Konkurs fotograficzny

Dol­no­ślą­ski Zespół Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych Oddział Jele­nia Góra ser­decz­nie zapra­sza uczniów szkół pod­sta­wo­wych (kla­sy VI-VIII), kla­sy III gim­na­zjum oraz mło­dzież szkół śred­nich do udzia­łu w woje­wódz­kim kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym pt. „Mój ulu­bio­ny park przy­pa­ła­co­wy wio­sną”. Pra­ce kon­kur­so­we nale­ży prze­sy­łać do 10 maja 2019 roku na adres — Dol­no­ślą­ski Zespół Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych Oddział Jele­nia Góra, ul. Kamien­no­gór­ska 2, 58570 Jele­nia Góra.

Szcze­gó­ły: http://www.dzpk.pl/pl/konkursy-imprezy/852-konkurs-fotograficzny-pt-moj-ulubiony-park-przypalacowy-wiosna-jelenia-gora.html

Uczniowie z klas wojskowych w turnieju z okazji Dnia Wyklętych w Bolesławcu

Dzie­się­cio­ro uczniów i uczen­nic klas woj­sko­wych naszej szko­ły uczest­ni­czy­ło 4 mar­ca 2019 r. w manew­rach spor­to­wo-obron­nych oraz zor­ga­ni­zo­wa­nym po raz pią­ty Cros­sie Mun­du­ro­wym „Dla Wyklę­tych 1963” w 23. Ślą­skim Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu. Po kon­cer­cie, na obiek­tach szko­le­nio­wych puł­ku prze­pro­wa­dzo­no manew­ry, w ramach któ­rych ucznio­wie klas mun­du­ro­wych dosko­na­li­li umie­jęt­no­ści z musz­try, budo­wy, skła­da­nia i roz­kła­da­nia bro­ni strze­lec­kiej, rzu­tu gra­na­tem oraz przyj­mo­wa­nia postaw strze­lec­kich. Rów­no­le­gle, ucznio­wie z 12 dol­no­ślą­skich i lubu­skich klas mun­du­ro­wych rywa­li­zo­wa­li w tur­nie­ju strze­lec­kim z bro­ni pneu­ma­tycz­nej pro­wa­dzo­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62 Kom­pa­nii Spe­cjal­nej „Com­man­do”.

Zwień­cze­niem obcho­dów Dnia Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych był Cross Mun­du­ro­wy „Dla Wyklę­tych 1963”, któ­ry obok manew­rów spor­to­wo – obron­nych objął patro­na­tem Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda. W bie­gu wzię­ło udział ponad sied­miu­set zawod­ni­ków: żoł­nie­rzy repre­zen­tu­ją­cych jed­nost­ki 11. Lubu­skiej Dywi­zji Kawa­le­rii Pan­cer­nej, żoł­nie­rzy ame­ry­kań­skich sta­cjo­nu­ją­cych w Bole­sław­cu oraz uczniów klas mun­du­ro­wych i sto­wa­rzy­szeń strze­lec­kich, któ­rzy odda­li hołd nie­złom­nym na sym­bo­licz­nym dystan­sie 1963 metrów. Nasi ucznio­wie meda­lo­we­go miej­sca w tur­nie­ju strze­lec­kim nie wywal­czy­li, ale trzech z nich zna­la­zło się w pierw­szej dwu­dzie­st­ce i otrzy­ma­li meda­le upa­mięt­nia­ją­ce udział w bie­gu „Dla Wyklę­tych 1963”. Hono­ro­wa­nych było pierw­szych stu zawod­ni­ków (pięć­dzie­się­ciu Pola­ków i pięć­dzie­się­ciu Ame­ry­ka­nów). Meda­le zdo­by­li: Nor­bert Kowa­lik, Kaje­tan Nowa­kow­ski i Michał Skow­roń­ski. W trak­cie trwa­nia manew­rów gospo­da­rze zadba­li, aby każ­dy uczest­nik mógł posi­lić się żoł­nier­ską gro­chów­ką, wypić kawę lub her­ba­tę.

Wolontariusze na Biegu Piastów

W dniach 13 mar­ca 2019 r. gru­pa uczniów naszej szko­ły bra­ła udział jako wolon­ta­riu­sze pod­czas 43. Bie­gu Pia­stów. Nasi ucznio­wie dzia­ła­li na punk­cie żyw­no­ścio­wym, depo­zy­cie oraz na mecie.
W trak­cie tej impre­zy, jeden z naszych uczniów dołą­czył do gru­py wolon­ta­riu­szy “Wolo­Ti­gers” któ­ra zaj­mu­je się róż­ny­mi wolon­ta­ria­ta­mi pod­czas zawo­dów spor­to­wych na tere­nie Pol­ski.
W okre­sie trwa­nia zawo­dów wzię­ło w nich udział oko­ło 4383 zawod­ni­ków z ponad 20 kra­jów.
Pod­czas bie­gu na 50 km (zali­cza­nym do bie­gów Worl­dlop­pet) nasza szkol­na mło­dzież jak i zawod­ni­cy mie­li oka­zję spo­tkać Justy­nę Kowal­czyk.

Rozpoczynamy nabór wniosków stypendialnych w projekcie unijnym “Wsparcie na zawodowym starcie”

Niniej­szym mam przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że od jutra, tj. od 22 lute­go roz­po­czy­na­my nabór wnio­sków na sty­pen­dium z pro­jek­tu unij­ne­go. Wnio­ski mogą skła­dać Ucznio­wie, któ­rzy zgło­si­li się do szko­leń w ramach pro­jek­tu “Wspar­cie na zawo­do­wym star­cie”.

Sty­pen­dium wyno­si 1000 zł brut­to mie­sięcz­nie i jest przy­zna­wa­ne na dzie­sięć mie­się­cy.

Bar­dzo pro­szę o zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem, któ­ry został opu­bli­ko­wa­ny na naszej stro­nie.

Wnio­sek moż­na skła­dać do 4 mar­ca 2019 r. do pani Syl­wii Pochłód.

W razie jakich­kol­wiek pytań, uprzej­mie zapra­szam do sali 303.

DOKU­MEN­TY: