Kursy online

W związ­ku z aktu­al­ną sytu­acją pan­de­mii koro­no­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 i prze­nie­sie­niem zajęć do inter­ne­tu, wie­le por­ta­li edu­ka­cyj­nych wyszło na prze­ciw potrze­bom szkół, udo­stęp­nia­jąc swo­je kur­sy onli­ne dla szkół za dar­mo. Jed­nym z takich por­ta­li jest platforma.strefakursow.pl, któ­ra udo­stęp­ni­ła szko­łom dostęp do swo­ich zaso­bów na okres 3 mie­się­cy bez­płat­nie.

Nauczy­cie­le przed­mio­tów zawo­do­wych infor­ma­tycz­nych oraz infor­ma­ty­ki prze­ana­li­zo­wa­li tę ofer­tę i stwier­dzi­li, że jest ona cie­ka­wa i war­to aby­śmy (ucznio­wie i nauczy­cie­le) z niej sko­rzy­sta­li.

Uzy­ska­li­śmy dla naszej szko­ły pakiet dar­mo­wych kur­sów.
Nauczy­cie­le przed­mio­tów wyzna­czą Wam w ramach zajęć onli­ne kur­sy do reali­za­cji, któ­re mają uzu­peł­nić i roz­sze­rzyć Waszą wie­dzę z przed­mio­tu.

Aby­ście mogli z tego sko­rzy­stać, musi­cie zało­żyć DAR­MO­WE kon­to na por­ta­lu Platfoforma Strefa Kursów oraz przejść pro­ces reje­stra­cji.

Wię­cej infor­ma­cji oraz link do fil­mu jak prze­pro­wa­dzić pro­ces reje­stra­cji otrzy­ma­li­ście przez dzien­nik elek­tro­nicz­ny.

Dodat­ko­we zapy­ta­nia doty­czą­ce reali­za­cji kur­sów pro­szę kie­ro­wać do nauczy­cie­li przed­mio­tu.