Nasi uczniowie w Kłodzku

Czte­ro­oso­bo­wa dru­ży­na uczniów naszej szko­ły z II i III kla­sy woj­sko­wej w dniach 1011 paź­dzier­ni­ka 2019 r. uczest­ni­czy­ła w III Zawo­dach Uży­tecz­no-Bojo­wych Klas Mun­du­ro­wych Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w Kłodz­ku. W skład dru­ży­ny wcho­dzi­li: Krzysz­tof Waw­rzy­niak, Maciej Jabłoń­ski, Bar­tosz Bere­siń­ski i Michał Skow­roń­ski. Nasi ucznio­wie wśród dzie­się­ciu dru­żyn, wywal­czy­li pią­te miej­sce. W pierw­szym dniu zawo­dów na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ju w Pola­ni­cy odby­ły się kon­ku­ren­cje: strze­lec­two, tere­no­znaw­stwo (poszu­ki­wa­nie skocz­ka spa­do­chro­no­we­go wg siat­ki UTM) i samo­obro­na. W dru­gim dniu, na tere­nie 22. Kar­pac­kie­go Bata­lio­nu Pie­cho­ty Gór­skiej w Kłodz­ku dru­ży­ny rywa­li­zo­wa­ły m. in. na woj­sko­wym torze prze­szkód, strzel­ni­cy gar­ni­zo­no­wej, w udzie­la­niu pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej, poko­ny­wa­niu prze­szko­dy wod­nej z uży­ciem tech­ni­ki lino­wej, rzu­cie gra­na­tem oraz ponow­nie w tere­no­znaw­stwie. Dru­ży­na otrzy­ma­ła dyplom uczest­nic­twa.

Mundurowi uczniowie na obozie w Bolesławcu

W dniach 2123 paź­dzier­ni­ka 2019 r., gru­pa 13 uczen­nic i uczniów z kla­sy woj­sko­wej i poli­cyj­nej uczest­ni­czy­ła w obo­zie woj­sko­wym w kosza­rach 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu. Obóz orga­ni­zo­wa­ny był przez Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62. Kom­pa­nii Spe­cjal­nej „Com­man­do” i wspo­mnia­ny pułk arty­le­rii. Ucznio­wie pod­da­ni zosta­li rygo­rom szko­le­nia woj­sko­we­go od pobud­ki (6:30) i zapra­wy poran­nej, do cap­strzy­ku (22:30). Zaję­cia pro­wa­dzi­li żoł­nie­rze z jed­nost­ki. Pod­czas obo­zu szko­li­li się m. in. z musz­try, regu­la­mi­nów woj­sko­wych, strze­la­nia, rzu­tu gra­na­tem (na cel­ność i odle­głość), poko­ny­wa­nia toru prze­szkód. W hali gim­na­stycz­nej żoł­nie­rze zapo­zna­wa­li z bojo­wym torem spraw­no­ścio­wym (BTS), któ­ry następ­nie ucznio­wie poko­ny­wa­li przy ich ase­ku­ra­cji. O godz. 20:00 wszy­scy masze­ro­wa­li na basen. Dzień szko­le­nio­wy koń­czył się solid­nym czysz­cze­niem butów, wysta­wie­niu ich na kory­tarz, toa­le­tą i gło­śną komen­dą: „Na kom­pa­nii cap­strzyk”. Na zakoń­cze­nie szko­le­nia, pod­czas uro­czy­ste­go szko­le­nia, wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Com­man­do” – st. chor. sztab. rez. Bog­dan Fjał­kow­ski za duże zaan­ga­żo­wa­nie i dobre wyni­ki w szko­le­niu wyróż­nił Mario­lę Salak i Domin­ka Zin­kie­wi­cza upo­min­ka­mi. Wszy­scy ucznio­wie otrzy­ma­li cer­ty­fi­ka­ty ukoń­cze­nia szko­le­nia.

Zmiana planu lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 28.10.2019 r. (kolo­ry­sty­ka zie­lo­no-nie­bie­ska). Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.

Domena zsem.pl

Infor­mu­je­my, że z dniem 23.10.2019 r. szko­ła rezy­gnu­je z dome­ny zsem.pl na rzecz innej funk­cjo­nu­ją­cej od wie­lu lat dome­ny zstil.pl. Wszyst­kie usłu­gi, stro­na WWW, adre­sy e‑mail itp. itd. będą z naszej stro­ny dzia­ła­ły tyl­ko i wyłącz­nie w dome­nie zstil.pl.

zbiórka dla bezdomnych zwierząt


Zapra­szam wszyst­kich do udzia­łu w ZBIÓR­CE DLA BEZ­DOM­NYCH ZWIE­RZĄT Z FUN­DA­CJI MON­DO CANE W JELE­NIEJ GÓRZE zor­ga­ni­zo­wa­ną w naszej szko­le w dniach 21.1006.12. 2019r.

Przy­da­dzą się :

  • kar­ma sucha i w pusz­kach dla psów i kotów
  • ryż, maka­ron, kasza
  • koce, ręcz­ni­ki, pościel, podusz­ki (nie z pie­rza)
  • obro­że, smy­cze, miski, kuwe­ty
  • zabaw­ki gumo­we lub sznur­ko­we

POMÓŻ­MY ZWIE­RZĘ­TOM PRZE­TRWAĆ TRUD­NY CZAS ZIMY. OTWÓRZ­MY NASZE SER­CA.