Drużyny na turniej

Aktu­al­na lista zgło­szo­nych dru­żyn to:

 • CS:GO:
 1. Sos Czosn­ko­wy (gru­pa “Inne”)
 2. Para­dox Team (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 3. Pafełki.pro (gru­pa “SP”)
 4. Ace­Pa­ja­ce (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 5. Rekord Skocz­ni (Gru­pa “ZSTIL+absolwent”)
 6. Eme­ry­ci (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 7. wi-fi geng (gru­pa “Inne”)
 8. 420 Karel­ma Esports (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 • LOL:
 1. The Bills (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)

Cze­ka­my na kolej­ne zgło­sze­nia (szcze­gól­nie od uczniów szkół pod­sta­wo­wych) — będę aktu­ali­zo­wał powyż­szą listę co 3 dni. Aktu­ali­za­cja wyko­na­na na dzień: 22.01.2020 r.

Przy­po­mi­nam — ter­min zapi­sów upły­wa 2 lute­go.

Turniej CS:GO + LOL

Do tur­nie­ju coraz bli­żej więc publi­ku­je­my kil­ka naj­istot­niej­szych infor­ma­cji:

 1. Tur­niej się odbę­dzie w dniach 12,13,14 luty 2020 r. w salach kom­pu­te­ro­wych na warsz­ta­tach szkol­nych — w tych samych, w któ­rych odby­wał się w każ­dym z poprzed­nich lat.
 2. Po raz pierw­szy tur­niej zor­ga­ni­zu­je­my rów­no­le­gle w dwie gry CS:GO oraz LOL.
 3. Zmniej­sza­my limit dru­żyn dla obu gier na 8, jed­no­cze­śnie rezer­wu­jąc miej­sca na tur­nie­ju LAN dla: 3‑ech dru­żyn (dla obu gier) dla uczniów naszej szko­ły + absol­wen­tów oraz kolej­ne 3 miej­sca dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Dru­ży­ny okre­ślo­ne jako dru­ży­ny szkol­ne, czy ze szkół pod­sta­wo­wych to dru­ży­ny mają­ce w swo­ich skła­dach mini­mum 3 oso­by speł­nia­ją­ce powyż­sze kry­te­ria (uczeń naszej szko­ły, absol­went, uczeń dowol­nej szko­ły pod­sta­wo­wej). W przy­pad­ku róż­nych “dziw­nych kom­bi­na­cji” typu: uczeń ZSTiL + absol­went + uczeń SP + uczeń obcej szko­ły śred­niej + uczeń obcej szko­ły śred­niej inter­pre­ta­cję przy­dzia­łu z któ­rej puli zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­na pozo­sta­wiam swo­jej oce­nie. 
 4. Poni­żej publi­ku­je­my for­mu­larz zapi­sów. To jedy­na for­ma zgło­sze­nia dru­ży­ny. Ter­min zapi­sów upły­wa 2 lute­go 2020 r.
 5. W przy­pad­ku więk­szej licz­by dru­żyn np. od nas ze szko­ły — 5, ze szkół pod­sta­wo­wych — 6, dru­żyn cał­ko­wi­cie obcych — 4 w poszcze­gól­nych gru­pach zosta­ną roze­gra­ne eli­mi­na­cje onli­ne (mię­dzy 4 a 7 lute­go) ogra­ni­cza­ją­ce licz­bę dru­żyn do poda­nych limi­tów. Szcze­gó­ły eli­mi­na­cji, jeśli będą koniecz­ne zosta­ną poda­ne 3 lute­go.
 6. W przy­pad­ku pytań/wątpliwości pozo­sta­wiam moż­li­wość ich zada­wa­nia rów­nież jako komen­tarz w tym wpi­sie. Może­cie też zada­wać pyta­nia na birdy@zstil.pl oraz na FB szko­ły lub moim.

FOR­MU­LARZ:

Wycieczka do KMP w Jeleniej Górze

W śro­dę, 15.01.2020r ucznio­wie kla­sy poli­cyj­nej naszej szko­ły byli na wyciecz­ce w Komen­dzie Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Mie­li oka­zję zoba­czyć z bli­ska jak wyglą­da pra­ca poli­cjan­tów. Mło­dzi ludzie obej­rze­li pomiesz­cze­nia gdzie pra­cu­ją mun­du­ro­wi, w tym sta­no­wi­sko kie­ro­wa­nia oraz sprzęt wyko­rzy­sty­wa­ny w codzien­nej służ­bie. Zapo­zna­li się tak­że z rodza­ja­mi środ­ków przy­mu­su bez­po­śred­nie­go, bro­ni będą­cej na wypo­sa­że­niu indy­wi­du­al­nym poli­cjan­tów i na sta­nie jed­nost­ki. Każ­dy mógł przy­mie­rzyć kami­zel­kę, ochra­nia­cze i hełm kulo­od­por­ny. Dodat­ko­wą atrak­cją było spo­tka­nie z asp. Andrzej Moraw­skim i jego psem służ­bo­wym — Cairo. Słu­cha­cze zosta­li rów­nież poin­for­mo­wa­ni o warun­kach rekru­ta­cji do poli­cji.

Spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta

W okre­sie świą­tecz­nym doko­nu­je­my wie­lu zaku­pów, czę­sto w pośpie­chu  i  nie do koń­ca prze­my­śla­nych. Cóż więc począć z nie­uda­nym zaku­pem. W dniach 16 i 17 grud­nia wszy­scy ucznio­wie mie­li moż­li­wość udzia­łu w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez Rzecz­ni­ka Praw Kon­su­men­ta – pana Micha­ła Słom­skie­go. Warsz­ta­ty mia­ły na celu zapo­zna­nie z pra­wa­mi przy­słu­gu­ją­cy­mi nam, klien­tom, któ­rzy zna­leź­li się w trud­nej „zaku­po­wej” sytu­acji . Pan Michał w przy­stęp­ny spo­sób zapo­znał uczniów z przy­słu­gu­ją­cy­mi im w takiej sytu­acji pra­wa­mi.  Rzecz­nik dzia­ła bowiem wyłącz­nie w spra­wach kon­su­menc­kich, a więc w spra­wach doty­czą­cych zawie­ra­nia i wyko­ny­wa­nia umów cywil­no­praw­nych pomię­dzy kon­su­men­tem, a przed­się­bior­cą.  Dzię­ki temu spo­tka­niu mie­li­śmy moż­li­wość posze­rze­nia swo­jej wie­dzy, któ­ra przy­da nam się w codzien­nym życiu.