Ćwiczenia Euro 2012

W dniu 7.09.2011r ucznio­wie klas poli­cyj­nych wzie­li udział w ćwi­cze­niach z gru­pą inter­wen­cyj­ną poli­cji. Ćwi­cze­nia te odby­ły się na sta­dio­nie spor­to­wym przy ul. Złot­ni­czej w Jele­niej Górze i zwią­za­ne były z zabez­pie­cze­niem imprez maso­wych takich jak Mistrzo­stwa Świa­ta-Euro­2012. Nowi ucznio­wie naszej szko­ły wcie­li­li się w rolę nie­po­kor­nych kibi­ców zakłó­ca­ją­cych spo­kój pod­czas meczu. Podej­mo­wa­ne przez gru­pę inter­wen­cyj­ną czyn­no­ści zwią­za­ne z zabez­pie­cze­niem impre­zy i zapew­nie­niem bez­pie­czeń­stwa jej uczest­ni­kom, zakoń­czy­ły się pomyśl­nie a każ­dy z “zady­mia­rzy” wró­cił do domu zado­wo­lo­ny i z gło­wą peł­ną wrażeń.