tyk i Tech­nik Elek­tryk w Pie­cho­wi­cach, tj.: Kurs pro­gra­mo­wa­nia w JAVA, Pro­gra­mo­wa­nia w C#, Pro­gra­mo­wa­nie apli­ka­cji Andro­id, Gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa, Kurs spa­wa­nia meto­dą TIG
  • Kurs pra­wa jaz­dy kat. B i kurs umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych dla uczniów.
  • Wizy­ty stu­dyj­ne dla uczniów nasze­go Tech­ni­kum u pra­co­daw­ców z woj. dol­no­ślą­skie­go z bran­ży elek­trycz­nej i informatyczne. 
  • Sta­że zawo­do­we dla uczniów reali­zo­wa­ne u przed­się­bior­ców lub pra­co­daw­ców z woj. dol­no­ślą­skie­go wykra­cza­ją­cych poza zakres kształ­ce­nia zawo­do­we­go prak­tycz­ne­go obję­te­go pod­sta­wą programową.
  • Sty­pen­dia dla uczniów szcze­gól­nie uzdol­nio­nych w zakre­sie przed­mio­tów zawodowych. 

Doku­men­ty: