Inauguracja Roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01.09.2020

Ze wzglę­du na zacho­wa­nie zasad bez­pie­czeń­stwa w związ­ku z panu­ją­cą pan­de­mią, inau­gu­ra­cja nowe­go roku szkol­ne­go odbę­dzie się w dwóch turach.

  1. I tura o godzi­nie 9.00 w sali gim­na­stycz­nej dla klas II LO oraz dla klas Tech­ni­kum: Ia, Ib, IIa i IIb
  2. II tura o godzi­nie 10.00 w sali gim­na­stycz­nej dla klas IIg, III i IV.

Pro­si­my o zasto­so­wa­nie się do poniż­szych zale­ceń:

  1. Ucznio­wie przy­cho­dzą do szko­ły , sali gim­na­stycz­nej na wyzna­czo­ną godzi­nę.
  2. Każ­dy uczeń, wcho­dzą­cy do szko­ły, obo­wią­za­ny jest zde­zyn­fe­ko­wać dło­nie za pomo­cą dezyn­fek­to­rów umiesz­czo­nych przy wej­ściu do szko­ły oraz w holu szko­ły.
  3. Każ­dy wcho­dzą­cy do szko­ły uczeń obo­wią­za­ny jest do zało­że­nia masecz­ki zakry­wa­ją­cej usta i nos.

Dyrek­tor Szko­ły
Doro­ta Sob­czyń­ska