Targi w Poznaniu

Dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2013 r. ucznio­wie klas Tech­ni­kum w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” poje­cha­li do Pozna­nia na naj­więk­sze w tej czę­ści Euro­py tar­gi gier, roz­ryw­ki i mul­ti­me­diów. Wyjazd odbył się w ramach wyciecz­ki zawo­do­znaw­czej, a ucznio­wie mogli zwie­dzić 380 sta­no­wisk zor­ga­ni­zo­wa­nych przez 59 wystaw­ców. Naja­trak­cyj­niej­szą dla uczniów ofer­tą tar­gów była moż­li­wość zdo­by­cia naj­po­pu­lar­niej­szych gier za dar­mo, a takie fir­my jak: cdp.pl mia­ły ich roz­da­nia 120 tyś. Gra­cze wzię­li sobie to do ser­ca i od począt­ku impre­zy tłum­nie oble­ga­li sto­iska i każ­de miej­sce, gdzie poja­wia­ły się kar­to­ny cdp.pl. Wyciecz­ka bar­dzo się podo­ba­ła, a emo­cje na tar­gach były ogrom­ne.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 11 paź­dzier­ni­ka 2013 roku w szko­le po trwa­ją­cej dwa tygo­dnie kam­pa­nii wybor­czej, odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Szkolnego.Kandydowali: Patry­cja Cisek kla­sa II LO i Mate­usz Gwa­ra kla­sa IIT, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li swój pro­gram wybor­czy. Komi­sja przy­go­to­wa­ła kar­ty do gło­so­wa­nia — upraw­nio­nych było 192 uczniów. Po prze­li­cze­niu kart do gło­so­wa­nia i spraw­dze­niu list komi­sja pod­su­mo­wa­ła wybory.Wygrał Mate­usz licz­bą gło­sów 84.Patrycja otrzy­ma­ła 49 głosów.Zagłosowało 145 uczniów, z cze­go 132 gło­sy były waż­ne, a 12 gło­sów odda­no nieważnych.Gratulujemy i życzy­my owoc­nej pra­cy w Samo­rzą­dzie oraz speł­nie­nia obiet­nic wybor­czych.

Konkurs Euromania

4 paź­dzier­ni­ka 2013 r. pię­cio­ro uczniów:

  • Daria Alek­san­dro­wicz III LO,
  • Patry­cja Mał­kow­ska II LO,
  • Patryk Sku­pin III LO,
  • Grze­gorz Dzie­ru­go III Tech­ni­kum,
  • Kry­stian Konop­ka­III Tech­ni­kum

repre­zen­to­wa­ło nasza szko­łę w fina­ło­wym eta­pie kon­kur­su “Euro­ma­nia — Pol­ska korzy­sta”, któ­ry odbył się w Wał­brzy­chu. Doty­czył on wie­dzy uczniów o fun­du­szach euro­pej­skich pozy­ski­wa­nych i wyko­rzy­sty­wa­nych przez Pol­skę. Pyta­nia były o róż­nym stop­niu trud­no­ści, a kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­no na wzór tele­tur­nie­ju “Jeden z dzie­się­ciu”. Nasza dru­ży­na zaję­ła wyso­kie, pią­te miej­sce.

Gra­tuluje­my!

Wizyta przedszkolaków

Dnia 10.10.2013 r. na zaję­cia z musz­try, samo­obro­ny i tech­nik inter­wen­cyj­nych  przy­szły dzie­ci z Przed­szko­la Samo­rza­do­we­go  nr 2 w Pie­cho­wi­cach. Ucznio­wie klas poli­cyj­nych wraz z nauczy­cie­lem musz­try zapre­zen­to­wa­li umie­jęt­no­ści, jakie zdo­by­wa­ja w ramach zajęć dodat­ko­wych pro­wa­dzo­nych przez poli­cjan­tów z Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Podzię­ko­wa­nia od zaprzy­jaź­nio­ne­go przed­szko­la zło­żo­no na ręce pani dyrek­tor — Doro­ty Sob­czyń­skiej. Dzie­ci mia­ły dużo fraj­dy, wyszły zado­wo­lo­ne i uśmiech­nię­te z naszej szko­ły.

Sprzątanie Świata 2013

W pią­tek, 20 wrze­śnia 2013 roku, ucznio­wie naszej szko­ły po wcze­śniej­szym ode­bra­niu wor­ków i ręka­wic, pod opie­ką nauczy­cie­li uda­li się na akcję “Sprzą­ta­nie Świa­ta 2013”. Ucznio­wie mie­li do posprzą­ta­nia trzy tra­sy, któ­re koń­czy­ły się w Micha­ło­wi­cach. Poży­tecz­nie i miło spę­dzo­ny czas zakoń­czo­no w schro­ni­sku mło­dzie­żo­wym “Zło­ty Widok” roz­pa­le­niem ogni­ska i pie­cze­niem kieł­ba­sek.