Album zdjęć z konkursów, olimpiad, zawodów sportowych.

Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie — elek­tryk

Kon­kurs na naj­lep­sze­go ucznia w zawo­dzie tech­nik elek­tryk — 06.03.2014 r.

1 pozycja/e
 
Lp. Imię, Nazwi­sko Funk­cja Tele­fon Fax
1 Doro­ta Sob­czyń­ska dyrek­tor (075)7553060 (075)7553060
2 Mar­cin Spy­cha­ła v‑ce dyrek­tor