Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Zajęcia Szkolne

Infor­mu­je­my, że od 18.01.2021 r. wra­ca­my do naucza­nia w for­mie zdal­nej wg. aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pla­nu lek­cji zaim­por­to­wa­ne­go do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go (z uwzględ­nie­niem zmian nanie­sio­nych w for­mie zastępstw) oraz inny­mi usta­le­nia­mi w związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się egza­mi­na­mi zawo­do­wy­mi dla kla­sy IIIT

Zajęcia zdalne

Dyrek­tor ZSTiL w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że zgod­nie z decy­zją MEN zaję­cia w try­bie zdal­nym reali­zo­wa­ne będą do 29.11.2020 r. Wszel­kie infor­ma­cje o dal­szych zmia­nach zamiesz­cza­ne będą na bieżąco.

Nauczanie zdalne

Dyrek­tor ZSTiL w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że zgod­nie z decy­zją MEN w okre­sie od 24.10.2020 do 08.11.2020 r. w szko­le pro­wa­dzo­ne będzie naucza­nie w try­bie zdal­nym. Wszel­kie infor­ma­cje o dal­szych zmia­nach zamiesz­cza­ne będą na stro­nie szko­ły oraz w dzien­ni­ku elektronicznym. 

Nauczanie Hybrydowe

Zgod­nie z decy­zją Pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go z dniem 17.10.2020 r. szko­ły znaj­du­ją­ce się w stre­fie żół­tej (aktu­al­nie nasza szko­ła), prze­cho­dzą na for­mę naucza­nia hybry­do­we­go pole­ga­ją­ca na tym, że część klas w danym tygo­dniu będzie odby­wa­ła zaję­cia zdal­nie, a część zaję­cia w budyn­ku szko­ły. Wszyst­kie zaję­cia zarów­no te zdal­nie jak i te w budyn­ku szko­ły odby­wa­ją się wg. aktu­al­ne­go pla­nu lek­cji z uwzględ­nie­niem ewen­tu­al­nych zastępstw.

Zaję­cia w sys­te­mie hybry­do­wym będą się odby­wa­ły do odwołania.

Pro­si­my uczniów i rodzi­ców do bie­żą­ce­go śle­dze­nia publi­ko­wa­nych infor­ma­cji na stro­nie szko­ły oraz w dzien­ni­ku elektronicznym.

HAR­MO­NO­GRAM