Kursy online

W związ­ku z aktu­al­ną sytu­acją pan­de­mii koro­no­wi­ru­sa i prze­nie­sie­niem zajęć do inter­ne­tu, wie­le por­ta­li edu­ka­cyj­nych wyszło na prze­ciw potrze­bom szkół i uczniów i udo­stęp­ni­ło swo­je kur­sy onli­ne dla szkół za dar­mo. Jed­nym z takich por­ta­li jest “strefakursow.pl”, któ­ra udo­stęp­ni­ła szko­łom dostęp do swo­ich zaso­bów na okres 3 mie­się­cy za dar­mo. Nasza szko­ła sko­rzy­sta­ła z tej ofer­ty i uzy­ska­li­śmy dla nas pakiet dar­mo­wych kur­sów.
Nauczy­cie­le przed­mio­tów zawo­do­wych infor­ma­tycz­nych oraz infor­ma­ty­ki stwier­dzi­li, że ofer­ta por­ta­lu jest cie­ka­wa i war­to aby­śmy (ucznio­wie i nauczy­cie­le) z niej sko­rzy­sta­li.
Nauczy­cie­le przed­mio­tów wyzna­czą Wam w ramach zajęć onli­ne kur­sy do reali­za­cji, któ­re mają uzu­peł­nić i roz­sze­rzyć Waszą wie­dzę z przed­mio­tu. Aby­ście mogli z tego sko­rzy­stać musi­cie zało­żyć DAR­MO­WE kon­to na por­ta­lu “platforma.strefakursow.pl” oraz przejść pro­ces reje­stra­cji.

Wię­cej infor­ma­cji otrzy­ma­li­ście przez dzien­nik elek­tro­nicz­ny.

Realizacja podstawy programowej — plan

Infor­mu­je­my o zmia­nach pla­nu lek­cji obo­wią­zu­ją­ce­go od 30.03.2020 r. z powo­du zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go (do koń­ca tego tygo­dnia pro­szę pro­wa­dzić spo­tka­nia z ucznia­mi wg. usta­lo­ne­go z nimi indy­wi­du­al­ne­go har­mo­no­gra­mu). Doko­na­li­śmy połą­czeń zajęć w rów­no­rzęd­nych oddzia­łach. Pro­si­my o kon­takt uczniów z nauczy­cie­la­mi w godzi­nach funk­cjo­no­wa­nia pla­nu zarów­no w zakre­sie pro­wa­dze­nia zajęć onli­ne, jak moż­li­wo­ści nawią­za­nia połą­cze­nia audio/wideo za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­rów, tele­fo­nów czy cho­ciaż­by moż­li­wo­ści prze­sy­ła­nia wia­do­mo­ści tek­sto­wych np. e‑mail. Poszcze­gól­ni nauczy­cie­le będą infor­mo­wa­li uczniów o spo­so­bie pro­wa­dze­nia zajęć (onli­ne, pre­zen­ta­cja, clas­sro­om itp.) w per­spek­ty­wie cza­su przez dzien­nik elek­tro­nicz­ny lub inny wcze­śniej usta­lo­ny spo­sób.