Koniec eliminacji online — CS:GO

Póź­no już, a więc w skró­cie. Na fina­ły LAN z gry CS:GO na pod­sta­wie roze­gra­nych eli­mi­na­cji awan­su­ją dru­ży­ny:

 • z gru­py “Inne” — Mucho­lot (poko­nu­jąc w fina­le dru­ży­nę Sos Czo­sko­wy) — 16:10, 16:7.
 • z gru­py “ZSTiL+absolwent” — Eme­ry­ci (16:8, 16:3), ☆Elo­Si­lve­ro☆ (16:8, wo) oraz Eki­pa (16:10, 16:12).

W dniu 06.02.2020 r. o godzi­nie 12:30 chciał­bym doko­nać loso­wa­nia grup na eli­mi­na­cje w CS:GO oraz LOL’a. Po 4 dru­ży­ny z obu gier zagra­ją je w śro­dę (dra­bin­ką podwój­nej eli­mi­na­cji), a po 4 pozo­sta­łe w czwar­tek. W pią­tek pół­fi­na­ły i fina­ły. Jeśli jakaś dru­ży­na ma pre­fe­ren­cje, że woli jeden z tych dni to do 12:30 dnia 06.02.2020 r. cze­kam na info na moim e‑mailu. Jeśli nie będzie suge­stii to będzie tak jak się wylo­su­je. Wię­cej o tur­nie­ju LAN bli­żej week­en­du.

losowanie drugiej rundy eliminacji online

W obec­no­ści uczniów doko­na­li­śmy loso­wa­nia dru­giej run­dy eli­mi­na­cji onli­ne. Mecze roz­gry­wa­my na ser­we­rach espor­tal w dniu 05.02.2020 r. Do tur­nie­ju LAN prze­cho­dzą zwy­cięz­cy meczy BO3 w gru­pie “ZSTiL + absol­went” oraz zwy­cięz­ca (fina­łu) gru­py “Inne”. Jeśli mecze w gru­pie “Inne” pój­dą spraw­nie i będzie chęć roze­gra­nia jesz­cze dzi­siaj meczu o pierw­sze miej­sce to pro­szę bar­dzo, jeśli nie to ter­min tego meczu to 06.02.2020 r o godzi­nie 18:00.

Loso­wa­nie w gru­pie “Inne”:

 • iBUYP1WO vs mucho­lot — godzi­na 18:00
 • Sos Czo­sko­wy vs Fal­ling Cha­ins — godzi­na 18:00

Jak widzi­my dru­ży­na iBUYP1WO będzie mia­ła oka­zję do rewan­żu 🙂

Loso­wa­nie w gru­pie “ZSTiL + absol­went”:

 • Ace­Pa­ja­ce vs Eme­ry­ci — godzi­na 18:00
 • @kanciapa vs T ☆Elo­Si­lve­ro☆ — godzi­na 18:00
 • Eki­pa vs Record skocz­ni — godzi­na 18:00

Rów­nież i w gru­pie “ZSTiL + absol­went” dru­ży­na @kanciapa będzie mia­ła oka­zję do rewan­żu.

Pro­szę dzi­siaj z uwa­gi na mecze BO3 ogar­nąć swo­je dru­ży­ny punk­tu­al­nie na 18:00.

Wyniki eliminacji online — dzień 1

Wyni­ki pierw­sze­go dnia eli­mi­na­cji:

Gru­pa “Inne”:

 • wi-fi geng vs Fal­ling Cha­ins — 4:16
 • mucho­lot vs iBUYP1WO — 16:11
 • Sos Czo­sko­wy vs oneUP — 16:2

Gru­pa “ZSTiL + absol­went”:

 • Rekord Skocz­ni vs 420 Karel­ma Esports — 16:10
 • Ace­Pa­ja­ce vs Team­Bar­bi — 16:4
 • Eki­pa vs Para­dox Team — 16:0
 • @kanciapa vs ☆Elo­Si­lve­ro☆ — 15:19
 • Head^Shot Team vs Eme­ry­ci — 0:16 (wal­ko­wer)

Z gru­py “inne” do kolej­ne­go eta­pu prze­cho­dzą: Fal­ling Cha­ins, mucho­lot, Sos Czo­sko­wy oraz iBUYP1WO.

Z gru­py “ZSTiL + absol­went” do kolej­ne­go eta­pu prze­cho­dzą: Rekord Skocz­ni, Ace­Pa­ja­ce, Eki­pa, ☆Elo­Si­lve­ro☆, Eme­ry­ci oraz @kanciapa.

Jutro o 18:00 (05.02.2020 r) mecze BO3. Infor­ma­cje o loso­wa­niu kto z kim zagra opu­bli­ku­ję rano — ok. 8:15.

CS:GO — kontakty do drużyn

Poda­ję adre­sy e‑mail do kon­tak­tu z prze­ciw­ni­ka­mi aby dograć
jutrzej­sze spo­tka­nia o 18:00 (18:30 — jed­no spo­tka­nie) w zakre­sie
wybo­ru mapy itp.
Jak będzie pro­blem z odpo­wie­dzia­mi na e‑mail to osta­tecz­nie indy­wi­du­al­nie na proś­bę udo­stęp­nię numer tele­fo­nu do prze­ciw­ni­ków.

Sos Czosn­ko­wy — adriangromyko97@gmail.com
Para­dox Team — krzempala@zstil.pl
Ace­Pa­ja­ce — ace.pajace@op.pl
Rekord Skocz­ni — maciekbania@gmail.com
Eme­ry­ci — blaszkiewiczb24@gmail.com
wi-fi geng — seshlsd@gmail.com
420 Karel­ma Esports — koniuak1@gmail.com
Eki­pa — m.browski@interia.pl
Team­Bar­bi — Jsobczyk@zstil.pl
oneUP — kubkon90@wp.pl
@kanciapa — kikowsky1337@gmail.com
☆Elo­Si­lve­ro☆ — EloSilveroo@gmail.com
mucho­lot — wojface@gmail.com
Head^Shot Team — dawid2003.07@tlen.pl
iBUYP1WO — urodamichal2@o2.pl
Ace­Pa­ja­ce — dominik.lupa@onet.pl
Fal­ling Cha­ins — jakubbielecki2004@onet.pl

CS:GO — pary eliminacji online

W obec­no­ści uczniów doko­na­li­śmy loso­wa­nia pierw­szej run­dy eli­mi­na­cji onli­ne. Mecze roz­gry­wa­my na ser­we­rach espor­tal w dniu 04.02.2020 r. Do dal­sze­go eta­pu prze­cho­dzą zwy­cięz­cy meczy BO1 oraz zarów­no w gru­pie “Inne” jak i “ZSTiL + absol­went” jed­na z dru­żyn prze­gra­nych, któ­ra będzie mia­ła naj­lep­szy bilans rund z poniż­szych meczów.

Loso­wa­nie w gru­pie “Inne”:

 • wi-fi geng vs Fal­ling Cha­ins — godzi­na 18:00
 • mucho­lot vs iBUYP1WO — godzi­na 18:00
 • Sos Czo­sko­wy vs oneUP — godzi­na 18:30

Loso­wa­nie w gru­pie “ZSTiL + absol­went”:

 • Rekord Skocz­ni vs 420 Karel­ma Esports — godzi­na 18:00
 • Ace­Pa­ja­ce vs Team­Bar­bi — godzi­na 18:00
 • Eki­pa vs Para­dox Team — godzi­na 18:00
 • @kanciapa vs ☆Elo­Si­lve­ro☆ — godzi­na 18:00
 • Head^Shot Team vs Eme­ry­ci — godzi­na 18:00

Adre­sy e‑mail kapi­ta­nów wszyst­kich dru­żyn bio­rą­cych udział w eli­mi­na­cjach onli­ne udo­stęp­nię po połu­dniu w osob­nym wpi­sie na stro­nie szko­ły.