Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Realizacja podstawy programowej — plan

Infor­mu­je­my o zmia­nach pla­nu lek­cji obo­wią­zu­ją­ce­go od 30.03.2020 r. z powo­du zagro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go (do koń­ca tego tygo­dnia pro­szę pro­wa­dzić spo­tka­nia z ucznia­mi wg. usta­lo­ne­go z nimi indy­wi­du­al­ne­go har­mo­no­gra­mu). Doko­na­li­śmy połą­czeń zajęć w rów­no­rzęd­nych oddzia­łach. Pro­si­my o kon­takt uczniów z nauczy­cie­la­mi w godzi­nach funk­cjo­no­wa­nia pla­nu zarów­no w zakre­sie pro­wa­dze­nia zajęć onli­ne, jak moż­li­wo­ści nawią­za­nia połą­cze­nia audio/wideo za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­rów, tele­fo­nów czy cho­ciaż­by moż­li­wo­ści prze­sy­ła­nia wia­do­mo­ści tek­sto­wych np. e‑mail. Poszcze­gól­ni nauczy­cie­le będą infor­mo­wa­li uczniów o spo­so­bie pro­wa­dze­nia zajęć (onli­ne, pre­zen­ta­cja, clas­sro­om itp.) w per­spek­ty­wie cza­su przez dzien­nik elek­tro­nicz­ny lub inny wcze­śniej usta­lo­ny spo­sób.

Koronawirus

Z powodu zagrożenia epidemicznego koronawirusem

ZAKAZUJE się wstępu na teren budynku szkoły

oso­bom nie­bę­dą­cym pra­cow­ni­ka­mi szko­ły.

Wszel­kie spra­wy pro­szę zała­twiać dro­gą tele­fo­nicz­ną lub poprzez pocz­tę elek­tro­nicz­ną.
Zakaz obo­wią­zu­je do odwo­ła­nia.
Tel. do kon­tak­tu: 757553060
e‑mail : sekretariat@zstil.pl

Nauka zdalna — informacje MEN

Sza­now­ni Pań­stwo,

W związ­ku z zawie­sze­niem zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czych zachę­ca­my nauczy­cie­li, aby w naj­bliż­szym cza­sie wspie­ra­li uczniów i prze­ka­zy­wa­li im mate­ria­ły do samo­dziel­nej pra­cy w domu. W tym celu wspól­nie z Mini­ster­stwem Cyfry­za­cji oraz GovTech Pol­ska i insty­tu­cja­mi publicz­ny­mi przy­go­to­wa­li­śmy porad­nik dla nauczy­cie­li i dyrek­to­rów szkół do nauki zdal­nej. 

W porad­ni­ku zamie­ści­li­śmy wska­zów­ki, z jakich stron, por­ta­li czy ser­wi­sów moż­na korzy­stać w pra­cy z ucznia­mi w okre­sie zawie­sze­nia zajęć. Zachę­ca­my do korzy­sta­nia z bez­płat­nych, dostęp­nych w inter­ne­cie narzę­dzi i mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych. Adre­sy przy­dat­nych stron i por­ta­li inter­ne­to­wych będzie­my na bie­żą­co uzu­peł­niać.

W okre­sie zawie­sze­nia zajęć szcze­gól­nie pro­si­my o obję­cie opie­ką uczniów, któ­rzy przy­go­to­wu­ją się do tego­rocz­nych egza­mi­nów: ósmo­kla­si­sty, matu­ral­ne­go oraz zawo­do­we­go. Reko­men­du­je­my wyko­rzy­sta­nie w tym celu:

  • dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go,
  • stro­ny inter­ne­to­wej szko­ły, przed­szko­la, pla­ców­ki oświa­to­wej,
  • mailin­gu do rodzi­ców, a w przy­pad­ku star­szych uczniów bez­po­śred­ni kon­takt elek­tro­nicz­ny.

Jed­no­cze­śnie chciał­bym podzię­ko­wać Pań­stwu za wspie­ra­nie uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li w tym trud­nym dla nas wszyst­kich cza­sie. Dbaj­my o sie­bie i swo­ich naj­bliż­szych. Pamię­taj­my o pod­sta­wo­wych zasa­dach higie­ny. Spraw­dzaj­my na bie­żą­co infor­ma­cje zamiesz­cza­nie przez Mini­ster­stwo Zdro­wia, GIS i na stro­nie Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej.

Plik do pobra­nia tutaj.

Łączę wyra­zy sza­cun­ku i życzę dużo zdro­wia
Dariusz Piont­kow­ski
Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej