Nauczanie Hybrydowe

Zgod­nie z decy­zją Pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go z dniem 17.10.2020 r. szko­ły znaj­du­ją­ce się w stre­fie żół­tej (aktu­al­nie nasza szko­ła), prze­cho­dzą na for­mę naucza­nia hybry­do­we­go pole­ga­ją­ca na tym, że część klas w danym tygo­dniu będzie odby­wa­ła zaję­cia zdal­nie, a część zaję­cia w budyn­ku szko­ły. Wszyst­kie zaję­cia zarów­no te zdal­nie jak i te w budyn­ku szko­ły odby­wa­ją się wg. aktu­al­ne­go pla­nu lek­cji z uwzględ­nie­niem ewen­tu­al­nych zastępstw.

Zaję­cia w sys­te­mie hybry­do­wym będą się odby­wa­ły do odwo­ła­nia.

Pro­si­my uczniów i rodzi­ców do bie­żą­ce­go śle­dze­nia publi­ko­wa­nych infor­ma­cji na stro­nie szko­ły oraz w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym.

HAR­MO­NO­GRAM

Plan lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 14.09.2020 r. (kolo­ry­sty­ka poma­rań­czo­wa). Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.

Komputery z projektu “zdalna szkoła”

W dniu 15 wrze­śnia Sta­ro­sta Jele­nio­gór­ski Krzysz­tof Wiśniew­ski wraz z Człon­kiem Zarzą­du Artu­rem Smo­lar­kiem oraz dyrek­to­rem Wydzia­łu Oświa­ty i Zdro­wia Syl­we­strem Urbań­skim, prze­ka­za­li dyrek­to­rom szkół pod­le­głych powia­to­wi 30 kom­pu­te­rów przenośnych/laptopów wraz z opro­gra­mo­wa­niem i akce­so­ria­mi, zaku­pio­nych w ramach otrzy­ma­ne­go gran­tu na kwo­tę 60 000 zł z pro­jek­tu “Zdal­na Szko­ła” na potrze­by naucza­nia on-line. Nowo­cze­sny sprzęt decy­zją Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go Krzysz­to­fa Wiśniew­skie­go został prze­ka­za­ny do szkół pod­le­głych powia­to­wi tj.:

✅18 kom­pu­te­rów tra­fi­ło do Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach

✅12 kom­pu­te­rów do Szko­ła Mistrzo­stwa Spor­to­we­go Szklar­ska Porę­ba.

Przy­po­mnij­my, że prze­zna­czo­no na ten pro­jekt 186 milio­nów zło­tych Pro­jekt jest odpo­wie­dzią na obec­ną sytu­ację szkol­nic­twa, zwią­za­ną z wpro­wa­dze­niem na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii, spo­wo­do­wa­nym zaka­że­nia­mi koro­na­wi­ru­sem. Zamknię­cie pla­có­wek oświa­to­wych na wie­le tygo­dni wymu­si­ło nowe stan­dar­dy pro­wa­dze­nia zajęć edu­ka­cyj­nych. Dzia­ła­nie jest finan­so­wa­ne ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Pol­ska Cyfro­wa na lata 20142020.