3- LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Elek­tryk

Ucznio­wie w ramach nauki w szko­le bran­żo­wej w zawo­dzie elek­try­ka uczą się mon­ta­żu i napraw insta­la­cji elek­trycz­nych zgod­nie z doku­men­ta­cją tech­nicz­ną, insta­lo­wa­niem i uru­cha­mia­niem urzą­dzeń elek­trycz­nych, kon­ser­wa­cją insta­la­cji i urzą­dzeń elek­trycz­nych. Nauka odby­wa się w szko­le oraz na warsz­ta­tach szkol­nych.

Prak­ty­ki zawo­do­we odby­wa­ją się w zakła­dach pra­cy z któ­ry­mi współ­pra­cu­je szko­ła.

W szko­le moż­na rów­nież zro­bić upraw­nie­nia SEP do 1kV po uzy­ska­niu któ­rych moż­na wyko­ny­wać insta­la­cje elek­trycz­ne w obiek­tach budow­la­nych.

Elek­tro­me­cha­nik

Ucznio­wie w ramach nauki w szko­le  w zawo­dzie elek­tro­me­cha­ni­ka uczą się mon­ta­żu, napra­wy i uru­cha­mia­nia maszyn i urzą­dzeń elek­trycz­nych. Na zaję­ciach  pozna­ją rów­nież zasa­dy kon­ser­wa­cji  maszyn i urzą­dzeń elek­trycz­nych.

Nauka odby­wa się w szko­le oraz na warsz­ta­tach szkol­nych. Prak­ty­ki zawo­do­we odby­wa­ją się w zakła­dach pra­cy z któ­ry­mi współ­pra­cu­je szko­ła.

W szko­le moż­na rów­nież zro­bić upraw­nie­nia SEP do 1kV dają­ce upraw­nie­nia w zakre­sie obsłu­gi maszyn i urzą­dzeń elek­trycz­nych.

Ucznio­wie osią­ga­ją­cy wyso­kie wyni­ki w nauce mogą ubie­gać się o:
1.  Nagro­dę Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go (po pierw­szym roku nauki)
 
Nagro­da Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go — przy­zna­wa­na jest ucznio­wi   za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w jed­nej z poniż­szych kate­go­rii:

a) uczeń, któ­ry w poprzed­nim roku szkol­nym wyka­że się wybit­ny­mi osią­gnię­cia­mi w trak­cie nauki w dzie­dzi­nie nauko­wej, społecznej,kulturalnej lub innej. Nagro­dę mogą otrzy­mać lau­re­aci kon­kur­sów, olim­piad szcze­bla kra­jo­we­go i mię­dzy­na­ro­do­we­go

b)uczeń szko­ły bran­żo­wej I stop­nia, któ­ry w poprzed­nim roku szkol­nym speł­nił nastę­pu­ją­ce kry­te­ria: uzy­skał naj­wyż­szą śred­nią ocen w szko­le nie niż­szą niż 4,00 co naj­mniej 3,9 z przed­mio­tów zawo­do­wych, uzy­skał oce­nę co naj­mniej dobrą z zacho­wa­nia, nie uzy­skał oce­ny nie­do­sta­tecz­nej z żad­ne­go przed­mio­tu.

c) uczeń bran­żo­wej szko­ły I stop­nia nie może się ubie­gać o nagro­dę w dwóch kate­go­riach i podej­mie decy­zję w któ­rej kate­go­rii będzie się ubie­ga­ło nagro­dę

d) wyso­kość  i for­mę nagro­dy (pie­nięż­nej  lub rze­czo­wej) okre­śla co roku Zarząd Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go (poda­tek odpro­wa­dzi Sta­ro­stwo Powia­to­we w Jele­niej Górze), kwo­ta nagro­dy nie może prze­kra­czać 2,000

2. Sty­pen­dium Dyrek­to­ra szko­ły

a) śred­nia ocen w seme­strze co naj­mniej 4,00

b) oce­na z zacho­wa­nia  co naj­mniej dobra

c) fre­kwen­cja nie niż­sza niż 80%

d) zaan­ga­żo­wa­nie w życie szko­ły, udział w kon­kur­sach, repre­zen­to­wa­nie szko­ły na zawo­dach spor­to­wych, dzia­łal­ność spo­łecz­na, kul­tu­ral­na.

 

Ze Strażą Graniczną bezpieczniej

Wła­śnie zakoń­czy­li­śmy cykl spo­tkań dla uczniów  wszyst­kich klas  „Ze Stra­żą Gra­nicz­ną Bez­piecz­niej”, któ­re mia­ły  na celu wyczu­le­nie mło­dzie­ży  na wystę­pu­ją­ce zagro­że­nia.  Funk­cjo­na­riu­sze  pod­czas   pre­lek­cji  poka­za­li  zagro­że­nia  wyni­ka­ją­ce  z  zaży­wa­nia  nar­ko­ty­ków, udzie­li­li infor­ma­cji o odpo­wie­dzial­no­ści  kar­nej  za ich posia­da­nie,  prze­ka­za­li  uczniom  infor­ma­cje    o zasa­dach prze­kra­cza­nia gra­ni­cy pań­stwo­wej, a tak­że  naj­waż­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia Stra­ży Gra­nicz­nej  w Pol­sce. Prze­pro­wa­dzo­no pokaz posłu­szeń­stwa psa  służ­bo­we­go i  zapre­zen­to­wa­no sprzęt  wyko­rzy­sty­wa­ny przez funk­cjo­na­riu­szy w codzien­nej służ­bie.

Ćwiczenia Euro 2012

W dniu 7.09.2011r ucznio­wie klas poli­cyj­nych wzie­li udział w ćwi­cze­niach z gru­pą inter­wen­cyj­ną poli­cji. Ćwi­cze­nia te odby­ły się na sta­dio­nie spor­to­wym przy ul. Złot­ni­czej w Jele­niej Górze i zwią­za­ne były z zabez­pie­cze­niem imprez maso­wych takich jak Mistrzo­stwa Świa­ta-Euro­2012. Nowi ucznio­wie naszej szko­ły wcie­li­li się w rolę nie­po­kor­nych kibi­ców zakłó­ca­ją­cych spo­kój pod­czas meczu. Podej­mo­wa­ne przez gru­pę inter­wen­cyj­ną czyn­no­ści zwią­za­ne z zabez­pie­cze­niem impre­zy i zapew­nie­niem bez­pie­czeń­stwa jej uczest­ni­kom, zakoń­czy­ły się pomyśl­nie a każ­dy z “zady­mia­rzy” wró­cił do domu zado­wo­lo­ny i z gło­wą peł­ną wra­żeń.