Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Drużyny na turniej

Aktu­al­na lista zgło­szo­nych dru­żyn to:

 • CS:GO:
 1. Sos Czo­sko­wy (gru­pa “Inne”)
 2. Para­dox Team (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 3. Pafełki.pro (gru­pa “SP”)
 4. Ace­Pa­ja­ce (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 5. Rekord Skocz­ni (Gru­pa “ZSTIL+absolwent”)
 6. Eme­ry­ci (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 7. wi-fi geng (gru­pa “Inne”)
 8. 420 Karel­ma Esports (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 9. Eki­pa (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 10. Team­Bar­bi (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 11. oneUP (gru­pa “Inne”)
 • LOL:
 1. The Bills (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 2. Gbs team (gru­pa “SP”)
 3. My z westa (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)
 4. kan­cia­pa gaming (gru­pa “ZSTiL + absol­went”)

Cze­ka­my na kolej­ne zgło­sze­nia (szcze­gól­nie od uczniów szkół pod­sta­wo­wych) — będę aktu­ali­zo­wał powyż­szą po każ­dym kolej­nym zgło­sze­niu dru­żyn. Aktu­ali­za­cja wyko­na­na na dzień: 24.01.2020 r.

Przy­po­mi­nam — ter­min zapi­sów upły­wa 2 lute­go.

P.S. Nie wysy­łaj­cie codzien­nie infor­ma­cji o zmia­nach w skła­dach tyl­ko pocze­kaj­cie z tym do 1 lute­go i wte­dy wyślij­cie jak to final­nie wyglą­da. Bo wycho­dzi na to, że w wie­lu dru­ży­nach wczo­raj był inny skład, dzi­siaj jest inny i jutro … też będzie inny.

Turniej CS:GO + LOL

Do tur­nie­ju coraz bli­żej więc publi­ku­je­my kil­ka naj­istot­niej­szych infor­ma­cji:

 1. Tur­niej się odbę­dzie w dniach 12,13,14 luty 2020 r. w salach kom­pu­te­ro­wych na warsz­ta­tach szkol­nych — w tych samych, w któ­rych odby­wał się w każ­dym z poprzed­nich lat.
 2. Po raz pierw­szy tur­niej zor­ga­ni­zu­je­my rów­no­le­gle w dwie gry CS:GO oraz LOL.
 3. Zmniej­sza­my limit dru­żyn dla obu gier na 8, jed­no­cze­śnie rezer­wu­jąc miej­sca na tur­nie­ju LAN dla: 3‑ech dru­żyn (dla obu gier) dla uczniów naszej szko­ły + absol­wen­tów oraz kolej­ne 3 miej­sca dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Dru­ży­ny okre­ślo­ne jako dru­ży­ny szkol­ne, czy ze szkół pod­sta­wo­wych to dru­ży­ny mają­ce w swo­ich skła­dach mini­mum 3 oso­by speł­nia­ją­ce powyż­sze kry­te­ria (uczeń naszej szko­ły, absol­went, uczeń dowol­nej szko­ły pod­sta­wo­wej). W przy­pad­ku róż­nych “dziw­nych kom­bi­na­cji” typu: uczeń ZSTiL + absol­went + uczeń SP + uczeń obcej szko­ły śred­niej + uczeń obcej szko­ły śred­niej inter­pre­ta­cję przy­dzia­łu z któ­rej puli zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­na pozo­sta­wiam swo­jej oce­nie. 
 4. Poni­żej publi­ku­je­my for­mu­larz zapi­sów. To jedy­na for­ma zgło­sze­nia dru­ży­ny. Ter­min zapi­sów upły­wa 2 lute­go 2020 r.
 5. W przy­pad­ku więk­szej licz­by dru­żyn np. od nas ze szko­ły — 5, ze szkół pod­sta­wo­wych — 6, dru­żyn cał­ko­wi­cie obcych — 4 w poszcze­gól­nych gru­pach zosta­ną roze­gra­ne eli­mi­na­cje onli­ne (mię­dzy 4 a 7 lute­go) ogra­ni­cza­ją­ce licz­bę dru­żyn do poda­nych limi­tów. Szcze­gó­ły eli­mi­na­cji, jeśli będą koniecz­ne zosta­ną poda­ne 3 lute­go.
 6. W przy­pad­ku pytań/wątpliwości pozo­sta­wiam moż­li­wość ich zada­wa­nia rów­nież jako komen­tarz w tym wpi­sie. Może­cie też zada­wać pyta­nia na birdy@zstil.pl oraz na FB szko­ły lub moim.

FOR­MU­LARZ:

Zmiana planu lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 16.12.2019 r. (kolo­ry­sty­ka nie­bie­ska). Przez week­end zosta­nie on zaim­por­to­wa­ny rów­nież do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.

Nie zmarnuj swojego życia

Dzi­siej­sza mło­dzież, cza­sa­mi tro­chę pogu­bio­na w świe­cie ema­nu­ją­cym róż­ny­mi pseu­do dobra­mi, skłon­na pró­bo­wać uży­wek, papie­ro­sów, alko­ho­lu, dopa­la­czy, nar­ko­ty­ków,  nara­żo­na jest na kon­takt z środ­ka­mi odu­rza­ją­cy­mi, będąc obo­jęt­ną wobec uni­wer­sal­nych war­to­ści, takich jak miłość, sza­cu­nek, moral­ność… Chcąc zaim­po­no­wać swo­jej gru­pie rówie­śni­czej, poka­zać, że decy­du­je sama o sobie oraz z wie­lu innych powo­dów się­ga po to, co pro­wa­dzi do uza­leż­nie­nia, do cho­rób, depre­sji, samot­no­ści, bra­ku reali­za­cji sie­bie, bra­ku pasji, bra­ku sen­su życia…

Uwa­ża­my, że o uza­leż­nie­niach trze­ba mówić sta­le, aby ostrzec i ochro­nić, gdyż „uncja pro­fi­lak­ty­ki jest wię­cej war­ta niż funt lecze­nia”. Dla­te­go  8 paź­dzier­ni­ka 2019r wszy­scy ucznio­wie naszej szko­ły wraz z nauczy­cie­la­mi uczest­ni­czy­li w pro­jek­cie pro­fi­lak­tycz­nym  pod hasłem „Nie zmar­nuj swo­je­go życia”, któ­re­go twór­ca­mi i pro­wa­dzą­cy­mi są RYM­ce­rze – zespół stwo­rzo­ny przez Łuka­sza Bęsia oraz Jona­ta­na Blan­ka. Mają oni wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spo­tkań, dzie­le­niu się swo­im świa­dec­twem życia oraz gra­niu kon­cer­tów w kra­ju i za gra­ni­cą. Od wie­lu lat zapra­sza­ni są na spo­tka­nia w pla­ców­kach oświa­to­wych, szko­łach, domach dziec­ka, ośrod­kach wycho­waw­czych, schro­ni­skach dla nie­let­nich, popraw­cza­kach w całej Pol­sce. Hono­ro­wym Patro­na­tem pro­jek­tu zastał Rzecz­nik Praw Dziec­ka i Mazo­wiec­ki Kura­tor Oświa­ty, a jego amba­sa­do­ra­mi wie­lu zna­nych ludzi, m.in. Tomasz Ada­mek, Maciej Musiał, Jerzy Dudek, Domi­ni­ka Figur­ska, czy San­do­wal. Cie­szy­my się, że my rów­nież mogli­śmy uczest­ni­czyć w pro­jek­cie.

Zmiana planu lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 28.10.2019 r. (kolo­ry­sty­ka zie­lo­no-nie­bie­ska). Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.