wyjazd Studyjny do wrocławia

W poło­wie listo­pa­da byli­śmy na wyciecz­ce we Wro­cła­wiu, gdzie odwie­dzi­li­śmy IBM. Wyjazd odbył się w ramach pro­jek­tu unij­ne­go “Wspar­cie na zawo­do­wym star­cie”.

Przy­je­cha­li­śmy tro­chę za szyb­ko, dla­te­go musie­li­śmy chwi­lę pocze­kać, by wpu­ści­li nas na teren IBM‑a. Na wej­ściu musie­li­śmy przejść reje­stra­cję. Każ­dy z nas musiał oka­zać doku­ment ze zdję­ciem, dowód lub legi­ty­ma­cję, a następ­nie dosta­li­śmy iden­ty­fi­ka­tor. Reje­stra­cja trwa­ła kil­ka­na­ście minut. Takie mają pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa.

Potem odby­ło się spo­tka­nie w cza­sie, któ­re­go pano­wie Rado­sław Burak, Sub­ject Mat­ter Expert, i pan Jaro­sław Jac­kow­ski, Exter­nal Rela­tions Leader, mie­li dla nas przy­go­to­wa­ną pre­zen­ta­cję na temat fir­my. Pano­wie opo­wie­dzie­li nam o histo­rii IBM‑a i jego obec­nej dzia­łal­no­ści, o tym jak się w fir­mie pra­cu­je, jakie są moż­li­wo­ści roz­wo­ju pra­cow­ni­ka. Następ­nie zosta­li­śmy opro­wa­dze­ni po biu­rach. Ponie­waż był pią­tek, wie­lu pra­cow­ni­ków pra­co­wa­ło zdal­nie z domu.

Pre­zen­ta­cja była cie­ka­wa i z IBM‑a wyszli­śmy zado­wo­le­ni.

Po spo­tka­niu uda­li­śmy się na obiad do restau­ra­cji “Set­ka”. Ponie­waż w IBM-ie nie moż­na było robić zdjęć, takie mają pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa, jedy­ne zdję­cie jakie mamy z wyjaz­du, to zdję­cie z restau­ra­cji.

IMG_20191115_121051917

Zdję­cie 1 z 1

Wycieczka do Bogatyni

W listo­pa­dzie gru­pa uczniów z kla­sy I i III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go uczest­ni­czy­ła w wyciecz­ce zawo­do­znaw­czej do elek­trow­ni Turów w Boga­ty­ni. Wyciecz­ki tego typu orga­ni­zo­wa­ne są corocz­nie dla mło­dzie­ży z klas tech­ni­kum elek­trycz­ne­go. Ucznio­wie mogli zazna­jo­mić się z wytwa­rza­niem ener­gii elek­trycz­nej z paliw kopal­nych w jed­nej z naj­no­wo­cze­śniej­szych elek­trow­ni w Pol­sce. Pod­czas trzy­go­dzin­ne­go zwie­dza­nia zakła­du ener­ge­tycz­ne­go moż­na było poznać  cały pro­ces tech­no­lo­gicz­ny — od skła­do­wa­nia, mie­le­nia i spa­la­nia węgla bru­nat­ne­go, poprzez zamia­ny wody na parę napę­dza­ją­cą tur­bi­ny gene­ra­to­rów, do wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej w gene­ra­to­rze i jego prze­sy­łu linia­mi wyso­kie­go napię­cia do Kra­jo­wej Sie­ci Elek­tro­ener­ge­tycz­nej.

Nasi uczniowie w Kłodzku

Czte­ro­oso­bo­wa dru­ży­na uczniów naszej szko­ły z II i III kla­sy woj­sko­wej w dniach 1011 paź­dzier­ni­ka 2019 r. uczest­ni­czy­ła w III Zawo­dach Uży­tecz­no-Bojo­wych Klas Mun­du­ro­wych Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w Kłodz­ku. W skład dru­ży­ny wcho­dzi­li: Krzysz­tof Waw­rzy­niak, Maciej Jabłoń­ski, Bar­tosz Bere­siń­ski i Michał Skow­roń­ski. Nasi ucznio­wie wśród dzie­się­ciu dru­żyn, wywal­czy­li pią­te miej­sce. W pierw­szym dniu zawo­dów na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ju w Pola­ni­cy odby­ły się kon­ku­ren­cje: strze­lec­two, tere­no­znaw­stwo (poszu­ki­wa­nie skocz­ka spa­do­chro­no­we­go wg siat­ki UTM) i samo­obro­na. W dru­gim dniu, na tere­nie 22. Kar­pac­kie­go Bata­lio­nu Pie­cho­ty Gór­skiej w Kłodz­ku dru­ży­ny rywa­li­zo­wa­ły m. in. na woj­sko­wym torze prze­szkód, strzel­ni­cy gar­ni­zo­no­wej, w udzie­la­niu pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej, poko­ny­wa­niu prze­szko­dy wod­nej z uży­ciem tech­ni­ki lino­wej, rzu­cie gra­na­tem oraz ponow­nie w tere­no­znaw­stwie. Dru­ży­na otrzy­ma­ła dyplom uczest­nic­twa.

Mundurowi uczniowie na obozie w Bolesławcu

W dniach 2123 paź­dzier­ni­ka 2019 r., gru­pa 13 uczen­nic i uczniów z kla­sy woj­sko­wej i poli­cyj­nej uczest­ni­czy­ła w obo­zie woj­sko­wym w kosza­rach 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu. Obóz orga­ni­zo­wa­ny był przez Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62. Kom­pa­nii Spe­cjal­nej „Com­man­do” i wspo­mnia­ny pułk arty­le­rii. Ucznio­wie pod­da­ni zosta­li rygo­rom szko­le­nia woj­sko­we­go od pobud­ki (6:30) i zapra­wy poran­nej, do cap­strzy­ku (22:30). Zaję­cia pro­wa­dzi­li żoł­nie­rze z jed­nost­ki. Pod­czas obo­zu szko­li­li się m. in. z musz­try, regu­la­mi­nów woj­sko­wych, strze­la­nia, rzu­tu gra­na­tem (na cel­ność i odle­głość), poko­ny­wa­nia toru prze­szkód. W hali gim­na­stycz­nej żoł­nie­rze zapo­zna­wa­li z bojo­wym torem spraw­no­ścio­wym (BTS), któ­ry następ­nie ucznio­wie poko­ny­wa­li przy ich ase­ku­ra­cji. O godz. 20:00 wszy­scy masze­ro­wa­li na basen. Dzień szko­le­nio­wy koń­czył się solid­nym czysz­cze­niem butów, wysta­wie­niu ich na kory­tarz, toa­le­tą i gło­śną komen­dą: „Na kom­pa­nii cap­strzyk”. Na zakoń­cze­nie szko­le­nia, pod­czas uro­czy­ste­go szko­le­nia, wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Com­man­do” – st. chor. sztab. rez. Bog­dan Fjał­kow­ski za duże zaan­ga­żo­wa­nie i dobre wyni­ki w szko­le­niu wyróż­nił Mario­lę Salak i Domin­ka Zin­kie­wi­cza upo­min­ka­mi. Wszy­scy ucznio­wie otrzy­ma­li cer­ty­fi­ka­ty ukoń­cze­nia szko­le­nia.

Zmiana planu lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 28.10.2019 r. (kolo­ry­sty­ka zie­lo­no-nie­bie­ska). Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.