Podsumowanie zawodów LOK

20 grud­nia 2019 r. w sie­dzi­bie Zarzą­du Ligi Obro­ny Kra­ju w Jele­niej Górze odby­ło się wrę­cze­nie dyplo­mów i meda­li za udział w tur­niej strze­lec­kim “O Puchar Komen­dan­ta Poli­cji w Jele­niej Górze”. Zawo­dy odby­ły się 28 listo­pa­da, naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Mario­la Salak, Ali­cja Szwin­ta, Wero­ni­ka Gaw­dzis, Nor­bert Kowa­lik, Bar­tło­miej Madej i Krzysz­tof Waw­rzy­niak. Dru­ży­na Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych zaję­ła trze­cie miej­sce. Zwy­cięz­cą indy­wi­du­al­nym zawo­dów został uczeń naszej szko­ły — Nor­bert Kowa­lik.

Pod­czas cere­mo­nii wrę­cza­nia meda­li i dyplo­mów, naszą dru­ży­nę repre­zen­to­wa­ła Ali­cja Szwin­ta i Nor­bert Kowa­lik.

Zmiana planu lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 16.12.2019 r. (kolo­ry­sty­ka nie­bie­ska). Przez week­end zosta­nie on zaim­por­to­wa­ny rów­nież do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.

Dary powędrowały do potrzebujących braci mniejszych

06 grud­nia 2019r. zakoń­czy­li­śmy akcję zbiór­ki darów na rzecz Jele­nio­gór­skie­go  Wolon­ta­ria­tu dla Zwie­rząt Mon­do Cane. Fun­da­cja ta zaj­mu­je się poszu­ki­wa­niem domów sta­łych i tym­cza­so­wych dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych zwie­rząt, któ­re zanim się zna­la­zły pod jej opie­ką wie­le wycier­pia­ło.

Akcja pro­wa­dzo­na jest w naszej szko­le od kil­ku lat i nie pozo­sta­je bez echa.

Dzię­ki hoj­no­ści uczniów, rodzi­ców, nauczy­cie­li oraz pra­cow­ni­ków szko­ły uda­ło się zebrać kar­mę, koł­dry, koce, ręcz­ni­ki, smy­cze, ple­dy, itp.

Po odbiór darów wraz ze swo­imi opie­ku­na­mi przy­je­chał Basti – mło­dy pies, któ­re­go już nie było­by z nami, gdy­by nie ludzie wiel­kie­go ser­ca.

Pamię­taj­my, że my – ludzie jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za to, co oswo­ili­śmy. (A.Saint-Exupery)

Wycieczka do Drezna

Dnia 4 grud­nia br. 45 uczniów naszej szko­ły wyje­cha­ło na wyciecz­kę szkol­ną do Dre­zna.

W cza­sie cało­dzien­ne­go zwie­dza­nia Sta­re­go Mia­sta mie­li­śmy oka­zję poznać Zwin­ger – zespół pała­co­wy, wznie­sio­ny na pole­ce­nie saskie­go księ­cia i jed­no­cze­śnie kró­la Pol­ski — Augu­sta II Moc­ne­go. Tu znaj­du­je się Gale­ria Malar­ska Daw­nych Mistrzów z dzie­ła­mi m. in. Tycja­na, Ruben­sa, Cana­let­to i Rafa­ela San­ti. Widzie­li­śmy Ope­rę Sem­pe­ra, Zamek – daw­ną sie­dzi­bę Wet­ti­nów, Kate­drę Hof­kir­che – naj­więk­szy sak­soń­ski kościół kato­lic­ki oraz znaj­du­ją­cy się nie­opo­dal Orszak Ksią­żę­cy — arcy­dzie­ło malar­stwa ścien­ne­go, prze­nie­sio­ne­go na 25000 pły­tek z por­ce­la­ny miśnień­skiej, przed­sta­wia­ją­ce kolej­nych wład­ców Sak­so­nii z dyna­stii Wet­ty­nów. Dotar­li­śmy na Neu­markt, gdzie wzno­si się monu­men­tal­ny Kościół Marii Pan­ny Frau­en­kir­che, pomnik Mar­ci­na Lutra, Muzeum Komu­ni­ka­cji, a tak­że dzie­siąt­ki kamie­nic o zdob­nych fasa­dach. Odwie­dzi­li­śmy tak­że Muzeum Higie­ny.
Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem naszej wyciecz­ki była wizy­ta na naj­star­szym w Niem­czech jar­mar­ku bożo­na­ro­dze­nio­wym Weih­nacht­smarkt. Drez­deń­ski jar­mark jest tu nazy­wa­ny Strie­zel­markt (Strie­zel, czy­li struc­la z baka­lia­mi, to tra­dy­cyj­ny sak­soń­ski wypiek świą­tecz­ny — tzw. Dresd­ner Chri­st­stol­len). Strie­zel­markt to wizy­tów­ka Dre­zna. Nie zabra­kło na nim stra­ga­nów ofe­ru­ją­cych ozdo­by świą­tecz­ne, lokal­nych spe­cja­łów kuli­nar­nych i ręko­dzie­ła. Jar­mar­ko­wi towa­rzy­szy­ły róż­ne­go rodza­ju wystę­py arty­stycz­ne połą­czo­ne z śpie­wem kolęd oraz pre­zen­ta­cją szo­pek bożo­na­ro­dze­nio­wych.

Świą­tecz­na atmos­fe­ra wszyst­kim się udzie­li­ła i po zaku­pie­niu drob­nych pamią­tek trud­no było wra­cać do domu, tym bar­dziej, że zarów­no humo­ry jak i aura bar­dzo nam dopi­sa­ły.

 

Nie zmarnuj swojego życia

Dzi­siej­sza mło­dzież, cza­sa­mi tro­chę pogu­bio­na w świe­cie ema­nu­ją­cym róż­ny­mi pseu­do dobra­mi, skłon­na pró­bo­wać uży­wek, papie­ro­sów, alko­ho­lu, dopa­la­czy, nar­ko­ty­ków,  nara­żo­na jest na kon­takt z środ­ka­mi odu­rza­ją­cy­mi, będąc obo­jęt­ną wobec uni­wer­sal­nych war­to­ści, takich jak miłość, sza­cu­nek, moral­ność… Chcąc zaim­po­no­wać swo­jej gru­pie rówie­śni­czej, poka­zać, że decy­du­je sama o sobie oraz z wie­lu innych powo­dów się­ga po to, co pro­wa­dzi do uza­leż­nie­nia, do cho­rób, depre­sji, samot­no­ści, bra­ku reali­za­cji sie­bie, bra­ku pasji, bra­ku sen­su życia…

Uwa­ża­my, że o uza­leż­nie­niach trze­ba mówić sta­le, aby ostrzec i ochro­nić, gdyż „uncja pro­fi­lak­ty­ki jest wię­cej war­ta niż funt lecze­nia”. Dla­te­go  8 paź­dzier­ni­ka 2019r wszy­scy ucznio­wie naszej szko­ły wraz z nauczy­cie­la­mi uczest­ni­czy­li w pro­jek­cie pro­fi­lak­tycz­nym  pod hasłem „Nie zmar­nuj swo­je­go życia”, któ­re­go twór­ca­mi i pro­wa­dzą­cy­mi są RYM­ce­rze – zespół stwo­rzo­ny przez Łuka­sza Bęsia oraz Jona­ta­na Blan­ka. Mają oni wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spo­tkań, dzie­le­niu się swo­im świa­dec­twem życia oraz gra­niu kon­cer­tów w kra­ju i za gra­ni­cą. Od wie­lu lat zapra­sza­ni są na spo­tka­nia w pla­ców­kach oświa­to­wych, szko­łach, domach dziec­ka, ośrod­kach wycho­waw­czych, schro­ni­skach dla nie­let­nich, popraw­cza­kach w całej Pol­sce. Hono­ro­wym Patro­na­tem pro­jek­tu zastał Rzecz­nik Praw Dziec­ka i Mazo­wiec­ki Kura­tor Oświa­ty, a jego amba­sa­do­ra­mi wie­lu zna­nych ludzi, m.in. Tomasz Ada­mek, Maciej Musiał, Jerzy Dudek, Domi­ni­ka Figur­ska, czy San­do­wal. Cie­szy­my się, że my rów­nież mogli­śmy uczest­ni­czyć w pro­jek­cie.